3

Pơkhư̆ Jơlah Pơhiăp

1Ơ ƀing ayŏng amai adơi kâo hơi, anăm hơmâo lu mơnuih amăng ƀing gih khŏm jing nai pơtô ôh, yuakơ ƀing gih thâo laih kơ tơlơi ƀing ta, jing ƀing nai pơtô kơ arăng, či tŭ tơlơi phat kơđi kơtang hloh yơh. 2Abih bang ƀing ta le̱ng kơ tơhneč rơbuh amăng lu hơdră jơlan. Tơdah hlơi pô ƀu tơhơneč ôh amăng tơlơi ñu pơhiăp, ñu anŭn jing pô hiam hlo̱m yơh laih anŭn dưi răng wai abih drơi jan ñu yơh.
3Tơdang ƀing ta akă kho, pơsơi hơ̆p, ƀơi amăng bah aseh kiăng kơ abih drơi ñu gưt tui ƀing ta, sĭt ƀing ta dưi gai ñu nao tui hăng ƀing ta kiăng yơh. 4Pơhơmutu bĕ kơ sa boh sŏng prŏng. Wơ̆t tơdah sŏng anŭn jing prŏng biă mă laih anŭn đuaĭ tui hăng angĭn kơtang thut, sŏng anŭn tŭ pơgăt kơnơ̆ng hăng sa ƀĕ gai prư̆ anet đôč nao pơ anih pă pô pơgăt ñu kiăng kơ nao yơh. 5Ăt kar kaĭ mơ̆n, jơlah kơnơ̆ng jing sa črăn anet amăng drơi jan đôč, samơ̆ ñu dưi pơhiăp pơư prŏng. Kơnơ̆ng đơset apui đôč samơ̆ dưi ƀơ̆ng hĭ sa ƀut glai prŏng yơh. 6Laih anŭn jơlah ăt kar hăng apui mơ̆n, jơlah jing tơlơi soh amăng khul črăn drơi jan. Črăn soh anŭn pơrai hĭ abih drơi jan yơh. Ñu čuh hĭ abih tơlơi hơdip hăng apui laih anŭn apui ñu čuh anŭn jing kar hăng apui mơ̆ng plei sat Gehenna yơh.
7Mơnuih mơnam dưi pơsăng hĭ laih, đơđa hlak pơsăng abih bang djuai khul hlô mơnơ̆ng, khul čim brĭm, hlô rui laih anŭn mơnơ̆ng mơnuă ia rơsĭ, 8samơ̆ aka hơmâo hlơi pô ôh dưi pơsăng hĭ jơlah. Jơlah jing sat biă mă, jing bă kar hăng ia akăm djai yơh.
9Hăng jơlah yơh ƀing ta bơni hơơč kơ Khua Yang laih anŭn Ama ta, laih anŭn ăt hăng jơlah anŭn mơ̆n ƀing ta hơtŏm păh kơ ƀing arăng, jing ƀing mơnuih Ơi Adai hơmâo hrih pơjing laih hrup hăng Ñu pô. 10Ăt mơ̆ng sa boh amăng bah mơ̆n ƀing ta bơni hơơč laih anŭn hơtŏm păh. Ơ ƀing ayŏng amai adơi kâo hơi, anăm ngă tui anŭn ôh. 11Ia mơmĭh hăng ia phĭ̱ ƀu tơbiă hrŏm hơbĭt sa hlâo ia ôh. 12Ơ ƀing ayŏng amai adơi kâo hơi, hiư̆m pă phŭn kơyâo hra dưi pơtơbiă rai boh ôliwơ laih anŭn phŭn hrĕ boh kơƀâo ăt dưi pơtơbiă rai boh hra lơi mơ̆? Sĭt ƀu dưi ôh. Tui anŭn, hlâo ia mơsĭn ăt kŏn dưi pơtơbiă rai ia mơmĭh lơi.

Dua Djuai Tơlơi Rơgơi

13Amăng tŏng krah ƀing gih, hơmâo mơ̆ hlơi pô rơgơi hăng thâo hluh? Brơi kơ ñu anŭn pơrơklă bĕ tơlơi anŭn hăng tơlơi hơdip hiam klă ñu, hăng khul bruă ñu ngă amăng tơlơi luă gŭ tơbiă rai mơ̆ng tơlơi rơgơi anŭn. 14Samơ̆ tơdah ƀing gih djă̱ pioh tơlơi ga̱r ruă laih anŭn moăñ klih amăng pran jua gih, anăm ƀing gih pơhiăp pơang kơ tơlơi anŭn ƀôdah pơhiăp ƀlŏr pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi sĭt ôh. 15Tơlơi rơgơi kar hăng anŭn ƀu djơ̆ tơbiă rai mơ̆ng adai ôh, samơ̆ mơ̆ng gah lŏn tơnah, mơ̆ng mơnuih ƀu đaŏ kơnang, jing mơ̆ng yang sat pơtưp yơh. 16Yuakơ pơpă ƀing gih hơmâo tơlơi ga̱r ruă laih anŭn tơlơi moăñ klih, pơ anih anŭn yơh ƀing gih hơduah ƀuh tơlơi sŭl kŭl laih anŭn tơlơi pơhrăm ngă sat ƀai.
17Samơ̆ tơlơi rơgơi tơbiă rai mơ̆ng adai adih jing blung hlâo kơ abih bang tơlơi jơngeh. Giŏng anŭn, tơbiă rai tơlơi khăp rơnŭk rơno̱m, tơlơi pơmĭn ƀlơ̆ng, tơlơi jao pô, bă hăng tơlơi pap laih anŭn boh čroh hiam klă, tơlơi ƀu lăng glông be̱r laih anŭn tơlơi klă tơpă yơh. 18Ƀing pơrơno̱m, jing ƀing pla tơlơi rơnŭk rơno̱m, či hơpuă mă tơlơi tơpă hơnơ̆ng yơh.