5

Tơlơi Pơkơđiăng Kơ Ƀing Pơdrŏng Kơtư̆ Juă

1Hơmư̆ bĕ, Ơ ƀing mơnuih pơdrŏng hơi, čŏk hia bĕ yuakơ khul tơlơi tơnap tap či truh ƀơi ƀing gih. 2Khul mŭk dram gih hơmâo brŭ hĭ laih, laih anŭn mot hơmâo ƀơ̆ng hĭ laih khul sum ao gih. 3Amrăk mah gih le̱ng kơ bring ƀơ̆ng soh sel. Tơlơi bring anŭn či ngă gơ̆ng jơlan pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih laih anŭn ƀơ̆ng hĭ kơđeh asar gih kar hăng apui ƀơ̆ng yơh. Ƀing gih hơmâo pơkom pioh laih mŭk dram amăng khul hrơi hơnăl tuč. 4Lăng bĕ! Nua apăh ƀing gih ƀu kla brơi ôh kơ ƀing mơnuih hơpuă pơdai gih, jing ƀing hlak ƀuăh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih. Asăp gơñu kwưh rơkâo hơmâo đĭ truh laih pơ tơngia Khua Yang Dưi Kơtang. 5Ƀing gih hơmâo hơdip laih ƀơi lŏn tơnah anai jơna̱p laih anŭn pơmơak kơ gih pô. Ƀing gih hơmâo pơrơmŏng hĭ laih gih pô pioh kơ hrơi pơdjai. 6Ƀing gih hơmâo klă̱ kơđi laih anŭn pơdjai hĭ laih ƀing mơnuih ƀu hơmâo tơlơi soh, jing ƀing ƀu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih ôh.

Gir Run Amăng Tơlơi Gleh Tơnap

7Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, gir run bĕ tơl truh hrơi Khua Yang či trŭn rai dơ̆ng. Lăng bĕ kơ mơnuih ngă hơma, ñu dŏ tơguan kơ lŏn pơtơbiă rai gơnam tăm yom pơphan laih anŭn ñu gir run biă mă kơ ia hơjan lê̆ răh laih anŭn ia hơjan tơkuh thŭn. 8Brơi kơ ƀing gih ăt thâo gir run hăng dŏ kơjăp kar hăng anŭn mơ̆n, yuakơ hrơi Khua Yang či rai dơ̆ng jĕ či truh laih. 9Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, anăm ƀing gih pơhiăp brŏk jŏk ƀuăh kơ tơdruă gih ôh, kiăng kơ Ơi Adai ƀu phat kơđi kơ ƀing gih ôh. Adih, Pô Phat Kơđi hlak dŏ dơ̆ng jĕ ƀơi bah amăng laih yơh!
10Ơ ƀing ayŏng amai adơi, anai yơh jing tơlơi hơmutu kơ tơlơi gir run amăng tơlơi tŭ gleh tơnap, pơmĭn bĕ kơ ƀing pô pơala, jing ƀing pơhiăp amăng anăn Khua Yang. 11Tui hăng ƀing gih thâo laih, ƀing ta yap kơ ƀing hlơi pô hơmâo tŭ gir run laih amăng tơlơi gleh tơnap jing ƀing tŭ tơlơi bơni hiam. Ƀing gih hơmâo thâo krăn laih kơ tơlơi Yôb tŭ gir run laih anŭn hơmâo ƀuh laih tơlơi Khua Yang pha brơi kơ ñu dơ̆ng ƀơi hơnăl tuč. Tui anŭn, Khua Yang bă hăng tơlơi thâo khăp thâo pap biă mă yơh.
12Ơ ƀing ayŏng amai adơi kâo hơi, gah ngŏ kơ abih bang, anăm ƀing gih ƀuăn rơ̆ng ôh, anŭn jing anăm ƀuăn rơ̆ng hăng adai, hăng lŏn tơnah ƀôdah hăng tơlơi mơnơ̆ng hơget ôh kiăng kơ pơkơjăp kơ tơlơi ƀing gih pơhiăp. Brơi bĕ tơlơi ƀing gih pơhiăp “Ơ” jing Ơ laih anŭn “Ơ ơh” jing hĭ Ơ ơh yơh, huĭ kơ ƀing gih či tŭ tơlơi Ơi Adai klă̱ kơđi.

Tơlơi Iâu Laĭ Đaŏ Kơnang

13Hơmâo mơ̆ hlơi pô tŏng krah ƀing gih dŏ amăng tơlơi rŭng răng? Brơi kơ ñu khŏm iâu laĭ bĕ. Hơmâo mơ̆ hlơi pô mơak mơai? Brơi kơ ñu adoh bơni hơơč bĕ kơ Ơi Adai. 14Hơmâo mơ̆ hlơi pô ruă duăm? Brơi kơ ñu khŏm iâu ƀing kŏng tha Sang Ơi Adai kiăng kơ rai iâu laĭ brơi kơ ñu laih anŭn pik ia jâo ƀơi ñu amăng anăn Khua Yang. 15Laih anŭn tơlơi iâu laĭ anŭn pơyơr đĭ hăng tơlơi đaŏ kơnang, mơnuih ruă duăm anŭn či suaih hĭ yơh, yuakơ Khua Yang či pơsuaih hĭ ñu. Tơdah ñu hơmâo ngă soh laih, Ơi Adai či pap brơi kơ ñu mơ̆n. 16Hơnŭn yơh, pơhaih bĕ khul tơlơi soh gih hăng tơdruă laih anŭn iâu laĭ bĕ kơ tơdruă kiăng kơ ƀing gih dưi suaih hĭ. Tơlơi iâu laĭ mơnuih tơpă hơnơ̆ng jing hơmâo tơlơi dưi mơyang biă mă yơh.
17Êliyah jing sa čô mơnuih hrup hăng ƀing ta mơ̆n. Ñu iâu laĭ hur har kiăng kơ ƀu hơmâo ia hơjan, laih anŭn ƀu hơmâo ia hơjan ôh ƀơi anih lŏn anŭn amăng klâo thŭn sămkrah. 18Tơdơi kơ anŭn dơ̆ng, ñu iâu laĭ laih anŭn mơ̆ng adai adih hơmâo glaĭ ia hơjan dơ̆ng, tui anŭn lŏn tơnah pơtơbiă glaĭ boh čroh dơ̆ng yơh. 19Ơ ƀing ayŏng amai adơi kâo hơi, tơdah hơmâo sa čô amăng ƀing gih čơlah đuaĭ hĭ mơ̆ng tơlơi sĭt Ơi Adai laih anŭn hơmâo sa čô pơkŏn ba ñu glaĭ kơ tơlơi đaŏ, 20brơi kơ ñu anŭn hơdơr bĕ kơ tơlơi anai: Hlơi pô ba glaĭ mơnuih soh mơ̆ng jơlan soh sat pô anŭn, tơdang ngă tui anŭn ñu anŭn či pơklaih hĭ pô anŭn mơ̆ng tơlơi djai laih anŭn dưi ba pô anŭn pơ tơlơi pap brơi kơ lu tơlơi soh yơh.