19

Nie-Ha'louh Huv

1Ziouv hnangv naaiv gorngv, “Meih mingh maaiz nanv nie zaangc nyei yietc norm nie-ha'louh aengx dorh deix baeqc fingx nyei ⟨mienh gox⟩ caux deix gox nyei sai mienh 2mingh taux Mben Hinnom Horngz yiem Nie-Mor Huv nyei Gaengh doix-ngaanc. Yiem wuov zunh yie mbuox meih naaiv deix waac. 3Oix zuqc gorngv, ‘Yu^ndaa nyei hungh caux yiem Ye^lu^saa^lem nyei baeqc fingx aah! Oix zuqc muangx Ziouv nyei waac. Nernh Jiex nyei Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, “Yie oix bun ciouv haic nyei zeqc naanc taux naaiv norm dorngx. Da'faanh muangx haiz naaiv deix sic nyei mienh, m'normh ziouc nqingx nzengc, 4weic zuqc baeqc fingx guangc yie. Ninh mbuo yiem naaiv norm dorngx buov hung gengx nyiec nyei zienh, dongh ninh mbuo ganh caux ninh mbuo nyei ong-taaix caux Yu^ndaa nyei hungh maiv haiz jiex nyei zienh, ziouc bun naaiv norm dorngx maaih uix. Ninh mbuo yaac bun maiv zoux dorngc nyei mienh nyei nziaamv buangv nzengc naaiv norm dorngx. 5Ninh aengx weic ⟨mienh gox⟩ zoux hlang nyei dorngx, weic zorqv ninh mbuo nyei fu'jueiv zoux fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv bun Mbaa^an zienh. Yaac maiv zeiz yie paaiv fai heuc ninh mbuo zoux. Yie liemh maiv hnamv taux.”
6Ziouv gorngv, ‘Weic naaiv, hnoi-nyieqc oix taux, naaiv norm dorngx maiv heuc Tofetv fai Mben Hinnom Horngz. Zungv oix heuc Daix Daic nyei Horngz.
7“ ‘Yiem naaiv norm dorngx yie oix bun Yu^ndaa Mienh caux Ye^lu^saa^lem Mienh daav nyei za'eix ndortv mi'aqv. Yie oix bun ninh mbuo nyei mienh yiem win-wangv nyei nza'hmien zuqc nzuqc ndaauv daix, yaac bun zuqc yiem hoic ninh mbuo nyei maengc wuov deix nyei buoz-ndiev. Yie oix zorqv ninh mbuo nyei sei benx ndaamv-lungh nyei norqc caux ga'ndiev ndau nyei hieh zoih nyei nyanc hopv. 8Yie oix bun naaiv norm zingh benx gamh nziex nyei dorngx yaac benx mienh huotv nyei ga'naaiv. Laaix naaiv norm zingh zuqc nyei yietc zungv zeqc naanc, da'faanh jiex jauv nyei mienh gengh! gamh nziex haic yaac huotv. 9Win-wangv caux oix hoic maengc wuov deix weih jienv zingh, bun ninh mbuo zuqc kouv nyei ziangh hoc, yie oix bun gorqv-mienh nyanc gorqv-mienh nyei dorn sieqv nyei orv caux ninh mbuo nyei juangc laangz mienh nyei orv.’
10“Meih oix zuqc dorng jienv caux meih mingh wuov deix mienh mborqv wuov norm nie-ha'louh huv, 11yaac gorngv mbuox ninh mbuo, ‘Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv, “Hnangv yie mborqv nanv nie zaangc nyei nie-ha'louh huv, yie oix mborqv naaiv deix mienh caux naaiv norm zingh huv nzengc, yietc liuz maiv haih aengx zorc. Mienh oix zuqc yiem Tofetv biopv sei, weic zuqc maiv maaih ganh norm dorngx biopv.” ’ 12Ziouv gorngv, “Yie oix hnangv naaiv zoux bun naaiv norm dorngx caux yiem naaiv norm dorngx nyei mienh, bun naaiv norm zingh hnangv Tofetv. 13Ye^lu^saa^lem nyei biauv caux Yu^ndaa nyei zuangx hungh yietc zungv hungh dinc, se da'faanh yiem haaix norm biauv nyei biauv-ngorh maaih mienh buov hung bun lungh zaangc nyei nyungc-nyungc hleix, fai ciev ziec bun nyiec nyei zienh, zungv zuqc maaih uix hnangv Tofetv nor.” ’
14Ye^le^mi ziouc yiem Tofetv, dongh Ziouv paaiv ninh mingh douc waac nyei dorngx nzuonx. Ninh yaac souv jienv zaangc Ziouv nyei biauv laatc gu'nyuoz gorngv mbuox zuangx baeqc fingx, 15“Nernh Jiex nyei Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, ‘Mangc maah! Yie oix bun naaiv norm zingh caux weih gormx nyei yietc zungv fiuv-laangz zuqc ziux yie gorngv nyei yietc zungv zeqc naanc, weic zuqc ninh mbuo hnyouv ngaengc, maiv kangv muangx yie nyei waac.’+”