14

Ntuj qhua teb nkig

1Nuav yog tej lug kws Yawmsaub has tuaj rua Yelemi txug qhov kws ntuj qhua teb nkig.
  2“Yuta quaj ntsuag,
   nwg tej rooj loog kuj qaug zug taag,
  nwg cov tuabneeg pw huv aav quaj lwj sab,
   hab Yeluxalee lub suab quaj nrov moog.
  3Cov kws ua hlub khaiv puab cov tub qhe moog nqaa dej,
   cov tub qhe moog txug qhov dej
   mas tsw pum muaj dej,
  puab nqaa thoob qhuav rov qaab lug,
   puab txaaj muag hab poob sab taag
   hab kauv puab lub taubhau.
  4Cov aav qhuav tawg pleb
   vem tsw muaj naag lug rua sau lub tebchaws,
  cov tuabneeg ua teb kuj poob sab taag
   hab kauv puab lub taubhau.
  5Tug maum muas lwj kws nyob huv haav zoov
   kuj tso nwg tug mivnyuas tseg vem tsw muaj zaub.
  6Tej neeg luav qus kuj sawv sau tej roob do hau,
   txug sav qhe yaam le tej maa,
  qhov muag tsaus taag
   vem tsw muaj nroj tsuag noj.”

  7Au Yawmsaub, txawm yog peb tej kev txhum
   ua timkhawv kom peb,
   los thov koj saib rua koj lub npe es paab peb.
  Peb tej kev faav xeeb luj heev,
   peb tau ua txhum muaj txem rua koj.
  8Au koj kws yog cov Yixayee lub chaw vaam,
   hab yog puab tug cawmseej
   rua thaus puab raug txom nyem ceblaaj,
  ua caag koj yuav zoo yaam le tug qhua
   kws tuaj rua huv lub tebchaws xwb,
   zoo yaam le tug tuabneeg kws taug kev tuaj pw ib mos xwb?
  9Ua caag koj yuav zoo le ib tug kws nyob haab nuv,
   lossws zoo le ib tug kws muaj zug heev
   los paab tsw tau leejtwg?
  Au Yawmsaub, koj yeej nyob huv plawv peb
   hab peb raug hu lawv le koj lub npe,
   thov koj tsw xob tso peb tseg.

  10Yawmsaub has le nuav txug haiv tuabneeg nuav tas,
   “Puab nyam moog rua u rua nuav,
   puab tsw tswj puab txhais kwtaw.
  Vem le nuav Yawmsaub txhad tsw yuav puab lawm,
   nwgnuav nwg yuav ncu txug puab tej kev txhum
   hab teem puab lub txem.”
11Yawmsaub has rua kuv tas, “Tsw xob thov kev noj qaab nyob zoo rua haiv tuabneeg nuav. 12Txawm yog puab yoo mov los kuv yuav tsw noog puab lub suab thov. Txawm yog puab ua kevcai hlawv xyeem hab ua kevcai xyeem qoob loos los kuv yuav tsw txais. Kuv yuav xuas ntaaj xuas kev tshaib nqhes hab mob kis muab puab ua puam tsuaj.”
13Mas kuv has tas, “Au Vaajtswv Yawmsaub, cov xwbfwb cev lug has rua puab tas, ‘Mej yuav tsw pum nav ntaaj nav rag, yuav tsw raug kev tshaib nqhes, tassws kuv yuav pub mej nyob thaaj yeeb ruaj khov huv lub chaw nuav.’ ” 14Yawmsaub has rua kuv tas, “Cov xwbfwb cev lug tuav kuv lub npe cev lug daag xwb. Kuv tsw tau khaiv puab lossws nkaw lug rua puab lossws has rua puab. Puab has tej yug quas toog daag hab tej kws pum tom hauv ntej kws tsw muaj qaabhau, hab has tej lug daag lawv le puab lub sab xaav xwb. 15Vem le nuav Yawmsaub txhad has txug cov xwbfwb cev lug le nuav tas, Kuv tsw tau khaiv puab los puab tseed tuav kuv lub npe cev lug has tas, ‘Nav ntaaj nav rag kev tshaib nqhes yuav tsw lug raug lub tebchaws nuav.’ Cov xwbfwb cev lug hov yuav raug nav ntaaj nav rag hab kev tshaib nqhes muab ua puam tsuaj taag. 16Hab cov tuabneeg kws noog tej lug kws puab cev hov yuav tuag rua nav ntaaj nav rag hab tuag tshaib tuag nqhes, hab yuav raug muab pov tseg rua huv tej kev huv lub nroog Yeluxalee tsw muaj leejtwg muab puab log, taag nrho puab hab puab tej quaspuj, puab tej tub tej ntxhais huvsw, tsua qhov kuv yuav nchuav puab tej kev limham lug poob rov rua puab.”
  17“Koj ca le has tej lug nuav rua puab,
   ‘Thov ca kuv lub qhov muag
   muaj kua muag lug nruab nub mo ntuj tsw tu le,
  tsua qhov kuv haiv tuabneeg tug ntxhais kws dawb huv
   raug ntaus to mob saab kawg.
  18Yog kuv tawm moog tom teb,
   los pum muaj tuabneeg raug nav ntaaj nav rag tua.
  Yog kuv nkaag moog rua huv lub nroog,
   los pum muaj mob muaj nkeeg
   vem yog tshaib nqhes.
  Taag nrho cov xwbfwb kws cev lug hab cov pov thawj
   ua puab tej daag num thoob plawg huv lub tebchaws,
   los puab tub tsw paub daabtsw le.’ ”

  19Koj tau muab Yuta tso tseg taag huvsw lawm lov?
   Koj lub sab ntxub Xi‑oo heev lov?
  Ua caag koj nplawm peb
   tsw muaj kev khu kuas peb zoo hlo le?
  Peb nrhav kev thaaj yeeb
   tassws tsw tau qhov zoo hlo le.
  Peb nrhav swjhawm khu kuas zoo
   tassws tsuas yog muaj kev txhawj ntshai xwb.
  20Au Yawmsaub, peb thov leeg peb tej kev ua limham
   hab leeg tej kev txhum kws peb tej laug ua,
   tsua qhov peb tau ua txhum muaj txem rua koj lawm.
  21Vem saib rua koj lub npe,
   thov tsw xob fee plhu ntawm peb,
  thov tsw xob ua rua koj lub zwm txwv
   kws ci ntsaa ab poob koob meej.
  Thov koj ncu txug hab tsw xob rhuav koj tej
   lug kws cog tseg rua peb.
  22Ib tsoom tebchaws tej txoov daab cuav
   muaj ib tug twg ua tau naag lug?
  Lossws lub ntuj ua tau naag lug hab lov?
   Au Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv,
   tej nuav tsw yog koj ua lov?
  Peb vaam khom koj xwb
   vem koj yog tug kws ua txhua yaam nuav.