2

Đăm Dlăng Mnuih Mdê Mdê Ôh

1Ơ phung ayŏng adei, đăm dlăng mnuih ti êngao ôh êjai diih tui hlue klei đăo kơ Khua Yang drei Yêsu Krist, Khua Yang kơ klei guh kơang. 2Si tô hmô tơdah mâo sa čô mnuih čŭt krah mah leh anăn hơô ao siam mŭt hlăm anôk diih bi kƀĭn, leh anăn lŏ mâo sa čô mnuih ƀun ƀin hơô ao tĭ rưč mŭt msĕ mơh, 3tơdah diih dlăng kơ mnuih hơô ao siam leh anăn lač, “Akâo kơ ih dôk gŭ bĕ tinei,” êjai diih lač kơ pô ƀun ƀin, “Dôk dơ̆ng bĕ tinăn,” amâodah “Dôk gŭ bĕ giăm jơ̆ng kâo,” 4amâo djŏ hĕ diih dlăng mnuih ti êngao hdơ̆ng diih, leh anăn phat kđi hŏng klei mĭn jhat? 5Hmư̆ bĕ, Ơ phung ayŏng adei kâo khăp. Amâo djŏ hĕ Aê Diê tuôm ruah leh phung ƀun ƀin hlăm lăn ala brei jing mdrŏng hlăm klei đăo, leh anăn jing phung dưn ƀuôn ala mtao Ñu ƀuăn leh kơ phung khăp kơ Ñu? 6Ƀiădah diih mưč leh kơ pô ƀun ƀin. Amâo djŏ hĕ phung mdrŏng ktư̆ juă diih leh anăn đoh ba diih kơ sang phat kđi? 7Amâo djŏ hĕ diñu yơh blŭ dlao wač kơ anăn arăng mpŭ, anăn Aê Diê brei leh kơ diih?
8 Tơdah diih gưt sĭt kơ klei bhiăn mtao tui si Klei Aê Diê Blŭ čih leh, “Brei ih khăp kơ pô riêng gah ih msĕ si kơ ih pô,” diih ngă jăk yơh. 9Ƀiădah tơdah diih dlăng mnuih ti êngao, diih ngă soh, leh anăn klei bhiăn yap diih jing phung soh. 10Kyuadah hlei pô gưt jih klei bhiăn ƀiădah gao sa klei mtă, jing mnuih gao leh jih klei bhiăn yơh. 11 Kyuadah Aê Diê lač leh, “Đăm tlĕ piu ôh,” lač msĕ mơh, “Đăm bi mdjiê mnuih ôh.” Tơdah diih amâo tlĕ piu ôh, ƀiădah bi mdjiê mnuih, diih jing leh mnuih gao klei bhiăn. 12Blŭ leh anăn ngă bĕ msĕ si phung mnuih arăng srăng phat kđi tui si klei bhiăn kơ klei êngiê. 13Kyuadah klei phat kđi amâo srăng pap ôh kơ pô amâo tuôm pap kơ arăng. Ƀiădah klei pap brei dưi hŏng klei phat kđi.

Klei Đăo leh anăn Bruă Ngă

14Ơ phung ayŏng amai adei, ya yuôm tơdah sa čô lač ñu mâo klei đăo, ƀiădah amâo mâo bruă bi êdah ôh? Klei đăo anăn dưi bi mtlaih ñu mơ̆? 15Tơdah mâo ayŏng adei amai adei kƀah čhiăm ao leh anăn mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ grăp hruê, 16leh anăn sa čô hlăm phung diih lač kơ digơ̆, “Nao bĕ êđăp ênang, dôk mđao leh anăn trei bĕ,” ƀiădah amâo brei ôh mnơ̆ng tŭ dưn kơ asei mlei digơ̆, ya yuôm klei anăn? 17Snăn tơdah mâo knŏng klei đăo amâo mâo ôh bruă bi êdah, klei đăo anăn djiê leh.
18Ƀiădah arăng srăng lač, “Ih mâo klei đăo, leh anăn kâo mâo bruă bi êdah.” Anei klei kâo lač, “Bi êdah bĕ kơ kâo klei ih đăo amâo mâo bruă, leh anăn kâo srăng bi êdah kơ ih klei kâo đăo hlăm bruă kâo ngă.” 19Ih đăo mâo knŏng sa čô Aê Diê; jăk leh. Wăt phung yang jhat đăo msĕ mơh — leh anăn diñu ktư̆ yơ̆ng. 20Ơ mnuih mluk, ih čiăng thâo kơ klei đăo amâo mâo bruă bi êdah ôh jing hơăi mang? 21 Amâo djŏ hĕ aê drei đưm Y-Abraham mâo klei yap kpă hŏng bruă bi êdah, tơdah ñu myơr anak êkei ñu Y-Isăk ti dlông knưl ngă yang? 22Snăn ih ƀuh klei đăo bi êdah hlăm bruă ñu ngă, leh anăn hŏng bruă bi êdah klei đăo jing jăk klă leh, 23 snăn bi sĭt Klei Aê Diê Blŭ čih leh, “Y-Abraham đăo kơ Aê Diê, leh anăn kyua klei anăn Aê Diê yap ñu kpă.” Leh anăn Klei Aê Diê Blŭ pia kơ ñu mah jiăng Aê Diê. 24Snăn diih ƀuh arăng mâo klei yap kpă hŏng bruă, amâo djŏ knŏng hŏng klei đăo ôh. 25 Msĕ snăn mơh amâo djŏ hĕ mniê knhông H'Rahap mâo klei yap kpă hŏng bruă tơdah ñu jum phung Y-Yôsuê tiŏ nao leh anăn brei digơ̆ đuĕ ti êlan mkăn? 26Kyuadah msĕ si asei mlei amâo mâo mngăt djiê leh, msĕ snăn klei đăo amâo mâo bruă bi êdah djiê leh msĕ mơh.