15

Yu^ndaa Zungv Zuqc Dingc Zuiz

1Ziouv aengx gorngv mbuox yie, “Maiv gunv Mose caux Saa^mu^en souv jienv yie nyei nza'hmien, yie maiv maaih hnyouv mangc naaiv deix baeqc fingx. Zunc ninh mbuo cuotv mingh bun yie maiv zuqc buatc. Bun ninh mbuo mingh aqv. 2Ninh mbuo haaix zanc naaic meih, ‘Yie mbuo oix zuqc mingh haaix?’ meih oix zuqc mbuox ninh mbuo, ‘Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “+‘Bun maengc daaix zuqc wuon-baengc, ziouc zuqc wuon-baengc,
   bun maengc daaix zuqc nzuqc ndaauv daix, ziouc zuqc nzuqc ndaauv daix,
  bun maengc daaix zuqc ngorc hnaangx, ziouc zuqc ngorc hnaangx,
   bun maengc daaix zuqc guaatv mingh, ziouc zuqc guaatv mingh aqv.
3“Ziouv gorngv, ‘Yie oix bun biei nyungc hoic ninh mbuo zuqc mietc. Maaih nzuqc ndaauv daix, maaih juv betv, maaih ndaamv-lungh nyei norqc caux ndau-beih nyei hieh zoih daaih nyanc zoux mietc. 4Yie oix bun lungh ndiev maanc guoqv mienh buatc naaiv deix baeqc fingx, ziouc haeqv ninh mbuo gamh nziex haic, laaix Yu^ndaa nyei hungh, He^se^ki^yaa, nyei dorn, Maa^natv^se, yiem Ye^lu^saa^lem zoux nyei sic.
  5“Ye^lu^saa^lem aah! Haaix dauh oix korv-lienh meih?
   Haaix dauh oix weic meih nzauh?
  Haaix dauh oix huin mingh naaic, ‘Meih longx nyei fai?’+”
  6Ziouv gorngv, “Meih nqemh yie,
   meih kungx zanc-zanc tuix bouc hnangv.
  Yie ziouc sung buoz mborqv meih, bun meih zuqc mietc.
   Yie nyaangc gau, youx nzengc mi'aqv.
  7Yie oix yiem deic-bung nyei norm-norm zingh,
   zoux bun yie nyei baeqc fingx hnangv longc ga'naaiv-cenv cenv mbiauh nor.
  Yie oix bun ninh mbuo zuqc guangc fu'jueiv, bun yie nyei baeqc fingx zuqc mietc,
   laaix ninh mbuo maiv guangc ninh mbuo nyei jauv.
  8Yie bun ninh mbuo nyei auv-guaav gauh camv koiv nyei saa-ziou.
  Lungh aanx zanc zoux mietc nyei mienh
   daaih hoic mienh lunx mienh nyei maa.
  Yie bun ninh mbuo liemh zeih
   zuqc kouv, zuqc haeqv gamh nziex.
  9Yungz jiex siec dauh fu'jueiv nyei m'sieqv dorn nyei qaqv mau jienv njiec,
   zungv meih mi'aqv.
  Ninh nyei lungh hnoi zanc tiuv hmuangx mingh,
   ninh zuqc nyaiv, zuqc baaic hmien.
  Zengc njiec nyei mienh yie bun yiem ninh mbuo nyei win-wangv nyei nza'hmien zuqc nzuqc ndaauv daix.”
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  10Yie nyei maa aac, yie zuqc kouv aqv,
   weic zuqc meih yungz yie daaih.
  Yie zuqc caux deic-bung gu'nyuoz nyei mienh
   fiuv-nzaeng fiuv-congx.
  Yie maiv bun mienh gaav yie nyei,
   yie yaac maiv gaav mienh nyei,
   yietc zungv mienh corc zioux yie.
  11Ziouv aac, se gorngv yie maiv tengx meih tov bun ninh mbuo duqv longx,
   yaac se gorngv doix zuqc sic, zuqc zeqc naanc nyei ziangh hoc
   yie maiv weic win-wangv tengx meih tov, gunv bun hnangv naaic.
  12“Mienh haih wuotv hlieqv nauv,
   se baqv bung daaih nyei hlieqv caux dongh siqv fai?
  13Laaix yiem gormx meih nyei deic gu'nyuoz norm-norm dorngx,
   baamz nyei yietc zungv zuiz,
  yie oix zorqv meih nyei zinh zoih caux jaaix nyei ga'naaiv
   bun win-wangv baeqc baeqc luv mingh.
  14Yie oix bun meih yiem meih maiv hiuv nyei deic-bung
   fu-sux meih nyei win-wangv,
  weic zuqc yie qiex jiez hnangv njopc douz nor.
   Douz yietc liuz zieqc jienv maiv daic.”
  15Ziouv aac, meih hiuv nyei.
   Tov jangx yie, daaih mangc yie,
   yaac tengx yie jaauv win hoic yie wuov deix win-wangv.
  Weic meih nyei hnyouv haih nyienz duqv,
   tov maiv dungx dorh yie mingh.
  Tov meih hnamv taux
   yie weic meih diev mienh nqemh.
  16Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh aac,
   yie duqv meih nyei waac se dorngx yie nyei nyanc hopv.
  Meih nyei waac bun yie njien-youh
   yaac bun yie hnyouv a'hneiv,
   weic zuqc yie se gan meih nyei mbuox heuc nyei mienh.
  17Yie maiv zueiz nauc nyitc nyei mienh mbu'ndongx,
   yie ganh yaac maiv zoux njien-youh.
  Yie ganh nduqc dauh zueiz hnangv,
   weic zuqc meih hatc jienv yie,
   yaac weic meih bun yie qiex jiez! haic.
  18Yie weic haaix diuc maiv dingh liouh nyei mun jienv yiem?
   Yie zuqc siang nyei dorngx weic haaix diuc zorc maiv haih longx?
  Meih weic yie oix hnangv maiv maaih wuom liouc nyei ndoqv,
   yaac hnangv nqaai mingh nyei wuom-zingv fai?
19Weic naaiv Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Se gorngv meih nzuonx daaih, yie bun meih duqv longx hnangv loz wuov nor,
   meih yaac duqv souv yie nyei nza'hmien.
  Se gorngv meih gorngv jaaix nyei waac,
   maiv gorngv maiv lamh longc nyei waac
   meih ziouc dorngx yie nyei nzuih.
  Ninh mbuo ziouc huin daaih lorz meih,
   mv baac meih maiv dungx huin mingh lorz ninh mbuo.
  20Yie ziouc bun meih weic naaiv deix baeqc fingx
   benx wuonv nyei dongh siqv laatc.
  Ninh mbuo oix caux meih mborqv jaax
   mv baac mborqv maiv hingh meih,
  weic zuqc yie caux meih yiem,
   oix njoux meih, tengx meih biaux ndutv.”
  Naaiv se Ziouv nyei waac.
  21“Yie oix njoux meih biaux ndutv orqv mienh nyei buoz-ndiev,
   yaac zuoqc meih cuotv mienh doqc mienh nyei buoz.”