Klei Hưn Mdah

 Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi hdĭp giăm tuč ênuk tal kjuh leh anăn akŏ ênuk tal sa păn Êlâo kơ Krist. Hlăm jih thŭn mă bruă, khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi brei phung găp djuê Aê Diê răng kơ klei bi rai kjham srăng truh kơ lăn čar kyua klei soh leh anăn kkuh kơ rup yang. Y-Yêrêmi ăt dôk hdĭp tơl ƀuh klei hưn êlâo anei dưi bi sĭt ƀuôn Yêrusalem lĕ hlăm kngan Y-Nêƀukatnêsar mtao čar Ƀaƀilôn ngă klei bi rai ƀuôn leh anăn Sang kkuh mpŭ kơ Aê Diê, wăt hŏng klei mă ba mtao leh anăn phung ƀuôn sang ƀuôn ala mtao Yuđa tĭng Dhŭng jing mnă ti čar Ƀaƀilôn. Y-Yêrêmi hưn êlâo msĕ mơh klei phung Israel dưi lŏ wĭt leh anăn klei lŏ rŭ mdơ̆ng lăn čar digơ̆ pô.
Hdruôm hră Y-Yêrêmi mbha mâo dŭm kdrêč snei: (1) Klei iêu ruah Y-Yêrêmi. (2) Klei Khua Yang mtô kơ phung ƀuôn ala mtao Yuđa leh anăn kơ phung mtao ênuk kiă kriê mtao, Y-Jôsia, Y-Jêhôyakim, Y-Jêhôyakin, leh anăn Y-Sêđêkia. (3) Mâo đa đa hdruôm hră Y-Ƀaruk čih pioh, ñu jing pô čih hră kơ Y-Yêrêmi, mâo lu klei hưn êlâo mkăn leh anăn jih klei truh yuôm hlăm klei hdĭp Y-Yêrêmi. (4) Klei Khua Yang mtô djŏ kơ čar mkăn. (5) Đa đa hră čih pioh mkăn čih yăl dliê klei bi rai ƀuôn Yêrusalem leh anăn klei jing hlŭn hlăm čar Ƀaƀilôn.
 Y-Yêrêmi jing sa čô mnuih hdĭp thâo khăp, hŏng jih ai tiê khăp kơ phung găp djuê ñu, leh anăn boh nik ñu amâo mơak ôh tơdah hưn klei Aê Diê bi kmhal srăng truh kơ digơ̆. Hlăm lu kdrêč, Y-Yêrêmi mtô mblang hŏng ai tiê kčŭt jih klei ñu tŭ leh kyua klei Aê Diê iêu ruah ñu jing khua pô hưn êlâo kơ Khua Yang. Ƀiădah, kyuadah Klei Aê Diê Blŭ jing msĕ si pui hlơr hlăm ai tiê ñu, Y-Yêrêmi amâo dưi dôk ñăt kriêp ôh.
 Klei mtô prŏng yuôm hlăm kdrêč anei kñăm kơ klei srăng truh kơ anăp lu hĭn kơ klei knap Y-Yêrêmi tŭ tơdah mâo sa klei bi mguôp mrâo, anăn jing klei bi mguôp phung ƀuôn sang srăng djă pioh klei Ñu mtă amâo guôn mâo pô srăng lŏ bi hdơr kơ digơ̆ ôh, kyuadah klei anăn čih pioh leh hlăm lam ai tiê digơ̆ (31:31-34).

Jar

Klei iêu ruah Y-Yêrêmi (1:1-19)
Klei hưn êlâo hlăm êwang klei kiă kriê kơ phung mtao, Y-Jôsia, Y-Jêhôyakim, Y-Jêhôyakin leh anăn Y-Sêđêkia (2:1–25:38)
Dŭm klei truh hlăm klei hdĭp Y-Yêrêmi (26:1–51:64)
Klei hưn êlâo bi kdơ̆ng hŏng čar mkăn (46:1–51:64)
Klei ƀuôn Yêrusalem dlưh rai (52:1-34)