13

Tơlơi Pơhơmutu Kơ Hơdrăng Kơiăng Ƀlĭ

1Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ kơ kâo tui anai, “Nao blơi bĕ sa boh hơdrăng kơiăng ƀlĭ laih anŭn čut bĕ jum dar kơiăng ih, samơ̆ anăm brơi adrăng anŭn tĕk djơ̆ ia ôh.” 2Tui anŭn, kâo nao blơi sa boh hơdrăng kơiăng tui hăng Yahweh kơčrâo brơi laih anŭn kâo čut adrăng anŭn jum dar kơiăng kâo yơh.
3Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng kâo tal dua dơ̆ng tui anai, 4“Mă bĕ hơdrăng kơiăng ih blơi hăng čut jum dar kơiăng ih anŭn, laih anŭn nao bĕ pơ krong anet Perat hăng pơdŏp hĭ adrăng anŭn jĕ ia anŭn amăng anih čơđa̱ng ƀơi sa boh boh pơtâo.” 5Tui anŭn, kâo nao hăng pơdŏp hĭ adrăng anŭn ƀơi jĕ krong anet Perat tui hăng Yahweh pơtă kơ kâo yơh.
6Sui ƀiă kơ anŭn, Yahweh pơtă kơ kâo tui anai, “Ră anai nao bĕ pơ anih jĕ krong Perat anŭn laih anŭn mă bĕ adrăng Kâo pơtă kơ ih pơdŏp laih pơ anŭn hlâo adih.” 7Tui anŭn, kâo nao pơ anih jĕ krong Perat hăng klơi mă đĭ adrăng mơ̆ng anih kâo hơmâo pơdŏp hĭ laih hlâo adih, samơ̆ adrăng anŭn răm hĭ ƀu tŭ yua ôh.
8Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng kâo dơ̆ng tui anai, 9“Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp: Kar hăng hơdrăng kơiăng anŭn răm hĭ hlo̱m ƀo̱m, Kâo ăt či pơrơngiă hĭ mơ̆n tơlơi pơư pơang ană plei lŏn čar Yudah laih anŭn tơlơi pơư prŏng ană plei plei phŭn Yerusalaim. 10Ƀing mơnuih sat ƀai anŭn hơngah ƀu kiăng hơmư̆ tui boh hiăp Kâo ôh hăng đuaĭ tui tơlơi khăng jua pơmĭn gơñu pô laih anŭn đuaĭ tui ƀing yang rơba̱ng hăng kơkuh pơpŭ kơ ƀing gơñu. Tui anŭn, ƀing gơñu či jing hĭ kar hăng adrăng răm anŭn ƀu thâo tŭ yua hlo̱m ƀo̱m yơh! 11Ăt kar hăng adrăng akă kơjăp ƀơi jum dar kơiăng mơnuih mơ̆n, Kâo ăt ruah mă abih bang ană plei lŏn čar Israel hăng abih bang ană plei lŏn čar Yudah kơ Kâo pô mơ̆n kiăng kơ dŏ kơjăp hăng Kâo. Kâo ruah ƀing gơñu kiăng kơ jing ƀing pơhing ang anăn Kâo, bơni hơơč kơ anăn Kâo laih anŭn pơpŭ Kâo. Samơ̆ ƀing gơñu hơngah ƀu kiăng hơmư̆ tui ôh.” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.

Tơlơi Pơhơmutu Kơ Khul Čeh

12Yahweh laĭ dơ̆ng tui anai, “Pơtă bĕ kơ ƀing ană plei tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Yahweh, Ơi Adai Israel, pơhiăp: Rĭm čeh khŏm hơmâo bă hăng ia tơpai yơh.’ Ƀing gơñu či laĭ kơ ih tui anai, ‘Ƀing gơmơi thâo laih kơ tơlơi rĭm čeh anŭn khŏm tuh mŭt bă!’ 13Giŏng anŭn, laĭ bĕ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp: Kâo či pơbă hĭ abih bang ƀing mơnuih hơdip amăng anih lŏn anai hăng ia tơpai tơl ƀing gơñu măt hĭ, wơ̆t hăng ƀing pơtao jing ƀing ană tơčô pơtao Dawid, ƀing khua ngă yang, ƀing pô pơala laih anŭn abih bang ƀing hlơi pô hơdip amăng plei Yerusalaim mơ̆n. 14Kâo či pơphač hĭ ƀing tha hăng ƀing hlak ai kar hăng khul čeh pơklă̱ hăng tơdruă gơñu yơh. Kâo ƀu či brơi ôh tơlơi pap, tơlơi khăp pap ƀôdah tơlơi glưh pran jua Kâo pơgăn hĭ Kâo mơ̆ng tơlơi pơrai hĭ ƀing gơñu.’ ” Anŭn jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.

