4

Jao Bĕ Gih Pô Kơ Ơi Adai

1Hơget pơtơbiă rai khul tơlơi pơtaih laih anŭn khul tơlơi pơrơdjơ̆ amăng ƀing gih lĕ? Ƀu djơ̆ ôh hă, hơdôm tơlơi anŭn tơbiă rai mơ̆ng khul tơlơi kluh amoaih, jing tơbiă rai mơ̆ng tơlơi pơblah nanao amăng pran jua gih? 2Ƀing gih amoaih kiăng đơđa gơnam, samơ̆ ƀu dưi hơmâo ôh. Tui anŭn, ƀing gih pơdjai laih anŭn hưp kluh, samơ̆ ƀing gih ƀu dưi hơmâo ôh tơlơi ƀing gih kiăng. Ƀing gih pơrơdjơ̆ laih anŭn pơtaih yơh. Ƀing gih ƀu dưi hơmâo ôh yuakơ ƀing gih ƀu rơkâo kơ Ơi Adai. 3Tơdang ƀing gih rơkâo, ƀing gih ƀu dưi hơmâo ôh, yuakơ ƀing gih rơkâo hăng tơlơi pơtrŭt soh, kiăng kơ ƀing gih pơhoăč hĭ hơget gơnam ƀing gih hơmâo ƀơi khul tơlơi pơmơak gih.
4Ơ ƀing mơnuih ƀu tŏng ten hăng Ơi Adai hơi, ƀing gih ƀu thâo ôh hă kơ tơlơi pơgop pơlir hăng ƀing mơnuih lŏn tơnah jing tơlơi pơrơmut kơ Ơi Adai? Hơnŭn yơh, hlơi pô ruah kiăng kơ ngă gơyut hăng ƀing mơnuih lŏn tơnah, ñu anŭn jing hĭ rŏh ayăt hăng Ơi Adai yơh. 5Ƀôdah hiư̆m ngă, ƀing gih pơmĭn Hră Ơi Adai pơhiăp ƀu hơmâo tơhơnal tơlơi ôh hă kơ tơlơi Yang Bơngăt Ñu brơi dŏ amăng ƀing ta, jing Pô ga̱r biă mă tơdah tơlơi khăp ta ƀu kơñăm ƀơi Ñu? 6Samơ̆ Ơi Adai pha brơi kơ ƀing ta tơlơi khăp pap lu biă mă. Anŭn yơh tơhơnal tơlơi yua hơget Hră Ơi Adai pơhiăp laih tui anai,
  “Ơi Adai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing mơnuih pơgao pơang,
   samơ̆ Ñu pha brơi tơlơi khăp pap kơ ƀing mơnuih luă gŭ.”
7Hơnŭn yơh, jao hĭ bĕ gih pô kơ Ơi Adai. Samơ̆ pơkơdơ̆ng glaĭ bĕ hăng yang sat laih anŭn ñu či đuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing gih yơh. 8Nao jĕ bĕ pơ Ơi Adai laih anŭn Ơi Adai či rai jĕ pơ ƀing gih yơh. Ơ ƀing mơnuih soh ăh, pơrơgoh hĭ bĕ tơlơi bruă soh sat gih! Ơ ƀing mơnuih pơmĭn dua tal hơi, pơagaih hĭ bĕ jua pơmĭn gih! 9Rơngot hơning, kơŭ kơuăn laih anŭn čŏk hia bĕ yuakơ tơlơi bruă soh sat gih. Pơplih hĭ bĕ tơlơi klao mơak gih jing hĭ tơlơi kơŭ kơuăn laih anŭn tơlơi hơ̆k kơdơ̆k gih jing hĭ tơlơi rơngot hơning. 10Pơluă gŭ bĕ gih pô ƀơi anăp Khua Yang, tui anŭn Ñu či pŭ̱ đĭ ƀing gih yơh.

Tơlơi Pơkơđiăng Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Tơlơi Phat Kơđi Kơ Tơdruă

11Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, anăm ƀing gih pơhiăp rơkŭt sat kơ tơdruă ôh. Hlơi pô pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ayŏng amai adơi ñu ƀôdah phat kơđi kơ gơ̆, ñu anŭn pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi juăt laih anŭn phat kơđi tơlơi juăt anŭn yơh. Tơdang ƀing gih phat kơđi tơlơi juăt, ƀing gih ƀu ngă tui tơlơi juăt dơ̆ng tah, samơ̆ jing ƀing phat kơđi tơlơi juăt yơh. 12Kơnơ̆ng hơmâo ha čô Pô Pha Brơi tơlơi juăt ăt jing Pô Khua Phat Kơđi mơ̆n, jing Pô dưi pơklaih laih anŭn dưi pơrai hĭ. Bơ kơ ƀing gih, hlơi ƀing gih jing tơl ƀing gih phat kơđi mơnuih re̱ng gah gih lĕ?

Tơlơi Pơư Pơang Kơ Hrơi Pơgi

13Hơmư̆ bĕ, Ơ ƀing mơnuih laĭ tui anai, “Hrơi anai ƀôdah pơgi ƀing gơmơi či nao pơ plei anai plei anŭn, dŏ sa thŭn pơ anih anŭn, ngă bruă sĭ mơnia laih anŭn hơmâo kơmlai yơh.” 14Samơ̆ ƀing gih ƀu thâo ôh hơget tơlơi či truh kơ ƀing gih hrơi pơgi. Hơget tơlơi hơdip gih jing lĕ? Ƀing gih jing kar hăng asăp ia ayŭh đĭ mă ƀiă laih anŭn rơngiă hĭ thĕng mơtam yơh. 15Kơđai glaĭ, ƀing gih năng pơhiăp bĕ tui anai, “Tơdah anŭn jing tơlơi Khua Yang kiăng, ƀing gơmơi či hơdip laih anŭn ngă tơlơi anai tơlơi anŭn yơh.” 16Samơ̆ ră anai ƀing gih pơhiăp pơư pơang hăng pơhiăp pơgao. Abih bang tơlơi pơhiăp pơang kar hăng anŭn jing soh sat laih yơh. 17Hơnŭn yơh, hlơi pô thâo krăn kơ tơlơi hiam jing tơlơi ñu khŏm ngă, samơ̆ ñu hơngah ƀu kiăng ngă ôh, ñu anŭn soh laih yơh.