14

Tơlơi Kho̱ng, Tơlơi Ư̆ Rơpa, Tơlơi Pơblah Amăng Abih Lŏn Yudah

1Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp hăng Yirmeyah kơ tơlơi kho̱ng:
  2“Lŏn čar Yudah kơŭ kơuăn,
   khul plei pla ñu jing hĭ thu krô.
  Ƀing ană plei pơkrao yuakơ anih lŏn anŭn,
   laih anŭn ƀing Yerusalaim iâu kwưh đĭ kơ tơlơi djru yơh.
  3Ƀing kơdrưh kơang pơkiaŏ ƀing ding kơna gơñu kiăng kơ mă ia.
   Ƀing ding kơna anŭn nao pơ khul ia dơmŭn
   samơ̆ hơduah ƀu hơmâo ia ôh.
  Ƀing gơñu wơ̆t glaĭ hăng khul čeh gơñu ƀu hơmâo ia hơget gĕt ôh.
   Ƀing gơñu go̱m hĭ akŏ gơñu
   yuakơ rơngot hơning laih anŭn tah hơtai yơh.
  4Lŏn čơđa̱ng hĭ
   yuakơ ƀu hơmâo ia hơjan ôh amăng anih lŏn Yudah anŭn.
  Ƀing ngă hơma ăt rơngot hơning go̱m hĭ akŏ gơñu mơ̆n,
   yuakơ ƀing gơñu mlâo mlañ kơ tơlơi bơyan pĕ hơpuă gơñu.
  5Khul rơsa ania tuh ană amăng đang hơma
   samơ̆ gơñu đuaĭ lui hĭ ană gơñu anŭn mơ̆n
   yuakơ ƀu hơmâo rơ̆k ƀơ̆ng ôh.
  6Khul aseh glai dŏ dơ̆ng ƀơi khul bŏl čư̆
   laih anŭn mơhao ia kar hăng khul asâo tan hyu čum ƀâo kơ gơnam ƀơ̆ng yơh.
  Mơta gơñu gir hơduah ƀuh đang rơ̆k
   samơ̆ ƀu hơduah ƀuh ôh.”

  7Ƀing ană plei iâu laĭ tui anai, “Wơ̆t tơdah khul tơlơi soh gơmơi pơrơđah kơ ƀing gơñu jing ƀing sat ƀai,
   Ơ Yahweh hơi, rơkâo kơ Ih djru brơi kơ ƀing gơmơi bĕ yuakơ kiăng pơpŭ pơyom kơ anăn Ih.
  Sĭt ƀing gơmơi hơmâo lui wir hĭ laih lu wơ̆t biă mă,
   laih anŭn hơmâo ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng Ih.
  8Ơ Pô jing tơlơi čang rơmang kơ ƀing Israel hơi,
   Ih jing Pô Pơklaih amăng mông gleh tơnap ăh!
  Yua hơget Ih ngă kar hăng pô tuai amăng anih lŏn gơmơi?
   Yua hơget Ih jing kar hăng pô đuaĭ hyu dŏ jưh kơnơ̆ng amăng sa mlam đôč lĕ?
  9Yua hơget Ih jing kar hăng pô tah hơtai
   jing kar hăng pô tơhan ƀu hơmâo tơlơi dưi pơklaih hĭ ôh lĕ?
  Sĭt Ih dŏ amăng ƀing gơmơi, Ơ Yahweh hơi,
   laih anŭn ƀing gơmơi jing ană plei Ih yơh.
   Tui anŭn, rơkâo kơ Ih anăm đuaĭ lui hĭ ƀing gơmơi ôh!”
10Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp kơ ƀing ană plei Ñu:
  “Ƀing gơñu khăp đuaĭ hyu ataih hĭ mơ̆ng Kâo.
   Sĭt ƀing gơñu ƀu pơkơ̆ng hĭ tơkai gơñu ôh.
  Tui anŭn, Kâo, Yahweh, ƀu tŭ ju̱m ƀing gơñu dơ̆ng tah.
   Ră anai Kâo či hơdơr kơ tơlơi sat ƀai gơñu
   laih anŭn pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu yuakơ khul tơlơi soh gơñu anŭn yơh.”
11Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, “Anăm iâu laĭ kơ pơklaih hĭ ƀing ană plei anŭn mơ̆ng tơlơi tơnap dơ̆ng tah. 12Wơ̆t tơdah ƀing gơñu iâu laĭ kŏm ƀơ̆ng huă, Kâo ƀu či hơmư̆ tơlơi ƀing gơñu kwưh iâu ôh. Wơ̆t tơdah ƀing gơñu pơyơr khul gơnam pơyơr čuh laih anŭn khul gơnam pơyơr pơdai, Kâo ƀu či tŭ mă ôh. Kơđai glaĭ, Kâo či pơrai hĭ ƀing gơñu hăng tơlơi pơblah, tơlơi ư̆ rơpa laih anŭn tơlơi kli̱n khe̱ng yơh.”
13Samơ̆ kâo laĭ tui anai, “Ơ Khua Yang Yahweh hơi, ƀing pô pơala gơñu juăt pơruai nanao kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Ƀing gih ƀu či ƀuh tơlơi pơblah ƀôdah tơlơi ư̆ rơpa gleh tơnap ôh. Sĭt yơh, Yahweh ƀuăn rơ̆ng Ñu či pha brơi kơ ƀing gih tơlơi rơnŭk rơno̱m hlŏng lar amăng anih lŏn anai.’ ”
14Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, “Ƀing pô pơala anŭn laĭ lui hlâo ƀlŏr amăng anăn Kâo. Kâo ƀu pơkiaŏ ôh ƀing gơñu laih anŭn kŏn pơtă pơtăn kơ ƀing gơñu ƀôdah pơhiăp hăng ƀing gơñu lơi. Tơlơi ƀing gơñu laĭ lui hlâo kơ ƀing gih jing hơdôm tơlơi pơƀuh ƀlŏr, tơlơi pơjâo iâu yang đôč đač laih anŭn tơlơi pơmĭn ƀlŏr mơ̆ng jua pơmĭn gơñu pô yơh.”
15“Anai yơh jing tơlơi Kâo, Yahweh, pơhiăp kơ tơlơi ƀing pô pơala anŭn, jing ƀing laĭ lui hlâo amăng anăn Kâo tui anai: Hơnŭn yơh, Kâo ƀu pơkiaŏ nao ƀing gơñu ôh, samơ̆ ƀing gơñu laĭ tui anai, ‘Ƀu hơmâo tơlơi pơblah ƀôdah tơlơi ư̆ rơpa hơget ôh či truh ƀơi anih lŏn anai.’ Samơ̆ Kâo laĭ ƀing pô pơala anŭn ăt či răm rơngiă hĭ mơ̆n yua mơ̆ng tơlơi pơblah laih anŭn tơlơi ư̆ rơpa. 16Hloh kơ anŭn dơ̆ng, ƀing ană plei, jing ƀing hur har hơmư̆ tơlơi laĭ lui hlâo anŭn, ƀing rŏh ayăt či glŏm tơbiă atâo gơñu amăng khul jơlan plei Yerusalaim yuakơ tơlơi ư̆ rơpa hăng tơlơi pơblah yơh. Ƀu či hơmâo hlơi pô kiăng kơ dơ̱r hĭ atâo gơñu, hrŏm hăng atâo ƀing bơnai gơñu laih anŭn atâo ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi gơñu ôh. Kâo či brơi rai ƀơi ƀing gơñu tơlơi truh sat lăp kơ ƀing gơñu tŭ yơh.
17“Yahweh pơtă kơ kâo ră ruai hăng ƀing ană plei kơ tơlơi rơngot hơning kâo. Tui anŭn, kâo pơhiăp tui anai:
  “Brơi bĕ mơta kâo rô bă hăng ia mơta
   hrơi mlam ƀu thâo pơdơi hĭ ôh,
  yuakơ ƀing ană plei kâo jing kar hăng ană dra hơči̱h kâo,
   hơmâo tŭ tơnap laih tơlơi ruă rơka kơtang,
   jing tơlơi taih ama̱ng kơtang yơh.
  18Tơdah kâo mŭt pơ lŏn čar anŭn,
   kâo ƀuh atâo ƀing djai yua mơ̆ng tơlơi pơblah.
  Tơdah kâo mŭt pơ plei prŏng,
   kâo ƀuh tơlơi djai glar ư̆ rơpa.
  Abih dua pô pơala hăng pô khua ngă yang
   đuaĭ hyu pơ anih lŏn samơ̆ ƀu thâo krăn ôh hơget tơlơi ƀing gơñu ngă.”

