Ye^le^mi

Biux Mengh Waac

 Douc waac mienh, Ye^le^mi, yiem doix Yesu maiv gaengh cuotv seix wuov deix 700 hnyangx nyei dueiv taux 600 hnyangx nyei gorn. Ye^le^mi zoux douc waac nyei gong lauh nyei. Naaiv deix ziangh hoc ninh kuinx Tin-Hungh nyei baeqc fingx, se laaix ninh mbuo baaix miuc-fangx caux baamz nyei zuiz, ninh mbuo nyei guoqv oix zuqc domh zeqc naanc. Ninh yiem jienv nyei ziangh hoc, ninh ganh nyei m'zing buatc ninh douc daaih naaiv deix waac cuotv daaih zien, weic zuqc Ye^lu^saa^lem Zingh ndortv bieqc Mbaa^mbi^lon nyei hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, nyei buoz-ndiev. Ye^le^mi buatc zingh caux zaangc Tin-Hungh nyei biauv zuqc baaic waaic. Yu^ndaa nyei hungh yaac zuqc guaatv mingh Mbaa^mbi^lon Guoqv. Ye^le^mi yaac douc waac gorngv nqa'haav hingv zuqc guaatv mingh nyei baeqc fingx duqv nzuonx daaih liepc jiez guoqv hnangv loz wuov nor.
Ye^le^mi Sou haih bun nqoi zoux biaa ginc hnangv naaiv. 1) Da'yietv ginc Ziouv paaiv Ye^le^mi zoux douc waac mienh. 2) Da'nyeic ginc Ye^le^mi tengx Tin-Hungh douc waac mbuox Yu^ndaa Guoqv caux gunv guoqv nyei mienh doix Yo^si^yaa, Ye^ho^yaa^kim, Ye^ho^yaa^kin caux Se^nde^ki^yaa zoux hungh nyei ziangh hoc. 3) Da'faam ginc Ye^le^mi nyei sou-biuv, Mbaalukv, fiev nyei sou fiev jienv gorngv Ye^le^mi douc nyei waac caux Ye^le^mi nyei seix zeiv cuotv daaih longc jienv nyei sic. 4) Da'feix ginc Ziouv nyei waac gorngv ziex guoqv mienh. 5) Da'hmz ginc se setv mueiz gorngv jiex daaih nyei jauv-louc, dongh Ye^lu^saa^lem mbaang, baeqc fingx zuqc guaatv mingh Mbaa^mbi^lon nyei ziangh hoc.
 Ye^le^mi benx yietc dauh hnyouv mau nyei mienh yaac hnamv caux ninh juangc fingx nyei mienh. Ninh yaac youx haic dongh ninh oix zuqc gorngv mienh zungv oix zuqc dingc zuiz. Maaih ziex douc waac ninh hnyouv mun jienv nyei gorngv. Laaix Tin-Hungh heuc ninh zoux douc waac mienh ninh zuqc siouc ziex ziex nyungc kouv. Ziouv nyei waac yiem jienv ninh nyei hnyouv hnangv douz zieqc jienv nor, ninh maiv gorngv maiv duqv aqv.
 Naaiv buonv sou gu'nyuoz maaih deix longc jienv nyei waac gorngv taux jiex ndaangc Ye^le^mi nyei seix zeiv zuqc ziex nyungc kouv naanc nyei hnoi-nyieqc. Naaiv deix waac gorngv taux oix liepc siang-ngaengc waac nyei ziangh hoc. Wuov zanc Tin-Hungh nyei baeqc fingx haih ei jienv naaiv deix siang-ngaengc waac yaac maiv qiemx zuqc fin-saeng njaaux, weic zuqc naaiv deix ngaengc waac zungv oix fiev jienv yiem ninh mbuo nyei hnyouv gu'nyuoz (Ye^le^mi 31:31-34).

Sou Gorngv

1:1-19 Ziouv paaiv Ye^le^mi zoux douc waac mienh
2:1-25:38 Yo^si^yaa, Ye^ho^yaa^kim, Ye^ho^yaa^kin caux Se^nde^ki^yaa nyei hungh hoc douc nyei waac
26:1-45:5 Ye^le^mi nyei maengc buangh jiex nyei sic
46:1-51:64 Douc waac gorngv ziex guoqv mienh
52:1-34 Ye^lu^saa^lem mbaang