20

Klei Tăm Pah kơ Y-Pashur Kyuadah Ñu Krư̆ Y-Yêrêmi

1Khua ngă yang Y-Pashur anak êkei Y-Imer, pô jing khua kiă kriê sang yang Yêhôwa hmư̆ Y-Yêrêmi hưn klei anei. 2Snăn Y-Pashur čăm khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi leh anăn bi hnuh gơ̆ hlăm ƀăng jang Benjamin tal dlông hlăm sang yang Yêhôwa. 3Aguah mgi tơdah Y-Pashur phưi Y-Yêrêmi mơ̆ng hnuh, Y-Yêrêmi lač kơ ñu, “Yêhôwa amâo pia anăn ih Y-Pashur ôh, ƀiădah pia ih Magor Misabip. 4Kyuadah snei Yêhôwa lač: ‘Nĕ anei, kâo srăng mjing ih sa mnơ̆ng bi huĭ kơ ih pô leh anăn kơ jih jang phung mah jiăng ih. Diñu srăng djiê hŏng đao gưm phung roh diñu êjai ih dôk dlăng. Leh anăn kâo srăng jao jih jang phung Yuđa hlăm kngan mtao Ƀaƀilôn; Ñu srăng atăt ba digơ̆ jing mnă kơ čar Ƀaƀilôn, leh anăn srăng bi mdjiê digơ̆ hŏng đao gưm. 5Leh anăn kâo srăng jao jih jang klei mdrŏng ƀuôn anei, jih jang mnơ̆ng diñu mkăm pioh leh, jih jang dŏ yuôm ñu, leh anăn jih jang ngăn drăp phung mtao Yuđa hlăm kngan phung roh diñu. Phung anăn srăng plah mă dŏ anăn leh anăn ba kơ čar Ƀaƀilôn. 6Bi ih, Ơ Y-Pashur leh anăn jih jang phung dôk hlăm sang ih, srăng nao jing mnă; ih srăng nao kơ čar Ƀaƀilôn leh anăn tinăn ih srăng djiê. Arăng srăng dơr ih tinăn, ih leh anăn jih jang phung mah jiăng ih, kơ phung anăn ih hưn êlâo leh klei luar.’ ”

Klei Y-Yêrêmi Čŏk Hia

  7Ơ Yêhôwa, ih mplư kâo leh, leh anăn kâo tŭ leh klei mplư;
   ih jing ktang hĭn kơ kâo leh anăn ih dưi leh hŏng kâo.
  Kâo jing leh sa mnơ̆ng arăng djă djik djak grăp hruê;
   grăp čô mưč kơ kâo.
  8Kyuadah tơdah kâo blŭ, kâo ur,
   kâo ur kraih, “Klei jŭ jhat leh anăn klei bi rai!”
  Kyuadah klei Yêhôwa blŭ jing leh kơ kâo
   klei arăng ƀuah leh anăn djă djik djak jih hruê.
  9Tơdah kâo lač, “Kâo amâo srăng lŏ bâo kơ ñu ôh,
   kăn lŏ blŭ hlăm anăn ñu rei,”
  klei ih blŭ jing hlăm ai tiê kâo msĕ si pui dôk trơ̆ng
   bŏ leh hlăm klang kâo,
  leh anăn kâo êmăn djă pioh klei anăn,
   leh anăn kâo amâo lŏ dưi ôh.
  10Kyuadah kâo hmư̆ lu klei blŭ mhač,
   “Klei bi huĭ dôk tar ƀar!
  Kčŭt kơ ñu! Brei drei kčŭt kơ ñu!”
   Snăn jih jang mah jiăng kâo lač,
  kăp ƀuh klei kâo lĕ buh,
   “Năng ai ñu srăng mâo klei mplư,
  snăn drei dưi ngă kơ ñu,
   leh anăn rŭ ênua kơ ñu.”

  11Ƀiădah Yêhôwa dôk mbĭt hŏng kâo msĕ si sa čô jhŏng ktang arăng krưp huