4

Klei Ngă Mah Jiăng hŏng Lăn Ala

1Mơ̆ng kbiă hriê klei bi blah leh anăn klei bi mneh msao hlăm phung diih? Amâo djŏ hĕ klei anăn kbiă hriê mơ̆ng klei kđeh tluh dôk bi blah hlăm ai tiê diih? 2Diih čiăng kơ mnơ̆ng ƀiădah amâo mâo ôh snăn diih bi mdjiê mnuih; leh anăn diih tluh ktang kơ mnơ̆ng, ƀiădah amâo dưi mâo ôh snăn diih mâo klei bi msao leh anăn bi blah. Diih amâo mâo ôh, kyuadah diih amâo akâo ôh. 3Diih akâo leh anăn amâo mă tŭ ôh, kyuadah soh diih akâo, čiăng yua mnơ̆ng anăn tui si kđeh diih čiăng. 4Diih jing phung knhông yơh! Diih amâo thâo hĕ klei ngă mah jiăng hŏng lăn ala jing roh hŏng Aê Diê? Kyua anăn hlei pô čiăng jing mah jiăng hŏng lăn ala mjing ñu pô roh hŏng Aê Diê. 5Diih mĭn kơ Klei Aê Diê Blŭ čih leh jing hơăi mang hĕ?, “Yang Mngăt Jăk, Aê Diê brei dôk hlăm drei khăp kơ drei tơl Ñu trih” 6 Ƀiădah Ñu brei klei pap lu hĭn; kyuanăn Klei Aê Diê Blŭ čih lač, “Aê Diê bi kdơ̆ng hŏng phung mgao, ƀiădah brei klei pap kơ phung luă gŭ.” 7Snăn đup gưt bĕ kơ Aê Diê. Bi kdơ̆ng bĕ hŏng yang jhat, leh anăn ñu srăng đuĕ kbưi mơ̆ng diih. 8Nao giăm bĕ kơ Aê Diê, leh anăn Ñu srăng hriê giăm kơ diih. Ơ phung soh, bi doh bĕ kngan diih. Ơ phung mâo klei mĭn dua nah, bi doh bĕ ai tiê diih. 9Brei diih ênguôt, kơŭ kyăm leh anăn hia. Brei klei diih tlao bliư̆ jing klei kơŭ kyăm, leh anăn klei diih hơ̆k bliư̆ jing klei ênguôt hnĭng. 10Luă gŭ bĕ diih pô ti anăp Khua Yang, leh anăn Ñu srăng bi mđĭ diih.

Răng Bĕ, Đăm Phat Kđi Ayŏng Adei Đăo Ôh

11Ơ phung ayŏng amai adei, đăm bi blŭ jhat hdơ̆ng diih ôh. Hlei pô blŭ jhat amâodah phat kđi kơ ayŏng adei ñu, blŭ jhat leh anăn phat kđi kơ klei bhiăn yơh. Ƀiădah tơdah ih phat kđi kơ klei bhiăn, ih amâo jing mnuih gưt kơ klei bhiăn ôh, ƀiădah jing pô phat kđi klei bhiăn. 12Knŏng Aê Diê Pô brei klei bhiăn leh anăn jing khua phat kđi, Ñu yơh dưi bi mtlaih leh anăn dưi bi rai. Ƀiădah hlei ih jing tơl ih phat kđi pô riêng gah ih?

Răng Bĕ, Đăm Bi Mni Kơ Ih Pô Ôh

13 Bi kơ phung diih lač snei, “Hruê anei amâodah mgi hmei srăng nao kơ sa boh ƀuôn, dôk tinăn sa thŭn, mnia leh anăn ƀơ̆ng đĭ lu.” 14Ƀiădah diih amâo thâo ôh ya klei srăng truh mgi. Ya klei hdĭp diih jing? Kyuadah diih jing msĕ si êa hŭl bi êdah bhiâo leh anăn luč hĕ mliêt. 15Djŏ hĭn diih lač, “Tơdah Khua Yang čiăng, hmei srăng dôk hdĭp leh anăn hmei srăng ngă snei snăn.” 16Ƀiădah ară anei diih bi mni kơ diih pô hlăm klei mĭn mgao. Jih klei bi mni snăn jing jhat. 17Hlei pô thâo ngă jăk ƀiădah amâo ngă ôh, jing soh yơh.