5

Klei Brei Phung Mdrŏng Răng

1Bi kơ diih phung mdrŏng, hia leh anăn ur krao bĕ kyua klei knap mñai dơ̆ng truh kơ diih. 2 Dŏ ngăn diih brŭ leh, leh anăn čhiăm ao diih muôr riŏ leh. 3Prăk mah diih bring jiă leh, leh anăn bring anăn srăng jing mnơ̆ng hưn bi sĭt bi kdơ̆ng hŏng diih, leh anăn srăng ƀơ̆ng kđeh diih msĕ si pui ƀơ̆ng. Diih mkăm pioh leh dŏ ngăn hlăm ênuk knhal tuč anei. 4 Nĕ anei, ênoh mưn phung wiă mdiê hlăm hma diih, ênoh anăn diih tlĕ pioh kơ diih pô, ur bi êdah; leh anăn asăp phung wiă ur krao đĭ truh leh kơ knga Khua Yang Pô myang hĭn. 5Diih dôk hdĭp leh ti lăn ala mâo djăp mta mnơ̆ng ai tiê tluh leh anăn hŏng klei hơ̆k mơak. Diih bi êmŏng ai tiê diih pô pioh kơ hruê koh mdjiê. 6Diih phat kđi leh, diih bi mdjiê leh mnuih kpă ênô; gơ̆ amâo bi kdơ̆ng hŏng diih ôh.

Klei Gĭr Leh anăn Klei Wah Lač

7Snăn Ơ phung ayŏng adei, brei diih gĭr tơl Khua Yang lŏ hriê. Nĕ anei, pô ngă hma dôk guôn čiăng mâo boh yuôm mơ̆ng lăn, gĭr dôk guôn tơl mâo êa hjan lĕ rah leh anăn êa hjan knhal êdei. 8Diih msĕ mơh gĭr bĕ, leh anăn bi kjăp ai tiê diih, kyuadah hruê Khua Yang lŏ hriê giăm truh leh. 9Ơ phung ayŏng amai adei, đăm blŭ dŭñ dŭñ hdơ̆ng diih ôh, čiăng kơ arăng amâo phat kđi kơ diih ôh. Nĕ anei, Khua phat kđi dôk dơ̆ng ti ƀăng bhă. 10Ơ phung ayŏng amai adei, ksiêm bĕ phung khua pô hưn êlâo blŭ leh hlăm anăn Khua Yang, si diñu tŭ klei knap mñai leh anăn diñu gĭr jing klei bi hmô kơ diih. 11 Nĕ anei, drei yap phung dôk kjăp jing phung hơ̆k mơak. Diih hmư̆ leh arăng yăl dliê kơ klei Y-Yôp dôk kjăp, leh anăn diih ƀuh leh klei Khua Yang čuăn, si klei Khua Yang bŏ hŏng klei thâo pap leh anăn klei jăk.
12 Ƀiădah Ơ phung ayŏng amai adei, êgao hĭn kơ jih jang klei, đăm kat asei ôh, thâodah hŏng adiê amâodah hŏng lăn ala, amâodah hŏng klei kat asei mkăn, ƀiădah brei klei diih Ơ jing Ơ, leh anăn klei diih Ơ ơh jing Ơ ơh, čiăng kơ Aê Diê amâo phat kđi kơ diih ôh.
13Hlăm phung diih mâo mơ̆ mnuih dôk tŭ klei knap mñai? Brei ñu wah lač. Mâo mơ̆ mnuih dôk hơ̆k mơak? Brei ñu mmuñ klei bi mni. 14 Hlăm phung diih mâo mơ̆ mnuih dôk ruă? Brei ñu iêu phung khua mduôn hlăm Phung Sang Aê Diê, leh anăn brei digơ̆ wah lač kơ ñu êjai trôč êa boh ôliwơ kơ ñu hlăm anăn Khua Yang. 15Klei wah lač hŏng klei đăo srăng bi mtlaih pô ruă anăn, Khua Yang srăng bi hlao ñu; leh anăn tơdah ñu ngă soh leh, Aê Diê srăng pap brei kơ ñu. 16Kyua anăn bi hưn bĕ klei soh hdơ̆ng diih, leh anăn đru wah lač hdơ̆ng diih, čiăng kơ diih dưi hlao. Klei sa čô mnuih kpă wah lač mâo klei myang leh anăn klei dưi. 17 Y-Êli jing mnuih msĕ si drei. Ñu wah lač hŏng jih ai tiê čiăng kơ adiê amâo hjan ôh, leh anăn êjai tlâo thŭn năm mlan adiê amâo hjan ôh ti lăn ala. 18 Ñu lŏ wah lač, adiê lŏ hjan, leh anăn lăn mâo boh.
19Ơ phung ayŏng amai adei, tơdah sa čô hlăm phung diih klah đuĕ mơ̆ng klei sĭt nik, leh anăn arăng lŏ atăt gơ̆ wĭt, 20 brei ñu thâo hlei pô atăt mnuih soh wĭt mơ̆ng êlan gơ̆ klah đuĕ leh, ñu srăng bi mtlaih mngăt gơ̆ mơ̆ng klei djiê, leh anăn srăng guôm lu klei soh gơ̆.