Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Yirmeyah
Ƀing mă tŭ: Ƀing ană plei Yudah hăng plei Yerusalaim amăng rơnŭk git gai wai lăng rơma čô pơtao hơnăl tuč gơñu
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 626 hăng thŭn 586 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Yirmeyah, pô pơala kơ tơlơi pơgop phrâo, laĭ lui hlâo kơ tơlơi ƀing Yudah či nao dŏ ataih pơ lŏn čar Babilon laih anŭn tơlơi rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ gah yŭ Pô Messiah djuai Dawid.

 Pô pơala Yirmeyah hơdip amăng rơnŭk hơnăl tuč amăng rơnŭk rơtuh tal tơjuh laih anŭn črăn rơnŭk rơtuh blung hlâo tal năm H.K. Tơdang amăng bruă mơnuă ñu anŭn, ñu pơkơđiăng ƀing ană plei Ơi Adai kơ tơlơi răm rai či truh pơ lŏn čar ƀing Israel yơh yuakơ ƀing ană plei ngă soh laih anŭn kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng. Ñu hơdip kiăng kơ ƀuh tơlơi laĭ lui hlâo anŭn truh sĭt yơh tơdang pơtao prŏng lŏn čar ƀing Babilon, jing pơtao Nebukhadnezzar, blah juă hĭ plei prŏng Yerusalaim; ñu pơrai hĭ plei anŭn wơ̆t hăng Sang Yang mơ̆n, laih anŭn ñu mă pơđuaĭ hĭ pơtao lŏn čar Yudah ba nao pơ lŏn čar Babilon wơ̆t hăng lu ƀing ană plei ƀing Israel mơ̆n. Yirmeyah ăt laĭ lui hlâo kơ tơlơi ƀing ană plei Israel či wơ̆t glaĭ mơ̆ng lŏn čar tuai laih anŭn tơlơi rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ lŏn čar ƀing Israel mơ̆n.
Sŏp hră Yirmeyah hơmâo pơkăh pơpha tui hăng khul črăn anai: 1) Tơlơi iâu mơthưr Yirmeyah. 2) Khul boh hiăp Ơi Adai pơtă kơ lŏn čar ƀing Yudah wơ̆t hăng ƀing khua moa gơñu tơdang amăng rơnŭk pơtao Yôsiyahu, Yehôyakim, Yehôyakhin laih anŭn Zidkiyah git gai wai lăng yơh. 3) Hră mơ̆ng khul tơlơi djă̱ hơdơr Baruk, jing khua čih hră kơ Yirmeyah yơh, hơmâo lu tơlơi laĭ lui hlâo laih anŭn tơlơi truh yom pơphan mơ̆ng tơlơi hơdip Yirmeyah. 4) Hơdôm boh hiăp phara mơ̆ng Khua Yang pơrơđah kơ ƀing lŏn čar tuai. 5) Sa drê̆k kơđô hră ruai, jing hră čih pioh tơlơi plei prŏng Yerusalaim răm rai wơ̆t hăng tơlơi arăng mă pơđuaĭ hĭ ƀing ană plei nao pơ lŏn čar Babilon mơ̆n.
 Yirmeyah jing sa čô thâo khăp biă mă kơ ƀing ană plei ñu laih anŭn ăt jing sa čô pơrơmut biă mă kơ tơlơi khŏm pơhiăp pơhaih tơlơi Ơi Adai phat kơđi ƀơi ƀing ană plei ñu. Amăng lu boh hiăp ñu pơhiăp hăng pran jua hơnơ̆k pơpư̆ kơtang kơ hơdôm tơlơi tơnap ñu tŭ yuakơ Ơi Adai hơmâo iâu laih ñu jing sa čô pô pơala. Boh hiăp Khua Yang jing kar hăng apui yơh amăng pran jua ñu, tui anŭn ñu ƀu dưi pơkơ̆ng hĭ kơ ñu pô ôh, samơ̆ ñu khŏm pơhaih tơbiă yơh.
 Đơđa hơmâo khul boh hiăp yom pơphan biă mă prŏng glông hloh kơ tơlơi tơnap tap Yirmeyah pô tŭ, anŭn jing truh pơ hrơi tơdang či hơmâo tơlơi pơgop phrâo, jing tơlơi pơgop ƀing ană plei Ơi Adai či djă̱ pioh ƀu kiăng kơ nai pơtô ôh pơhơdơr glaĭ kơ ƀing gơñu, yuakơ Ơi Adai či čih tơlơi pơgop anŭn amăng jua pơmĭn gơñu yơh (31:31-34).

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi iâu mơthưr Yirmeyah (1:1-19)
Khul tơlơi laĭ lui hlâo amăng rơnŭk pơtao Yôsiyahu, Yehôyakim, Yehôyakhin laih anŭn Zidkiyah git gai yơh (2:1–25:38)
Hơdôm tơlơi truh amăng tơlơi hơdip Yirmeyah (26:1–45:5)
Khul tơlơi laĭ lui hlâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing lŏn čar pơkŏn (46:1–51:64)
Tơlơi plei prŏng Yerusalaim răm rai (52:1-34)