17

Yuta kev txhum txem

  1“Yuta lub txem yog muab tug cwjmem hlau sau ca,
   yog muab cwjmem kws lub hauv yog qai zeb hlaws av
  txaug ca rua huv puab lub sab
   hab sau rua tej kub ntawm puab lub thaaj xyeem.
  2Puab tej tub ki kuj ncu txug puab tej thaaj teev daab
   hab puab tej ncej daab Asela
  kws nyob ntawm txhua tsob ntoo ntsuab
   hab sau tej pov roob sab,
  3hab sau tej roob tom tej plawv taj.
   Kuv yuav muab koj tej nyaj txag cuab txhaj cuab taam
  rua luas txeeb moog, ua nqe pauj tej kev txhum
   kws koj ua thoob koj lub tebchaws.
  4Koj yuav tsum tso koj txhais teg
   kws tuav tej qub txeeg qub teg kws kuv muab rua koj,
  hab kuv yuav ua kuas koj ua koj tej yeeb ncuab qhev
   rua huv lub tebchaws kws koj tsw tau paub dua,
  vem yog kuv chim kuv txhad tis tawg
   kuas kub moog ib txhws le.”

  5Yawmsaub has le nuav tas,
   “Tug kws tso sab rua tuabneeg
   hab ca nqaj tawv ua nwg tug zug,
  hab nwg lub sab tig ntawm Yawmsaub lawm,
   nwg yog tug kws raug tsawm foom.
  6Nwg zoo le tsob nyuas ntoo
   kws nyob huv ntuj nraag teb do,
   tsw pum ib qho zoo lug txug nwg le.
  Nwg yuav nyob tej chaw qhuav nkig nkuav
   huv tebchaws moj saab qhua,
  yog tebchaws daw ntsev
   kws tsw muaj tuabneeg nyob.
  7Tug kws tso sab rua Yawmsaub
   yeej tau nyob kaaj sab lug,
  yog tug kws nwg txujkev tso sab
   nyob rawv huv Yawmsaub.
  8Nwg zoo ib yaam le tsob ntoo kws cog ntawm ntug dej,
   nwg tej caag ntsa taug ntug dej,
  thaus tshaav ntuj kub tuaj nwg kuj tsw ntshai,
   vem tej nplooj ntsuab tsaus nti moog le,
  hab nwg tsw txhawj txug tej xyoo kws ntuj qhuav,
   hab txw txwv tsw tu ncua le.
  9Lub sab yog tug kws daag ntxag
   heev dua lwm yaam huvsw, hab phem kawg le.
   Leejtwg yuav paub tau tuabneeg lub sab?
  10Kuv yog Yawmsaub kws tshuaj saib
   tej kws tuabneeg xaav hab swm lub sab,
  sub txhad pub rua txhua tug
   lawv le kws puab xyum ua puab lub neej
   hab pub lawv le tej kws puab ua.”

  11Yaam nkaus le tug ws kws sau tej mivnyuas
   kws tsw yog nwg puag qai daug,
  tug tuabneeg nplua nuj kws tau lug ntawm tej kev ua tsw ncaaj
   kuj zoo ib yaam le ntawd.
  Thaus nwg txug ib nraab neej
   tej nyaj txag yuav tso nwg tseg
   mas thaus kawg nwg yog ib tug ruag xwb.

  12Peb lub chaw pe Yawmsaub yog lub zwm txwv ci ntsaa ab
   kws tswm rua sau lub chaw sab thaus chiv keeb u lug lawm.
  13Au Yawmsaub, tug kws yog cov Yixayee lub chaw vaam,
   txhua tug kws tso koj tseg yuav raug txaaj muag,
  cov kws tig ntawm koj moog lawm
   puab lub npe yuav raug muab sau rua huv aav,
  tsua qhov puab tau muab Yawmsaub
   kws yog lub qhov dej txhawv pub txujsa tso tseg.

