18

Ye^le^mi Yiem Nanv Nie Zaangc Nyei Biauv

1Ye^le^mi duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Jiez daaih njiec mingh taux nanv nie zaangc nyei biauv wuov. Yiem naaic yie oix bun meih muangx haiz yie nyei waac.” 3Yie ziouc njiec mingh taux nanv nie zaangc nyei biauv, ziouc buatc zaangc mienh yiem guinh jienv wuov norm ga'naaiv zoux gong. 4Zaangc mienh zoux wuov norm nie-mor yiem ninh nyei buoz waaic mingh. Ninh ziouc longc wuov deix nie aengx ganh nanv norm, ziux zaangc mienh haiz horpc zuqc zoux nyei.
5Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac. 6Ziouv gorngv, “I^saa^laa^en nyei zeiv-fun aah! Yie zoux bun meih mbuo hnangv nanv nie-mor zaangc zoux maiv duqv fai? I^saa^laa^en nyei zeiv-fun aah! Mangc maah! Nie yiem zaangc mienh nyei buoz hnangv haaix nor, meih mbuo yaac yiem yie nyei buoz hnangv wuov nor. 7Se gorngv yie haaix zanc gorngv taux yietc fingx fai yietc guoqv, oix baeng cuotv, baaic waaic, mietc nzengc, 8mv baac se gorngv yie gorngv taux wuov guoqv mienh, guangc nqoi ninh mbuo zoux nyei orqv sic, yie ziouc goiv za'eix, maiv bun ninh mbuo zuqc dongh yie dingc bun ninh mbuo zuqc nyei zeqc naanc. 9Se gorngv yie haaix zanc gorngv taux yietc fingx fai yietc guoqv oix ceix jiez liepc wuonv, 10se gorngv wuov guoqv mienh ziux yie nyei m'zing mangc zoux orqv sic, maiv muangx yie gorngv nyei waac, yie ziouc goiv za'eix, maiv bun ninh mbuo duqv longx nyei jauv ziux yie dingc bun ninh mbuo duqv nyei.
11“Weic naaiv meih ih zanc oix zuqc gorngv mbuox Yu^ndaa Mienh caux yiem Ye^lu^saa^lem nyei baeqc fingx, ‘Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Yie zeix cuotv ciouv nyei zeqc naanc hoic meih mbuo, yaac daav za'eix zoux bun meih mbuo. Meih mbuo gorqv-mienh oix zuqc guangc nqoi meih mbuo zoux orqv nyei jauv, zorc meih mbuo nyei jauv caux meih mbuo zoux nyei sic.’
12“Mv baac ninh mbuo dau, ‘Yie mbuo maiv gunv. Yie mbuo oix ziux ganh nyei za'eix zoux. Gorqv-mienh oix ziux gorqv-mienh orqv nyei hnyouv ngaengc jienv zoux.’+”
13Weic naaiv Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Oix zuqc yiem maanc guoqv mienh mbu'ndongx naaic,
   maaih haaix dauh haiz jiex hnangv naaiv nyungc sic?
  I^saa^laa^en Mienh zoux gamh nziex! haic nyei sic.
  14Le^mbaa^norn Mbong nyei sorng yiem la'bieiv-zorng dangx nyei fai?
   Mbong nyei wuom haih nqaai nyei fai?
   Se liouc njiec ndoqv nyei wuom-laangh.
  15Mv baac yie nyei baeqc fingx la'kuqv yie,
   ninh mbuo buov hung gengx jaav zienh.
  Ninh mbuo yiem ninh mbuo nyei jauv ndiqv zuqc ndorpc,
   se yiem ninh mbuo loz-hnoi nyei jauv.
  Ninh mbuo cuotv mingh yangh jauv-wingc,
   maiv yangh domh jauv,
  16ziouc bun ninh mbuo nyei deic-bung benx gamh nziex haic nyei dorngx,
   benx zuqc mienh yietc liuz huotv nyei ga'naaiv.
  Da'faanh jiex jauv nyei mienh
   gamh nziex haic, huangx m'nqorngv.
  17Yie ziouc bun ninh mbuo yiem win-wangv nyei nza'hmien nzaanx
   hnangv dong bung nyei nziaaux nor.
  Taux ninh mbuo zuqc zeqc naanc nyei hnoi,
   yie oix huin diqc daanz bun ninh mbuo,
   maiv huin hmien.”

Baeqc Fingx Daav Za'eix Hoic Ye^le^mi

18Ninh mbuo gorngv, “Daaih maah! Mbuo daav za'eix hoic Ye^le^mi weic zuqc sai mienh maaih nyei leiz-latc maiv haih zuqc mietc. Cong-mengh mienh caangh laangh nyei waac fai douc waac mienh douc nyei waac yaac maiv haih nzengc. Daaih maah! Mbuo longc nzuih gox ninh.” Mbuo yaac maiv muangx ninh gorngv nyei yietc zungv waac.
  19Ziouv aac, tov muangx yie,
   tov muangx caux yie doix-dekc wuov deix mienh.
  20Zoux kuv sic oix zuqc winh orqv sic fai?
   Ninh mbuo corc oix wetv kuotv hoic yie nyei maengc.
  Tov jangx jienv yie hnangv haaix nor souv jienv meih nyei nza'hmien
   tengx ninh mbuo tov longx nyei jauv,
   weic bun meih huin ganh bung, maiv qiex jiez ninh mbuo.
  21Weic naaiv tov zorqv ninh mbuo nyei naamh nyouz jiu bun zuqc ngorc hnaangx,
   yaac jiu bun ninh mbuo zuqc nzuqc ndaauv nyei qaqv.
  Tov bun ninh mbuo nyei auv maiv maaih fu'jueiv yaac benx auv-guaav.
   Tov bun ninh mbuo nyei m'jangc dorn zuqc domh wuon-baengc daic,
   bun ninh mbuo nyei mienh lunx mienh yiem mborqv jaax nyei ziangh hoc zuqc nzuqc ndaauv daix.
  22Meih dorh luv mienh nyei mienh liemh zeih daaih lorz ninh mbuo.
   Tov bun heuc kouv nyei qiex yiem ninh mbuo nyei biauv cuotv,
  weic zuqc ninh mbuo wetv kuotv bun yie ndortv njiec,
   ninh mbuo zaeng hlaang hlopv yie nyei zaux.
  23Mv baac Ziouv aac,
   ninh mbuo daav nyei yietc zungv za'eix, se oix daix yie, meih hiuv nyei.
  Tov maiv dungx guangc ninh mbuo orqv haic nyei zuiz-nipc,
   fai yiem meih nyei nza'hmien sortv guangc ninh mbuo nyei zuiz.
  Tov bun ninh mbuo yiem meih nyei nza'hmien zuqc mbienv njiec.
   Meih qiex jiez nyei ziangh hoc, tov zoux bun ninh mbuo.