15

Ƀing Yudah Khŏm Tŭ Mă Tơlơi Pơkơhma̱l

1Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, “Ơ Yirmeyah hơi, wơ̆t tơdah Môseh hăng Samuêl khŏm dŏ dơ̆ng ƀơi anăp Kâo hăng kwưh rơkâo, Kâo ƀu či hơmâo pran jua pap kơ ƀing ană plei anai ôh. Puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu bĕ mơ̆ng anăp Kâo! Brơi kơ ƀing gơñu tơbiă nao bĕ! 2Laih anŭn tơdah ƀing gơñu tơña kơ ih tui anai, ‘Pơpă ƀing ta či nao lĕ?’ Ruai bĕ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp:
  “ ‘Ƀing hlơi pô khŏm djai kơ tơlơi kli̱n khe̱ng, či tŭ tơlơi khe̱ng yơh.
  Ƀing hlơi pô khŏm djai kơ tơlơi pơblah, či tŭ tơlơi pơblah yơh.
  Ƀing hlơi pô khŏm djai kơ tơlơi ư̆ rơpa, či tŭ tơlơi ư̆ rơpa yơh.
  Ƀing hlơi pô khŏm tŭ tơlơi jing hĭ hlŭn mơnă, či tŭ tơlơi jing hĭ hlŭn mơnă yơh.’ ”
3Yahweh pơhiăp tui anai, “Kâo či pơkiaŏ nao pă̱ djuai tơlơi pơrai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Yudah. Đao gưm yơh či pơdjai hĭ, khul asâo či kĕ dui hua, khul čim grư̆ hăng khul asâo tan či hek ƀơ̆ng tơl pơrai hĭ hlo̱m ƀo̱m yơh. 4Kâo či ngă kơ ƀing gơñu jing hĭ kar hăng tơlơi huĭ bra̱l kơ abih bang ƀing lŏn čar ƀơi lŏn tơnah anai yuakơ hơdôm tơlơi sat pơtao lŏn čar Yudah Manasseh, jing ană đah rơkơi Hizkiyah anŭn, ngă laih amăng plei phŭn Yerusalaim.”
  5Yahweh pơhiăp hăng plei phŭn Yerusalaim tui anai, “Ơ Yerusalaim hơi, hơmâo mơ̆ hlơi pô či pap kơ ih?
   Hơmâo mơ̆ hlơi pô či kơŭ kơuăn brơi kơ ih?
   Hơmâo mơ̆ hlơi pô či bơngơ̆t tơña bla kơ ih?”
  6Yahweh pơhaih dơ̆ng tui anai, “Ih hơmâo hơngah hĭ laih Kâo.
   Ih ăt nanao lui wir hĭ Kâo mơ̆n.
   Tui anŭn, Kâo či hơñăk mă ih hăng tơngan Kâo kiăng kơ pơrai hĭ ih yơh.
   Kâo ƀu dưi pha brơi tơlơi mơyŭn kơ ih dơ̆ng tah.
  7Kar hăng sa čô pơkăh hĭ hơdrăng hăng sa ƀĕ gai traih, Kâo či pơčơlah hĭ ƀing ană plei ih
   ƀơi amăng ja̱ng khul plei pla anih lŏn anai yơh.
  Kâo či brơi rai tơlơi rơngot hơning yuakơ tơlơi djai ană bă gơñu
   laih anŭn Kâo či brơi tơlơi răm rai ƀơi ƀing ană plei Kâo,
   yuakơ ƀing gơñu ƀu hơmâo pơplih hĭ ôh khul jơlan sat gơñu.
  8Kâo či ngă brơi kơ ƀing đah kơmơi kơmai gơñu jing lu hloh kơ čuah ia rơsĭ yơh.
   Ƀơi yang hrơi dơ̆ng Kâo či brơi rai pô pơrai
   kiăng kơ pơdjai hĭ ƀing hlak ai ƀơi anăp amĭ gơñu yơh.
   Blĭp blăp Kâo či brơi rai tơlơi gleh tơnap hăng tơlơi pơhuĭ ƀơi ƀing amĭ gơñu anŭn.
  9Amĭ hơmâo tơjuh čô či gleh rơmơ̆n
   laih anŭn ñu suă jua gleh biă mă yơh yuakơ tơlơi djai tơjuh čô ană ñu anŭn.
  Tơlơi čang rơmang ñu či jing hĭ tơlơi kơŭ kơuăn
   kar hăng yang hrơi lê̆ hĭ tơdang ăt dŏ tơ hrơi đôč.
  Ñu či tŭ tơlơi pơmlâo laih anŭn tơlơi pơluă gŭ yơh.
   Hơnăl tuč, ƀing ană plei Yudah dŏ so̱t Kâo či jao hĭ kơ ƀing rŏh ayăt gơñu pơdjai hĭ.”
   Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.

