17

Yu^ndaa Nyei Zuiz Fiev Jienv Hnyouv

  1“Yu^ndaa nyei zuiz longc hlieqv-batv,
   dueiv-mueiz se baeqc nyei, nzang nyei, ngaengc jiex nyei la'bieiv,
   fiev jienv ninh mbuo nyei hnyouv
   hnangv ndingh la'bieiv-benv nor,
   yaac fiev jienv ziec-dorngh nyei jorng.
  2Ninh mbuo nyei fu'jueiv jangx
   ninh mbuo nyei ziec-dorngh caux ⟨Aa^se^laa⟩ zienh nyeiz nyei fangx
   yiem diuh diuh ndiangx-nyiemz ga'hlen
   caux mbong-hlang gu'nguaaic,
  3caux yiem lomc-huaang mbu'ndongx nyei mbong.
   Meih nyei zinh zoih caux yietc zungv jaaix nyei ga'naaiv
  yie jiu bun mienh luv,
   laaix yiem gormx meih nyei deic-bung meih baamz nyei zuiz.
  4Meih oix zuqc bungx guangc
   yie ceix bun meih nzipc nyei buonc.
  Yie oix bun meih yiem maiv hiuv nyei deic-bung
   fu-sux meih nyei win-wangv,
  weic zuqc yie qiex jiez hnangv njopc douz nor,
   douz yaac oix yietc liuz zieqc jienv.”
5Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Haaix dauh kaux baamh mienh,
   yaac bangc orv sin zoux qaqv,
  ninh nyei hnyouv yaac leih nqoi Ziouv,
   naaiv nyungc mienh zuqc zioux aqv.
  6Ninh ziouc hnangv yiem deic-bung-haanz nyei ndiangx-dorn-fomv
   maiv buatc haaix nyungc longx nyei jauv taux.
  Ninh oix zuqc yiem deic-bung-huaang mborngx nqaai nyei dorngx,
   ndau nzaaih, maiv maaih mienh yiem nyei deic-bung,
  7“Kaux Ziouv nyei mienh,
   se za'gengh kaux ninh wuov deix,
   zungv oix duqv orn-lorqc.
  8Ninh hnangv ndiangx zuangx jienv ndoqv-hlen,
   ndiangx nyei nzungh cuotv mingh taux wuom.
  Yuoqv nyei ziangh hoc ninh maiv gamh nziex,
   weic zuqc ninh nyei normh zanc-zanc maeng nyei.
  Haanz nyei hnyangx ninh yaac maiv nzauh,
   weic zuqc zanc-zanc ziangh biouv maiv dingh.
  9Mienh nyei hnyouv gauh guv guaix jiex maanc muotc,
   za'gengh! waaic haic,
   haaix dauh haih hiuv duqv naaiv nyungc hnyouv?
  10Yie, Ziouv, zaah mienh hnamv nyei jauv,
   yaac seix mienh nyei hnyouv.
  Yie ziux gorqv-mienh zoux nyei jauv
   caux ninh zoux nyei sic winh bun ninh.
  11Mienh zoux maiv baengh fim duqv zinh zoih,
   se hnangv norqc jieh dorh maiv zeiz ganh buoc nyei jaux zunx nyei dorn daaih zunv.
  Taux zong nin nyei ziangh hoc, zinh zoih ziouc leih nqoi ninh.
   Setv mueiz nyei ziangh hoc ninh bun cing ninh benx hngongx nyei mienh aqv.
  12Yie mbuo nyei singx dinc yiem nyei dorngx
   se njang-laangc nyei weic
   dongh cor wuov liepc yiem hlang nyei dorngx.
  13“Ziouv aac, se I^saa^laa^en Mienh maaih lamh hnamv wuov dauh,
   da'faanh guangc meih nyei mienh oix zuqc nyaiv.
  Leih nqoi meih nyei mienh nyei mbuox
   zuqc fiev jienv nie-mbung,
   weic zuqc ninh mbuo guangc Ziouv,
   dongh zoux ziangh maengc nyei wuom-zingv wuov dauh.
  14“Ziouv aac, tov zorc yie,
   yie ziouc duqv zorc longx.
  Tov njoux yie, yie ziouc duqv njoux,
   weic zuqc meih se dongh yie ceng wuov dauh.
  15Ninh mbuo gorngv mbuox yie,
   ‘Ziouv nyei waac yiem haaix?
   Tov bun cuotv daaih maah!’
  16Yie maiv zeiz tov meih bun orqv nyei zeqc naanc cuotv.
   Yie yaac maiv zeiz oix bun zuqc kouv naanc nyei hnoi taux,
   meih ganh hiuv nyei.
  Yie nyei nzuih gorngv cuotv nyei waac
   yaac yiem meih nyei nza'hmien.
  17Tov maiv dungx zoux haaix nyungc haeqv yie gamh nziex.
   Zuqc zeqc naanc nyei hnoi meih zoux yie ndaauh kaux nyei dorngx.
  18Tov bun zoux doqc yie wuov deix zuqc baaic hmien,
   mv baac maiv dungx bun yie baaic hmien.
  Tov bun ninh mbuo gamh nziex,
   mv baac maiv dungx bun yie gamh nziex.
  Tov bun ninh mbuo zuqc ciouv nyei zeqc naanc nyei hnoi,
   bun ninh zuqc mietc aengx jaa zuqc mietc.”

