19

Tơlơi Pơhơmutu Kơ Tơlơi Čeh Pơčah

1Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp hăng Yirmeyah, “Nao blơi bĕ sa boh čeh lŏn mơ̆ng pô ma̱n gŏ lŏn. Djă̱ ba bĕ hrŏm hăng ih đơđa ƀing kŏng tha ƀing ană plei wơ̆t hăng đơđa ƀing khua ngă yang tha 2laih anŭn tơbiă nao bĕ pơ anih gah rơngiao kơ Amăng Ja̱ng Gơnam Lŏn Pơčah hăng nao bĕ pơ dơnung Ben-Hinnôm. Pơ anih anŭn pơhaih bĕ hơdôm boh hiăp Kâo pơtă kơ ih tui anai, 3‘Hơmư̆ bĕ boh hiăp Yahweh, Ơ ƀing pơtao lŏn čar Yudah laih anŭn ƀing mơnuih hơdip amăng plei Yerusalaim. Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang, jing Ơi Adai ƀing Israel, pơhiăp: Hơmư̆ bĕ! Kâo jĕ či ba rai tơlơi truh sat ƀơi plei anai tơl ngă brơi kơ hlơi pô hơmư̆ kơ tơlơi truh sat anŭn le̱ng kơ dŏ kơtuă hĭ soh sel yơh. 4Kâo či ba rai tơlơi anŭn yuakơ ƀing gơñu hơmâo hơngah lui hĭ laih Kâo laih anŭn ngă laih kơ anih anai jing hĭ anih kơ ƀing yang rơba̱ng tuai. Ƀing gơñu hơmâo čuh laih khul gơnam pơyơr ƀơi anih anai kơ ƀing yang anŭn jing ƀing yang tơl gơñu pô wơ̆t hăng ƀing ơi adon gơñu hrŏm hăng ƀing pơtao Yudah aka ƀu thâo krăn hlâo tơdơi ôh. Ƀing gơñu ăt ngă tuh drah lu mơnuih amăng anih lŏn anai, jing ƀing mơnuih ƀu hơmâo tơlơi soh ôh. 5Ƀing gơñu hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih khul anih pioh kơkuh pơpŭ kơ yang Baal kiăng kơ čuh pơyơr ƀing ană đah rơkơi jing gơnam pơyơr kơ yang Baal anŭn. Anŭn jing tơlơi bruă Kâo ƀu pơđar ƀôdah pơtă pơtăn ôh. Kơđai glaĭ, tơlơi pơmĭn anŭn kŏn mŭt amăng jua pơmĭn Kâo lơi. 6Tui anŭn răng bĕ, khul hrơi či truh yơh, tơdang ƀing ană plei anŭn ƀu či yap kơ anih anŭn Tôphet ƀôdah dơnung Ben-Hinnôm dơ̆ng tah, samơ̆ jing Dơnung Tơlơi Pơdjai yơh.’ ” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
7“ ‘Amăng anih anai Kâo či pơgăn hĭ khul hơdră ƀing Yudah hăng ƀing plei Yerusalaim yơh. Kâo či brơi kơ ƀing rŏh ayăt gơñu pơdjai hĭ ƀing gơñu hăng đao gưm, jing ƀơi tơngan ƀing hơduah kiăng pơdjai hĭ ƀing gơñu yơh, laih anŭn Kâo či jao brơi atâo gơñu jing hĭ gơnam ƀơ̆ng kơ khul čim grư̆ laih anŭn khul asâo tan yơh. 8Kâo či ngă kơ plei prŏng gơñu anŭn jing hĭ rơngol laih anŭn ngă brơi plei anŭn jing hĭ anih arăng klao djik yơh. Abih bang hlơi pô găn nao pơ anih anŭn či dŏ kơtuă hli̱ng hla̱ng hăng djik djak yơh yuakơ abih bang tơlơi glưh pơčah anŭn. 9Kâo či ngă brơi kơ ƀing gơñu ƀơ̆ng asar drơi jan ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi gơñu pô, laih anŭn ƀing gơñu či ƀơ̆ng hĭ asar drơi jan ƀing re̱ng gah gơñu yơh amăng hrơi rŭng răng tơdang ƀing rŏh ayăt gơñu blah hruă kiăng hơduah pơdjai hĭ ƀing gơñu.’ ”
10Giŏng anŭn, Yahweh laĭ dơ̆ng hăng Yirmeyah tui anai, “Taih pơphač hĭ bĕ čeh lŏn ih blơi anŭn. Tơdang ƀing nao laih hrŏm hăng ih anŭn hlak dŏ lăng, 11laĭ bĕ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang pơhiăp: Kâo či pơphač hĭ lŏn čar anai laih anŭn plei prŏng anai kar hăng taih pơphač hĭ čeh lŏn anai ƀu thâo pơkra glaĭ dơ̆ng tah. Ƀing gơñu či dơ̱r mơnuih djai amăng anih Tôphet tơl ƀu hơmâo anih hŏng kiăng kơ dơ̱r dơ̆ng tah. 12Anŭn yơh jing tơlơi Kâo či ngă kơ plei anai laih anŭn kơ ƀing hlơi pô hơdip amăng anŭn. Kâo či ngă kơ plei anai hrup hăng Kâo ngă kơ anih Tôphet yơh.’ ” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhaih laih.
13“ ‘Hloh kơ anŭn dơ̆ng, khul sang ƀing ană plei amăng plei Yerusalaim laih anŭn wơ̆t hăng khul sang ƀing pơtao anih lŏn Yudah či jing hĭ grĭ grañ kar hăng anih anai yơh, jing anih Tôphet. Khul sang anŭn jing sang ƀing gơñu yua čuh gơnam ƀâo hiam ƀơi khul anih gah ngŏ bơbŭng sang tơhnă̱ kiăng kơ kơkuh pơpŭ kơ abih bang khul pul pơ adai, laih anŭn tuh pơyơr khul gơnam pơyơr mơñum kơ ƀing yang rơba̱ng yơh.’ ”
14Giŏng anŭn, Yirmeyah wơ̆t glaĭ mơ̆ng anih Tôphet, jing anih Yahweh hơmâo pơkiaŏ laih ñu nao kiăng kơ laĭ lui hlâo, laih anŭn ñu dŏ dơ̆ng amăng anih wăl tơdron sang yang Yahweh kiăng kơ pơhiăp hăng abih bang ƀing ană plei pơjơnum pơ anih anŭn tui anai, 15“Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang, Ơi Adai ƀing Israel, pơhiăp, ‘Hơmư̆ bĕ! Ƀing gih jing ƀing khăng akŏ laih anŭn hơngah ƀu kiăng hơmư̆ hơdôm boh hiăp Kâo ôh. Tui anŭn, Kâo či ba rai ƀơi plei anai laih anŭn ƀơi hơdôm plei pla jum dar anŭn rĭm tơlơi truh sat Kâo pơhaih pơkơdơ̆ng laih hăng khul plei anŭn.’ ”