  14Au Yawmsaub, thov khu kuv,
   kuv tej mob txhad le zoo,
  thov cawm kuv, kuv txhad le dim,
   vem koj yog tug kws kuv qhuas.
  15Saib maj, puab has rua kuv tas,
   “Yawmsaub tej lug nyob hovtwg?
   Ca muaj lawv le nwg has los maj.”
  16Kuv tsw tau txhwb kuas koj tso xwm txheej phem lug,
   hab kuv tsw xaav tau nub kws raug kev puam tsuaj,
   koj yeej paub lawm.
  Tej kws tawm huv kuv lub qhov ncauj lug
   kuj nyob taab meeg ntawm koj lub xubndag.
  17Thov tsw xob ua rua kuv ntshai ceeb nkaus,
   koj yog kuv lub chaw cawm sav
   rua nub kws tej xwm txheej phem lug.
  18Cov kws tswm txom kuv ca puab raug kev txaaj muag,
   tassws thov tsw xob ca kuv raug kev txaaj muag.
  Thov ca puab poob sab nthaav,
   tassws tsw xob ca kuv poob sab nthaav.
  Thov tso nub kws muaj xwm txheej phem lug raug puab,
   thov muab kev puam tsuaj tsaav kev puam tsuaj lug rua puab.

Yuav fwm nub Xanpatau

19Yawmsaub has le nuav rua kuv tas, “Ca le moog sawv ntawm lub Rooj Loog Pejxeem kws Yuta cov vaajntxwv nkaag lug hab tawm moog, hab sawv ntawm txhua lub rooj loog huv Yeluxalee, 20mas has tas, ‘Yuta cov vaajntxwv hab cov tuabneeg Yuta suavdawg hab cov tuabneeg huv Yeluxalee suavdawg kws nkaag tej rooj loog nuav, mej ca le noog Yawmsaub tej lug. 21Yawmsaub has le nuav tas, Yog mej xaam pum mej txujsa, tsw xob rws lub nraa daabtsw rua nub Xanpatau lossws coj nkaag Yeluxalee tej rooj loog rua huv. 22Tsw xob rws lub nraa daabtsw tawm huv mej lub tsev lossws ua ib yaam num daabtsw rua nub Xanpatau, tassws mej yuav tsum fwm nub Xanpatau ua nub kws dawb huv lawv le kuv tau has rua mej tej laug lawm. 23Txawm le ntawd los puab tsw noog hab tsw tig ntsej noog, puab tawv ncauj txhad tsw nov lug hab tsw yuav tej lug qhuab qha.’ ”
24“Yawmsaub has tas, ‘Yog mej noog kuv lug hab tsw xob coj ib yaam daabtsw nkaag tej rooj loog nuav lug rua nub Xanpatau, hab fwm nub Xanpatau ua nub kws dawb huv, hab tsw xob ua ib yaam num daabtsw le rua nub ntawd, 25mas yuav muaj vaajntxwv kws nyob sau Tavi lub zwm txwv hab puab cov thawj caij tsheb ua rog hab caij neeg nkaag tej rooj loog nkaag rua huv lub nroog nuav, yog tej vaajntxwv hab puab cov thawj hab cov Yuta hab cov kws nyob huv Yeluxalee yuav nkaag rua huv. Mas yuav muaj tuabneeg nyob rua huv lub nroog nuav ib txhws tsw kawg. 26Mas tej pejxeem yuav tuaj huv Yuta tej moos hab huv tej chaw kws nyob ib ncig Yeluxalee, hab huv Npeeyamee tebchaws, hab huv tej pov roob Sefela hab tuaj peg tej roob sab hab nraag Neke tuaj. Puab yuav coj hov txhua chaw kws hlawv xyeem hab tej kws muab tua xyeem, hab tej qoob loos kws xyeem, hab tej roj ntoos tsw qaab tuaj rua ntawm Yawmsaub lub tuam tsev. 27Tassws yog mej tsw noog kuv lug es fwm nub Xanpatau ua nub kws dawb huv hab tseg qhov kws rws nraa nkaag tej rooj loog lug rua huv Yeluxalee rua nub Xanpatau, tes kuv yuav tis tawg rua ntawm tej rooj loog mas suavtawg yuav kub tej vaajntxwv tej vaaj tse huv Yeluxalee taag, tua tsw tau le.’ ”