Yirmeyah Brŏk Ƀuăh Hăng Yahweh

  10Kâo, Yirmeyah čŏk hia amăng pran jua kâo tui anai, “Kâo kơŭ kơuăn, Ơ amĭ kâo hơi, yuakơ ih tơkeng rai kơ kâo.
   Abih mơnuih amăng anih lŏn brŏk ƀuăh laih anŭn pơrơjăh pơrơsua pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo yơh!
  Rĭm čô mơnuih hơtŏm păh kơ kâo yơh
   wơ̆t tơdah kâo ƀu hơmâo brơi kơ arăng čan laih anŭn kŏn čan mơ̆ng arăng lơi.”
11Yahweh laĭ glaĭ tui anai,
  “Sĭt yơh Kâo či pơklaih hĭ ih kiăng kơ pơgiŏng hĭ tơlơi kơñăm hiam.
   Sĭt yơh Kâo či ngă kơ ƀing rŏh ayăt ih anŭn kwưh rơkâo hăng ih
   amăng khul hrơi mông hơmâo tơlơi truh sat jing hrơi mông rŭng răng yơh.

  12“Ƀing rŏh ayăt mơ̆ng gah dư̱r jing kar hăng pơsơi ƀu hơmâo hlơi pô dưi pơjŏh hĭ ôh,
   laih anŭn kar hăng ko̱ng kŏn hơmâo hlơi pô dưi pơjŏh hĭ lơi.
  13Mŭk dram ih laih anŭn khul gơnam pơkom ih
   Kâo či jao hĭ kơ ƀing rŏh ayăt ih jing gơnam sua mă ƀu hơmâo tơlơi apăh ôh,
  samơ̆ ƀu djơ̆ yuakơ abih bang tơlơi soh ih ôh,
   laih anŭn kŏn djơ̆ yuakơ tơlơi pơrơjăh kơ guai lŏn lơi.
  14Kâo či jao hĭ ƀing rŏh ayăt ih jing hĭ hlŭn mơnă
   amăng anih lŏn ih ƀu thâo krăn ôh,
  yuakơ tơlơi hil Kâo či jing kar hăng apui arăng pơtŏ
   kiăng kơ čuh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih hlŏng lar yơh.”

  15Kâo, Yirmeyah pơhiăp tui anai, “Ơ Yahweh ăh, Ih thâo hluh kơ tơlơi truh kơ kâo yơh.
   Hơdơr bĕ kơ kâo laih anŭn ƀlơ̆ng brơi kơ kâo đa.
  Rŭ nua bĕ kơ kâo ƀơi ƀing mưč mač kơ kâo.
   Ih jing Pô ư̆ añ, samơ̆ anăm ư̆ añ kơ ƀing gơñu ôh huĭdah ƀing gơñu dưi pơdjai hĭ kâo.
   Rơkâo kơ Ih hơdơr bĕ kơ tơlơi kâo tŭ tơnap yuakơ kâo pơpŭ pơyom kơ anăn Ih yơh.
  16Tơdang Ih pơhiăp hăng kâo, kâo ngă tui boh hiăp Ih anŭn mơtam.
   Hơdôm boh hiăp anŭn yơh jing hĭ tơlơi mơak kâo laih anŭn tơlơi pơmơak kơ jua pơmĭn kâo,
   yuakơ kâo lŏm kơ Ih,
   Ơ Yahweh Ơi Adai Dưi Kơtang hơi.
  17Kâo ƀu či dŏ be̱r hrŏm hăng ƀing ƀơ̆ng mơñum amăng tơlơi phet ôh.
   Sĭt kâo ƀu hơ̆k mơak hăng ƀing gơñu ôh.
  Kơđai glaĭ, kâo dŏ be̱r hơjăn păn yuakơ kâo dŏ gah yŭ tơlơi dưi Ih
   laih anŭn yuakơ Ih hơmâo pơbă hĭ kâo hăng tơlơi hil nač yua mơ̆ng hơdră jơlan sat gơñu yơh.
  18Yua hơget tơlơi ruă kâo ƀu thâo abih hĭ
   laih anŭn nam rơka kâo ƀu dưi hla̱o hĭ, jing ƀu thâo suaih hĭ ôh lĕ?
  Hiư̆m ngă, Ih či jing kơ kâo kar hăng sa boh hơnŏh ia
   jing ia thu hĭ amăng bơyan pha̱ng hă?”
19Hơnŭn yơh, anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp:
  “Tơdah ih wơ̆t glaĭ pơ Kâo, Kâo či rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ ih
   kiăng kơ ih dưi mă bruă kơ Kâo yơh.
  Tơdah ih pơhiăp hơdôm boh hiăp năng lăp ƀu djơ̆ đôč đač ôh,
   ih či jing pô pơhiăp pơala brơi kơ Kâo dơ̆ng.
  Ƀing ană plei Yudah anŭn năng wơ̆t glaĭ pơ ih,
   samơ̆ ih khŏm anăm wơ̆t glaĭ pơ ƀing gơñu ôh.
  20Kâo či pơjing kơ ih jing kar hăng pơnăng yơh,
   jing kar hăng sa boh kơđông kơjăp ko̱ng yơh kiăng kơ pơgăn hĭ ƀing ană plei anŭn.
  Ƀing gơñu či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih
   samơ̆ ƀing gơñu ƀu či dưi hĭ kơ ih ôh
  yuakơ Kâo dŏ hăng ih
   kiăng kơ pơklaih pơrơngai hĭ ih yơh.”
   Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
  21“Kâo či pơklaih hĭ ih mơ̆ng tơngan ƀing sat ƀai.
   Sĭt Kâo či pơrơngai hĭ ih mơ̆ng tơlơi krăp mă ƀing ƀrưh ƀai yơh.”