Ƀing Ană Plei Yudah Kwưh Rơkâo Kơ Tơlơi Pơklaih

  19Ƀing ană plei Yudah kwưh rơkâo tui anai, “Ơ Yahweh hơi, hiư̆m ngă Ih hơmâo hơngah hĭ laih ƀing Yudah hlo̱m ƀo̱m mơtam hă?
   Ih hơƀak drak kơ ƀing ană plei Ziôn hă?
  Yua hơget Ih pơruă hĭ ƀing gơmơi
   kiăng kơ ƀing gơmơi ƀu dưi suaih hĭ ôh lĕ?
  Ƀing gơmơi čang rơmang kơ tơlơi rơnŭk rơno̱m
   samơ̆ ƀu hơmâo tơlơi hiam klă ôh truh rai.
  Yuakơ ƀing gơmơi čang rơmang kơ hrơi mông hơmâo tơlơi pơsuaih
   samơ̆ kơnơ̆ng hơmâo tơlơi pơhuĭ đôč.
  20Ơ Yahweh hơi, ƀing gơmơi pơhaih tơlơi sat ƀai gơmơi
   laih anŭn tơlơi soh ƀing ơi adon gơmơi.
   Sĭt ƀing gơmơi hơmâo ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ih laih.
  21Rơkâo kơ Ih anăm djik djak kơ ƀing gơmơi ôh yuakơ tơhơnal tơlơi anăn Ih.
   Anăm hơƀak drak kơ plei phŭn Yerusalaim jing grê pơtao ang yang Ih ôh.
  Rơkâo kơ Ih hơdơr bĕ kơ tơlơi pơgop Ih hăng ƀing gơmơi
   laih anŭn anăm pơjŏh hĭ ôh.
  22Hiư̆m ngă, khul rup trah ƀing lŏn čar dưi ba rai ia hơjan mơ̆?
   Khul adai rơngit adih dưi brơi trŭn hơjan hlĭm mơ̆?
  Sĭt ƀu dưi ôh, kơnơ̆ng hơjăn Ih đôč yơh dưi brơi rai, Ơ Yahweh Ơi Adai gơmơi hơi.
   Hơnŭn yơh, ƀing gơmơi čang tơguan kơ Ih,
   yuakơ Ih yơh jing Pô ngă abih bang tơlơi anŭn.”