3

Tus Nplaig

1Cov kwvtij, tsis tsimnyog nej coob leej yuav ntshaw ua xibhwb, rau qhov peb paub hais tias Vajtswv yuav ua tib zoo taug peb cov uas yog xibhwb nruj dua li taug lwm tus. 2Peb txhua tus pheej ib sij ua yuam kev ib zaug. Tus uas tsis tau hais lus yuam kev ib zaug li, tus ntawd yog tus uas zoo kawg nkaus, nws tswj tau nws lub siab thiab nws lub cev huv tibsi. 3Peb xam xauv rau nees, nees thiaj mloog peb lus, peb thiaj tswj tau kom nees mus qhov uas peb xav mus. 4Nej yuav tsum xav txog lub nkoj, txawm yog lub nkoj ntawd loj kawg li, thiab cua daj cua dub ntsawj hlob npaum li cas los lub nkoj yeej mus raws li tus duav hlais dej me me uas nyob tom tw nkoj uas tus tsav nkoj hwj. 5Ib yam nkaus li ntawd, txawm yog tus nplaig yog ib tug me me nyob ntawm lub cev xwb los tus nplaig muaj peevxwm hais tau ntau zaj.
 Nej sim xav saib ib lub nyuag ncaig taws me me xwb los muaj cuabkav kub toj rooj hauv pes txhua nrho.
6Tus nplaig zoo li hluavtaws. Tus nplaig ua tau rau txojkev txhaum nthuav loj mus thoob plaws yus lub cev. Tus nplaig zes tau hluavtaws hauv ntuj tawg los hlawv peb txojsia. 7Neeg cob tau txhua yam tsiaj kom mloog lus, tsis hais nas, noog, nab, thiab tej ntses uas nyob hauv hiavtxwv huv tibsi. 8Tiamsis tsis muaj leejtwg cob tau tus nplaig. Tus nplaig phem thiab tswj tsis tau li, nws muaj taug lom neeg tuag. 9Peb siv peb tus nplaig ua Vajtswv tus uas yog peb Leej Txiv tsaug, thiab peb siv peb tus nplaig cem tej neeg zejzog. Tej neeg ntawd Vajtswv tsim muaj tus yam ntxwv zoo li Vajtswv. 10Lo lus ua Vajtswv tsaug thiab lo lus cem neeg puavleej yog tus nplaig hais. Cov kwvtij, tsis tsimnyog yuav muaj li ntawd. 11Dej qab zib thiab dej iab yeej tsis txhawv hauv tib lub qhovdej los ib zaug li. 12Cov kwvtij, tsob ntoo txiv ncuavpias yeej tsis txi txiv ntoo roj, thiab tsob txiv hmab yeej tsis txi txiv ncuavpias, thiab lub qhovdej daw yeej tsis txhawv dej tsuag.

Lub Tswvyim uas Los Saum ntuj los

13Nyob hauv nej cov yog leejtwg txawj ntse thiab totaub. Cia tus ntawd ua nws lub neej kom zoo thiab ua nws tej haujlwm zoo los ntawm kev txo hwjchim thiab muaj tswvyim. 14Tiamsis yog nej tseem muaj lub siab khib, cibnyeej thiab xav ua tus hlob, nej tsis txhob khav hais tias nej muaj tswvyim thiab ua tau haujlwm zoo. Yog nej khav li ntawd, ces yog nej tawmtsam Vajtswv Txojlus uas yog qhov tseeb xwb. 15Lub tswvyim zoo li ntawd yeej tsis yog los saum ntuj los, lub tswvyim ntawd yog ntiajteb li, thiab yog dab Ntxwgnyoog muab rau nej. 16Yog muaj kev sib ntxub thiab muaj neeg ntshaw ua tus hlob, yeej yuav muaj kev kub ntxhov thiab yuav muaj ntau yam kev phem. 17Tiamsis lub tswvyim uas los saum ntuj los yog lub uas zoo kawg nkaus. Lub tswvyim ntawd tsis ntau ncauj, paub cai, hais lus zoo, nrog luag ua phoojywg, hlub lwm tus, muab siab rau ua haujlwm zoo, tsis xaiv leejtwg ntsejmuag thiab tsis zais siab. 18Cov neeg uas ua rau sawvdaws nyob sib haumxeeb, lawv yuav pab tau sawvdaws ua tau neeg ncaj ncees.