Tơlơi Pơhuĭ Kơ Tơlơi Jing Hlŭn Mơnă

  15Yirmeyah pơtă tui anai, “Pơđi̱ng hơmư̆ bĕ, Ơ ƀing ană plei hơi!
   Yuakơ Yahweh hơmâo pơhiăp laih,
   tui anŭn anăm jing hĭ pơgao pơang ôh.
  16Pơư pơang bĕ kơ Yahweh Ơi Adai gih
   hlâo kơ Ñu ba rai tơlơi kơnăm mơmŏt,
  jing hlâo kơ tơkai gih tơhneč rơbuh hĭ
   ƀơi mông sêng brêng mlam.
  Ƀing gih čang rơmang kơ tơlơi bơngač,
   samơ̆ tơlơi bơngač anŭn Ñu či pơplih jing hĭ tơlơi kơnăm mơmŏt kơpa̱l
   sĭt jing hĭ tơlơi kơnăm dơlăm yơh.
  17Samơ̆ tơdah ƀing gih hơngah ƀu kiăng hơmư̆ ôh,
   kâo či hia hơgŏm yơh
   yua mơ̆ng tơlơi pơgao pơang gih.
  Kâo či čŏk hia kraih,
   tơl ia mơta ƀlĕ lu yơh,
   yuakơ ƀing rŏh ayăt či mă tơpul triu Yahweh jing hĭ hlŭn mơnă amăng lŏn čar ataih.”

Yahweh Pơkơđiăng Kơ Pơtao Yehôyakhin

  18Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, “Ơ Yirmeyah, pơtă bĕ kơ pơtao laih anŭn kơ amĭ ñu tui anai,
   ‘Trŭn bĕ mơ̆ng grê pơtao gih hăng dŏ be̱r bĕ ƀơi lŏn,
  yuakơ khul đoăn pơtao ang yang gih
   lê̆ trŭn laih mơ̆ng akŏ gih yơh.’
  19Khul plei pla amăng anih gah thu̱ng lŏn čar Yudah arăng hlak blah hruă hĭ,
   laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh kiăng kơ pơklaih brơi kơ khul plei pla anŭn.
  Abih bang ƀing lŏn čar Yudah ƀing rŏh ayăt hlak mă pơđuaĭ hĭ pơ lŏn čar ataih yơh,
   sĭt ƀing gơñu hlak ba pơđuaĭ hĭ abih bang jing hĭ ƀing hlŭn mơnă yơh.”

Plei Yerusalaim Jing Kar Hăng Đah Kơmơi Rĭh Răm

  20Yahweh pơhiăp tui anai, “Ơ plei phŭn Yerusalaim hơi, angak đĭ bĕ laih anŭn lăng bĕ
   ƀing rŏh ayăt rai mơ̆ng gah dư̱r.
  Pơpă tơpul triu Kâo jao brơi laih kơ ih wai lăng,
   jing tơpul triu ang yang lĕ?
  21Hlâo adih ih gir pơjing ƀing lŏn čar tuai jing hĭ ƀing gŏp djru ih.
   Hơget tơlơi ih či pơhiăp tơdang Yahweh brơi kơ ƀing gŏp djru anŭn jing hĭ ƀing blah juă hăng git gai ih lĕ?
  Hiư̆m ngă, tơlơi ruă ƀu či truh pơ ih
   kar hăng truh pơ sa čô đah kơmơi đih apui ôh hă?
  22Ih pơmĭn amăng jua pơmĭn ih tui anai,
   ‘Yua hơget tơlơi sat anŭn hơmâo truh laih kơ kâo lĕ?’
  Tơlơi anŭn truh kơ ih yuakơ tơlơi soh ih lu biă mă yơh.
   Arăng hơmâo tŏh mă hĭ laih abăn eng ih
   laih anŭn drơi jan ih ƀing gơñu hơmâo gŏ̱ hĭ laih.
  23Dưi mơ̆ mơnuih Ethiopia thâo pơplih hĭ ia klĭ jŭ̱ ñu pô?
   Ƀôdah dưi mơ̆ djrang thâo pơplih hĭ klĭ ƀlŭk ƀlăk ñu pô?
  Kar kaĭ mơ̆n, ih jing pô juăt ngă tơlơi sat ƀai,
   sĭt ih kŏn dưi thâo pơplih hĭ pran jua ih pô kiăng kơ jing hiam klă lơi.

  24“Kâo či pơčơlah hĭ ih kar hăng angĭn mơ̆ng tơdron ha̱r
   puh pơđuaĭ hĭ hơkam pơdai yơh.
  25Anŭn yơh jing tơlơi bưng thut ih,
   jing tơlơi Kâo hơmâo pơkă laih kiăng kơ ngă kơ ih.
  Yuakơ ih hơmâo wơr bĭt hĭ laih Kâo
   laih anŭn đaŏ kơnang laih kơ ƀing yang rơba̱ng.”
 Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp laih.
  26“Kâo či tưk đĭ abăn eng ih gah ngŏ kơ anăp ih
   kiăng kơ arăng ƀuh hĭ tơlơi mlâo mlañ ih yơh.
  27Kâo hơmâo ƀuh laih tơlơi bruă ih kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng
   ƀơi khul bŏl čư̆ laih anŭn amăng khul đang hơma.
  Ih klĕ pyu wơ̆t hăng lăng sŭ amoaih kluh kơ bơnai arăng,
   kar hăng aseh tơno mơhao kơ aseh ania,
   samơ̆ ih ƀu thâo mlâo ôh.
  Răm ƀăm yơh kơ ih, Ơ Yerusalaim hơi!
   Hơdôm sui dơ̆ng ih ăt či dŏ grĭ grañ lĕ?”