10

Jaav Zienh Caux Zien Tin-Hungh

1I^saa^laa^en nyei zeiv-fun aah! Muangx gaax Ziouv gorngv mbuox meih mbuo nyei waac. 2Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Maiv dungx zuotc ganh guoqv mienh nyei jauv,
   fai gamh nziex yiem lungh cuotv nyei jangx-hoc
   maiv gunv wuov deix guoqv nyei mienh gamh nziex.
  3Weic zuqc maanc fingx nyei leiz-fingx se jaav nyei.
   Ninh mbuo yiem lomc goix diuh ndiangx.
   Zaangc mienh yaac longc bouv zoux cuotv fangx.
  4Ninh mbuo longc jiem longc nyaanh zorng jienv
   aengx longc ding caux zueih ding jienv,
   weic bun maiv haih dongz.
  5Ninh mbuo nyei miuc-fangx hnangv maaz-nyienh an guaa-wuom ndeic,
   maiv haih gorngv waac.
  Ninh mbuo maiv haih yangh jauv
   ziouc oix zuqc gaeng jienv mingh.
  Maiv dungx gamh nziex ninh mbuo
   weic zuqc ninh mbuo maiv haih zoux haaix nyungc hoic,
   yaac maiv haih zoux haaix nyungc longx.”
  6O Ziouv aac, maiv maaih haaix dauh ndongc meih.
   Meih za'gengh zoux hlo,
   meih nyei mengh maaih qaqv hlo haic.
  7Maanc guoqv nyei Hungh aah!
   Maaih haaix dauh maiv oix taaih meih?
   Weic zuqc meih puix duqv mienh taaih.
  Yiem zuangx guoqv nyei zuangx cong-mengh mienh caux hungh diex mbu'ndongx,
   maiv maaih haaix dauh hnangv meih.
  8Ninh mbuo hngongx, maiv hiuv haaix nyungc.
   Miuc-fangx njaaux nyei kungx benx ndiangx hnangv.
  9Nyaanh daav daaih benx yietc kuaaiv yietc kuaaiv yiem Taansitv dorh daaih,
   yaac maaih yiem Ufaatv daaih nyei jiem.
  Benx zaangc mienh zoux nyei gong
   caux jiem-zaangc nyei buoz-dauh zoux daaih nyei.
  Miuc-fangx nyei lui setv luoqc caux setv mbuov,
   yietc zungv se zaangc mienh nyei buoz-dauh zoux.
  10Mv baac Ziouv se zien Tin-Hungh,
   se ziangh jienv nyei Tin-Hungh,
   yietc liuz yiem nyei Hungh.
  Ninh yietv nouz, ndau ziouc dongz nzengc.
   Ninh qiex jiez, maanc guoqv diev maiv hingh.
11“Meih oix zuqc hnangv naaiv mbuox ninh mbuo, ‘Maiv zeiz zeix lungh zeix ndau nyei zienh, zungv oix zuqc yiem ndau-beih, yiem lungh ndiev, zuqc mietc nzengc.’ ”
  12Se Tin-Hungh longc ninh nyei qaqv zeix ndau,
   longc ninh nyei cong-mengh liepc baamh gen,
   longc ninh mengh baeqc nyei jauv corng lungh.
  13Ninh yietv cuotv qiex,
   yiem wuov lungh maaih wuom nyei qiex mbui zoz-zoz nyei.
   Ninh bun mouc yiem lungh gorn faaux.
  Ninh bun mba'lingc gan mbiungc,
   yaac bun nziaaux yiem ninh siou nyei dorngx cuotv daaih.
  14Dauh dauh baamh mienh se hngongx nyei, maiv maaih wuonh zaang.
   Mouz dauh jiem-zaangc weic ninh mbuo zoux nyei miuc-fangx zuqc nyaiv,
  weic zuqc ninh nyei miuc-fangx se jaav nyei,
   maiv maaih yietc deix qiex tauv.
  15Naaiv deix miuc-fangx maiv maaih jaax-zinh,
   zoux daaih benx nduov mienh nyei ga'naaiv hnangv.
   Taux ninh mbuo zuqc dingc zuiz nyei ziangh hoc ninh mbuo ziouc zuqc mietc.
  16Yaakopv nyei Buonc maiv hnangv naaiv deix,
   weic zuqc ninh se Zeix Maanc Muotc Wuov Dauh,
   I^saa^laa^en se ninh nzipc daaih nyei fingx.
   Ninh nyei mbuox heuc Nernh Jiex nyei Ziouv.

Zuqc Baaic Huaang Nyei Ziangh Hoc Oix Taux

  17Meih mbuo zuqc weih jienv nyei mienh aah!
   Siou meih mbuo an jienv ndau nyei ga'naaiv,
  18weic zuqc Ziouv hnangv naaiv gorngv,
   “Mangc maah! Yie oix zoi yiem naaiv norm deic-bung nyei mienh cuotv mingh.
  Yie oix bun ninh mbuo zuqc kouv
   weic bun ninh mbuo gengh hiuv duqv hnangv haaix nor.”
  19Yie kouv aqv, weic yie zuqc mun.
   Yie zuqc mun duqv siang haic.
  Mv baac yie gorngv, “Zien nyei, naaiv yie zuqc hnyouv nzauh kouv,
   yie yaac oix zuqc diev jienv.”
  20Yie nyei ndopv-liuh baaic waaic mi'aqv.
   Yie nyei yietc zungv hlaang dangx nzengc.
  Yie nyei fu'jueiv leih nqoi yie mingh,
   maiv maaih ninh mbuo aqv.
  Maiv maaih haaix dauh aengx corng yie nyei ndopv-liuh,
   aengx laangc yie nyei mbaeqc gaengh ndie.
  21Weic zuqc goux ba'gi yungh nyei mienh hngongx haic,
   ninh mbuo yaac maiv naaic Ziouv.
  Weic naaiv ninh mbuo maiv duqv longx jienv faaux,
   ninh mbuo nyei ba'gi yungh guanh yietc zungv yaac nzaanx nzengc.
  22Muangx maah! Naaic benx waac-nziaaux.
   Mangc maah! Daaih taux aqv.
   Maaih lunc nyei qiex mbui yiem baqv bung cuotv daaih
  weic bun Yu^ndaa nyei zingh zuqc baaic huaang,
   benx hieh juv yiem nyei dorngx.

Ye^le^mi Daux Gaux

  23Ziouv aac, yie hiuv duqv mienh nyei jauv maiv zeiz sueih ninh ganh.
   Se maiv zeiz yangh jauv nyei mienh haih dingc ninh nyei zaux-mbiec.
  24Ziouv aac, tov zorc yie dorngc nyei dorngx
   ziux horpc zuqc zoux nyei.
  Maiv zeiz qiex jiez jienv zoux,
   nziex meih bun yie zutc mi'aqv.
  25Tov bun meih nyei ga'qiex baetv cuotv
   njiec maiv hiuv duqv meih wuov deix guoqv nyei mienh,
   yaac njiec maiv heuc meih nyei mbuox nyei fingx-fingx.
  Weic zuqc ninh mbuo naqv Yaakopv.
   Maiv daan naqv nzengc, mietc nzengc,
   ninh mbuo zungv baaic huaang ninh yiem nyei dorngx.