Oix Zuqc Siou Dingh Gong Hnoi

19Ziouv hnangv naaiv gorngv mbuox yie, “Meih mingh souv jienv baeqc fingx nyei gaengh ndaangc, dongh Yu^ndaa hungh bieqc cuotv nyei gaengh, yaac yiem Ye^lu^saa^lem nyei dauh dauh gaengh ndaangc, 20gorngv mbuox yangh naaiv deix gaengh bieqc nyei mienh, se Yu^ndaa nyei hungh caux Yu^ndaa nyei zuangx mienh caux yiem Ye^lu^saa^lem nyei yietc zungv mienh oix zuqc muangx Ziouv nyei waac, 21Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Meih mbuo oix zuqc faix fim weic ganh nyei maengc. ⟨Dingh Gong Hnoi⟩ maiv dungx bienh haaix nyungc ga'naaiv fai dorh bieqc Ye^lu^saa^lem nyei gaengh. 22Dingh Gong Hnoi yaac maiv dungx bienh haaix nyungc ga'naaiv cuotv ganh nyei biauv, fai zoux haaix nyungc gong. Oix zuqc siou Dingh Gong Hnoi benx cing-nzengc nyei hnoi, yaac maiv dungx longc wuov norm hnoi zoux haaix nyungc gong hnangv yie hatc meih mbuo nyei ong-taaix nor. 23Mv baac ninh mbuo maiv muangx yie, maiv baeng m'normh muangx. Ninh mbuo ngaengc jienv hnyouv. Ninh mbuo maiv muangx yaac maiv ei jienv njaaux nyei waac.’
24“Mv baac se gorngv meih mbuo muangx yie, Dingh Gong Hnoi maiv bienh haaix nyungc bieqc naaiv norm zingh nyei gaengh, mv baac siou Dingh Gong Hnoi benx cing-nzengc hnoi, yaac maiv longc wuov norm hnoi zoux haaix nyungc gong, 25wuov zanc ziouc maaih zueiz jienv Ndaawitv nyei weic nyei hungh caux ninh mbuo nyei jien bieqc naaiv norm zingh nyei gaengh. Ninh mbuo zueiz jienv maaz-cie fai geh maaz, se ninh mbuo ganh, caux ninh mbuo nyei jien, caux Yu^ndaa nyei mienh, caux yiem Ye^lu^saa^lem nyei mienh. Naaiv norm zingh ziouc yietc liuz maaih mienh yiem. 26Baeqc fingx oix yiem Yu^ndaa nyei zingh caux weih gormx Ye^lu^saa^lem nyei dorngx daaih. Ninh mbuo yaac yiem Mben^yaa^min Deic caux mbong-juoqv caux mbong-aiv dorngx caux ⟨Negepc Deic⟩ daaih. Yaac dorh jienv fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv caux ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv, ziec nyei laangh ziqc caux hung yaac dorh fongc horc ziec weic laengz zingh nyei ga'naaiv taux Ziouv nyei biauv. 27Mv baac se gorngv meih mbuo maiv muangx yie, maiv siou Dingh Gong Hnoi benx cing-nzengc hnoi, yaac bienh ga'naaiv doix Dingh Gong Hnoi bieqc Ye^lu^saa^lem nyei gaengh, yie ziouc yiem gaengh diemv douz. Douz ziouc buov qui Ye^lu^saa^lem nyei hungh dinc. Yaac maiv maaih haaix dauh mborqv duqv daic.