10

Yawmsaub hab daab

  1Ib tsoom Yixayee 'e, ca le noog tej lug
   kws Yawmsaub has rua mej.
  2Yawmsaub has le nuav tas,
   “Tsw xob kawm lawv kua ib tsoom tebchaws,
  tsw xob poob sab nthaav rua tej txujci
   kws tshwm sau nruab ntug
   txawm yog ib tsoom tebchaws poob sab los xwj,
  3tsua qhov ib tsoom tuabneeg tej kaab ke yog cuav xwb.
   Puab txav ib tug ntoo tom haav zoov lug
   hab tug Kws ntoo txhais teg xuas taus txua.
  4Luas muab nyaj muab kub lug luam rua,
   luas xuas rauj muab ntsa hlau ntsa kuas ruaj tsw xob ua zug.
  5Puab tej txoov daab kuj tsuas zoo ib yaam nkaus le
   tej moj zeeg hem noog huv daim teb dib xwb, tsw txawj has lug,
  luas yuav muab kwv moog,
   tsua qhov tsw txawj moog kev.
  Mej tsw xob ntshai tej txoov daab hov
   tsua qhov tsw txawj ua phem hab tsw txawj ua zoo.”

  6Au Yawmsaub, tsw muaj ib tug twg zoo cuag le koj,
   koj luj kawg nkaus hab koj lub npe muaj fwjchim heev.
  7Ib tsoom tebchaws tug vaajntxwv 'e,
   leejtwg tseed yuav tsw ntshai tsw fwm koj?
  Tsua qhov koj yog tug kws tswm nyog peb fwm.
   Tej tuabneeg txawj ntse huv ib tsoom tebchaws
  hab huv tej tebchaws kws tej vaajntxwv kaav,
   tsw muaj ib tug zoo cuag le koj.
  8Puab suavdawg tsw thoob tswb hab ruag,
   tej txoov daab ntawd yog ntoo xwb
   tsw txawj qha puab ib yaam daabtsw.
  9Luas thauj tej nyaj kws ntaus tau lawm
   tuaj ntawm lub moos Thasi tuaj
   hab coj kub ntawm lub moos Ufa tuaj.
  Tej txoov daab hov yog cov Kws txawj teg num
   hab yog cov Kws txawj ntaus kub txhais teg ua.
  Tej ntaub kws muab kauv tej txoov daab hov
   yog ntaub xav hab ntaub yimlaaj,
   yog cov Kws txawj ntus ntaub ua.
  10Tassws Yawmsaub yog tug Vaajtswv kws tseeb tag,
   nwg yog Vaajtswv kws muaj txujsa nyob
   hab yog tug vaajntxwv kws nyob moog ib txhws.
  Thaus nwg npau tawg lub nplajteb ua zug quas kais,
   mas ib tsoom tebchaws thev tsw taug
   qhov kws nwg chim.
11Koj yuav has le nuav rua puab tas, “Tej daab kws tsw yog tug tswm lub ntuj hab lub nplajteb yuav puam tsuaj pluj taag huv lub nplajteb hab huv lub qaab ntuj.”
  12Yawmsaub yog tug kws swv nwg tug fwjchim tswm lub nplajteb,
   hab swv nwg tug tswvyim tswm tsaa lub qaab ntuj,
   hab swv nwg txujkev txawj ntse nthuav lub ntuj.
  13Thaus nwg tsaa nwg lub suab hu,
   tej dej sau nruab ntug nrov vig quas voog,
   hab nwg ua fuab sawv tim qaab ntuj kawg tuaj.
  Nwg ua tsag lig xub rua thaus naag lug
   hab coj cua tawm huv nwg tej txhaab cua lug.
  14Txhua tug tuabneeg tsw thoob tswb hab tsw paub qaabhau.
   Txhua tug Kws ntaus kub yuav txaaj muag
  vem tej txoov daab kws nwg ua,
   tsua qhov nwg tej txoov daab yog cuav
   hab tsw txawj ua paa hlo le.
  15Tej txoov daab hov tsw muaj qaabhau hlo le,
   yog tej kws ntxwm thuaj luag.
  Thaus txug swjhawm teem txem,
   tej ntawd yuav puam tsuaj.
  16Tug kws yog Yakhauj le Vaajtswv
   tsw thooj le tej txoov daab ntawd,
   tsua qhov nwg yog tug kws tswm txhua yaam,
  hab haiv Yixayee yog nwg qub txeeg qub teg,
   nwg lub npe hu ua Yawmsaub
   kws muaj fwjchim luj kawg nkaus.

Yuta poob tebchaws

  17Mej cov kws raug luas muab vej taag lawm 'e,
   ca le khaws pis nkaus mej tej hov txhua chaw huv peg teb.
  18Tsua qhov Yawmsaub has le nuav tas,
   “Saib maj, kuv muab cov tuabneeg huv lub tebchaws nuav
  laim tawm moog taamswm nuav,
   hab kuv yuav coj kev txom nyem nyuaj sab lug rua puab
   sub puab txhad le xeev tau.”

  19Kuv raug txom nyem lauj vem yog kuv txujkev mob!
   Kuv tej qhov txhaab kuj mob heev kawg,
  tassws kuv has tas, “Qhov tseeb tej nuav
   yog kuv le kev nyuaj sab hab kuv yuav tsum thev xwb.”
  20Kuv lub tsev ntaub kuj raug puam tsuaj,
   hab tej hlua khi tsev kuj tu taag huvsw lawm.
  Kuv tej mivnyuas kuj ncaim kuv taag lawm,
   tsw muaj puab le lawm.
  Tsw muaj leejtwg tsaa kuv lub tsev ntaub dua le lawm
   hab dai kuv daim ntaub kws thaiv.
  21Cov kws yug yaaj kuj tsw thoob tswb
   hab tsw ua nug rua Yawmsaub,
  vem le nuav puab txhad tsw vaam meej,
   hab puab tej paab yaaj txhad tawg ua saab ua sua taag lawm.
  22Ca le noog, muaj ib tsaab xuv tuaj.
   Saib maj, tuaj txug lawm.
   Muaj ib lub suab nrov ntshu quas fwv
  huv tej tebchaws kws nyob saab peg tuaj,
   tuaj ua rua Yuta tej moos raug nyob do cuas ca,
   ua chaw rua maa nkaum.
  23Au Yawmsaub, kuv paub tas tuabneeg lub neej
   tsw yog nyob ntawm nwg tug kheej,
  hab paub tas tsw yog tuabneeg coj tau
   tuabneeg tshais kauj ruam.
  24Au Yawmsaub, thov koj qhuab ntuag kuv
   kuas npaum le kws tswm nyog,
  tsw xob qhuab qha le kws koj chim
   tsaam tes koj coj kuv moog txug kev puam tsuaj.
  25Thov koj nchuav koj txujkev npau tawg
   rua sau cov tebchaws kws tsw paub koj,
  hab rua sau tej tuabneeg
   kws tsw tuav koj lub npe pe koj,
  tsua qhov puab tau muab Yakhauj rhuav tshem,
   muab nwg rhuav tshem taag
  hab muab nwg noj nqog taag,
   hab muab nwg tej vaaj tse ua puam tsuaj taag.