13

Sai Jaaiv Nyei La'maah Ndie

1Ziouv hnangv naaiv gorngv mbuox yie, “Mingh maaiz diuh la'maah ndie sai jienv jaaiv yaac maiv dungx ziemx wuom.” 2Yie ziouc ei jienv Ziouv nyei waac maaiz diuh sai jaaiv ndie sai jienv.
3Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac da'nyeic nzunc gorngv, 4“Oix zuqc zorqv meih maaiz daaih sai jaaiv ndie, dongh meih sai jienv nyei ndie, jiez daaih dorh mingh Yu^fe^ditc Ndaaih bingx jienv la'bieiv-qangx.” 5Yie ziouc mingh Yu^fe^ditc Ndaaih, zorqv wuov diuh sai jaaiv ndie bingx jienv ndaaih hlen, hnangv Ziouv paaiv yie nyei waac.
6Jiex liuz camv-hnoi Ziouv gorngv mbuox yie, “Jiez daaih mingh Yu^fe^ditc Ndaaih. Yiem wuov zorqv yie paaiv meih bingx wuov diuh sai jaaiv ndie daaih.” 7Yie ziouc mingh Yu^fe^ditc Ndaaih, yie bingx wuov diuh sai jaaiv ndie nyei dorngx, wetv cuotv daaih. Yie buatc wuov diuh sai jaaiv ndie zungv huv nzengc. Maiv haih longc zoux haaix nyungc aqv.
8Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 9“Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Yie yaac hnangv wuov nor oix zoux waaic Yu^ndaa maux nyei jauv, caux Ye^lu^saa^lem zoux maux hlo haic nyei jauv. 10Naaiv deix orqv mienh, dongh maiv kangv muangx yie nyei waac nyei mienh, se ngaengc jienv ei ganh nyei hnyouv zoux ziouc gan nyiec nyei zienh yaac fu-sux, baaix wuov deix zienh, ziouc hnangv naaiv diuh sai jaaiv ndie maiv lamh longc yietc deix.’ 11Ziouv gorngv, ‘Sai jaaiv ndie hnangv haaix nor naetv jienv mienh nyei jaaiv, yie yaac hnangv wuov nor bun I^saa^laa^en nyei zuangx zeiv-fun caux Yu^ndaa nyei zuangx zeiv-fun naetv jienv yie, weic benx yie nyei baeqc fingx bun yie duqv mengh dauh, duqv mienh ceng yaac duqv mienh taaih. Mv baac ninh mbuo maiv kangv muangx.’

A'ngunc Diuv-Ongx

12“Oix zuqc mbuox ninh mbuo, ‘Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, “Norm-norm ongx oix zuqc maaih diuv dapv buangv.” Ninh mbuo ziouc mbuox meih, ‘Yie mbuo fungc maiv hiuv duqv norm-norm ongx oix zuqc maaih a'ngunc diuv dapv buangv fai?’ 13Meih oix zuqc mbuox ninh mbuo, ‘Ziouv hnangv naaiv gorngv, “Yie bun naaiv norm deic-bung nyei yietc zungv mienh nquin nzengc, se zueiz jienv Ndaawitv Hungh nyei weic nyei hungh diex caux sai mienh, ⟨douc waac mienh⟩ caux yiem Ye^lu^saa^lem nyei yietc zungv baeqc fingx.’ 14Ziouv gorngv, ‘Yie oix bun ninh mbuo laanh zong laanh, die caux dorn fih hnangv nyei. Yie maiv korv-lienh, maiv korv-fiqv, maiv liouh ninh mbuo nyei maengc, zungv oix mietc ninh mbuo.’+”

Laaix Zoux Maux Yu^ndaa Oix Zuqc Guaatv Mingh

  15Oix zuqc muangx yaac baeng m'normh muangx longx.
  Maiv dungx zoux maux,
   weic zuqc Ziouv gorngv liuz aqv.
  16Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh,
   maiv gaengh bun hmuangx taux,
  meih mbuo nyei zaux yaac maiv gaengh yiem mbong gu'nguaaic, nziemx-yaangh nyei ziangh hoc, ndiqv zuqc ndorpc,
   meih mbuo oix zuqc taaih ninh.
  Meih mbuo lorz njang nyei ziangh hoc,
   ninh bun tiuv benx yiem-yiem nyei,
   yaac tiuv benx mapv maengh mapv hmuangx nyei.
  17Mv baac se gorngv meih mbuo maiv muangx,
   yie oix weic meih mbuo zoux maux nyei jauv bingx jienv nyiemv.
  Yie nyei m'zing nyiemv duqv kouv,
   maaih wuom-mueic liouc njiec,
   weic zuqc Ziouv nyei baeqc fingx zuqc guaatv mingh mi'aqv.
  18Oix zuqc mbuox hungh caux hungh nyei maa,
   “Njiec meih mbuo nyei weic zueiz jienv aiv nyei dorngx,
  weic zuqc meih mbuo nzueic haic nyei hungh ningv
   yiem meih mbuo nyei m'nqorngv zungv ndortv njiec mi'aqv.”
  19⟨Negepc Deic⟩ nyei zingh guon nzengc mi'aqv.
   Yaac maiv maaih mienh koi.
  Yu^ndaa nyei yietc zungv mienh zuqc guaatv mingh,
   zungv zuqc guaatv mingh nzengc.
  20Meih mbuo oix zuqc cau m'zing mangc
   yiem baqv bung daaih nyei mienh.
  Yie zinh ndaangc bun meih goux wuov guanh ba'gi yungh,
   se meih nzueic haic nyei ba'gi yungh guanh, ih zanc yiem haaix?
  21Ninh mbuo zorqv dongh meih ganh njaaux
   caux meih daav loz-gaeng wuov deix
   liepc daaih gunv meih, meih oix hnangv haaix nor gorngv?
  Meih maiv zeiz oix mun kouv
   hnangv m'sieqv dorn mun jienv gu'nguaaz nor fai?
  22Se gorngv meih yiem ganh nyei hnyouv gorngv,
   “Yie weic haaix diuc zuqc naaiv deix sic?”
  se laaix meih nyei zuiz hlo haic
   meih nyei junh cingx zuqc ciev guangc,
   meih yaac zuqc mienh caa.
  23E^ti^o^bie Mienh haih tiuv ninh nyei ndopv
   fai nda'maauh mbeux tiuv ninh nyei biangh fai?
  Se gorngv ninh mbuo haih nor, meih mbuo zoux guenx orqv sic nyei mienh
   yaac haih zoux duqv kuv sic aqv.
  24“Yie oix bun meih mbuo faatv nzaanx
   hnangv mbieqv zuqc deic-bung-huaang nyei nziaaux buonc mingh nor.
  25“Naaiv se meih nyei buonc,
   se yie hlaau bun meih nyei buonc,
  laaix meih la'kuqv yie,
   yaac kaux gorngv-baeqc nyei waac.”
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  26Weic naaiv yie ganh oix zorqv meih nyei junh juoqv nzien faaux buang meih nyei hmien,
   bun meih nyei bingx-ciouv cuotv ziouc zuqc nyaiv.
  27Yie mangc buatc meih yiem lomc-huaang nyei mbong-aiv
   zoux gamh nziev nyei sic,
   meih zoux hienx nyei jauv, cuotv saeng nyei qiex,
   maaic sin zoux nyaiv nyei sic.
  O Ye^lu^saa^lem aac, meih zuqc kouv aqv.
   Meih taux haaix zanc cingx saax cing-nzengc daaih?