5

Ntuas Cov Neeg Npluanuj

1Nej cov uas yog neeg npluanuj, nimno nej mloog kuv hais. Nej cia li quaj, rau qhov nej twb yuav raug kev txomnyem. 2Tej uas nej muaj twb lwj tas, thiab nej tej ris tsho ntsaum kabrwg twb noj tas lawm. 3Nej tej nyiaj thiab tej kub twb xeb tas lawm. Tej xeb ntawd yuav ua timkhawv tawmtsam nej, thiab yuav noj nej cev nqaij ib yam li hluavtaws kub. Nej cov uas nyob tiam kawg no, nej niaj hnub khaws nyiaj rau nej kom nej npluanuj. 4Nej tsis them nqi zog rau cov neeg uas nej ntiav ua liaj ua teb. Nej cia li mloog lub suab uas lawv cem nej saib. Cov neeg uas nej ntiav hlais nplej, lub suab quaj twb nrov mus txog Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lub pobntseg lawm. 5Nej ua neej nyob hauv ntiajteb no, nej muaj noj seem noj so thiab niaj hnub muaj kev lomzem kawg li. Nej txav kom nej rog ib yam li tus tsiaj uas luag txav cia tua noj. 6Nej rau txim thiab tua tus neeg uas tsis muaj txim los nws tsis tawmtsam nej li.

Ua Siab Ntev thiab Thov Vajtswv

7Cov kwvtij, nej yuav tsum ua siab ntev tos hnub uas peb tus Tswv Yexus los. Nej sim saib tus neeg uas ua liaj ua teb saib, nws ua siab ntev li cas tos lub caij cog qoobloo. Nws ua siab ntev tos nag ntuj tshiab thiab nag ntuj tsaug. 8Nej yuav tsum ua lub siab ntev ib yam li ntawd, nej tsis txhob txhawj, rau qhov twb yuav txog hnub uas tus Tswv los.
9Cov kwvtij, nej ib tug tsis txhob ywg ib tug, tus Tswv thiaj tsis txiav txim rau nej. Tus uas yuav txiav txim twb los txog ntawm qhovrooj lawm. 10Cov kwvtij, nej yuav tsum ua siab ntev ib yam li cov cev Vajtswv lus uas tus Tswv tau txib los qhia sawvdaws. Txawm yog lawv raug kev tsimtxom heev npaum li cas los lawv tseem ua siab ntev nyiaj tej kev tsimtxom ntawd. 11Cov neeg uas ua siab ntev nyiaj tej kev tsimtxom, peb hu lawv ua cov uas tau koob hmoov. Nej twb hnov lawm hais tias Yauj yog tus uas ua siab ntev, thiab nej twb paub lawm hais tias tus Tswv npaj txhua yam rau Yauj thaum kawg. Rau qhov tus Tswv muaj lub siab hlub thiab hmov tshua.
12Cov kwvtij, qhov uas tseemceeb dua tej uas kuv hais los lawm yog li no: Thaum nej coglus ib yam dabtsi, nej tsis txhob twv ntuj twv teb lossis twv txog ib yam dabtsi hlo li. Yam uas yog nej cia li hais tias “Yog”, yam uas tsis yog, nej cia li hais tias “Tsis Yog”, Vajtswv thiaj yuav tsis txiav txim rau nej.
13Nej cov yog leejtwg raug kev txomnyem, tus ntawd yuav tsum thov Vajtswv. Yog leejtwg zoo siab, cia tus ntawd hu nkauj qhuas Vajtswv. 14Nej cov yog leejtwg muaj mob, tus ntawd yuav tsum txib neeg mus hu cov txwjlaug uas saib cov ntseeg tuaj thov Vajtswv pab nws, thiab tuav tus Tswv lub npe muab roj pleev nws. 15Yog lawv ntseeg, tej lus uas lawv thov yuav pab tau kom tus uas muaj mob ntawd zoo. Tus Tswv yuav ntxiv siav ntxiv zog kom nws rov muaj zog li qub. Thiab tus Tswv yuav zam tus ntawd tej kev txhaum huv tibsi. 16Yog li ntawd, nej ib tug yuav tsum lees kev txhaum rau ib tug, thiab ib tug thov Vajtswv pab rau ib tug, nej tej mob thiaj yuav zoo. Tej lus uas tus neeg ncaj ncees thov Vajtswv, tej lus ntawd muaj hwjchim heev. 17Eliyas yog ib tug neeg zoo li peb xwb, nws kub siab lug thov kom Vajtswv tsis txhob tso nag los rau hauv lub ntiajteb no, ces nag txawm tsis los tau peb xyoos thiab rau lub hlis. 18Tom qab ntawd nws rov qab thov Vajtswv kom Vajtswv tso nag los, ces Vajtswv txawm tso nag los rau hauv lub ntiajteb no, tej qoobloo thiaj tuaj taus.
19Cov kwvtij, yog nej cov muaj ib tug yuam kev tsis ua raws li Vajtswv Txojlus tseeb lawm, thiab muaj ib tug coj tau nws rov qab los, 20nej nco ntsoov hais tias tus uas coj tau tus uas ua txhaum rov qab los cuag Vajtswv, ces kuj yog nws pab tau tus uas yuam kev ua txhaum ntawd tus ntsujplig dim txojkev tuag, thiab Vajtswv yuav zam tus uas ua txhaum ntawd tej kev txhaum huv tibsi.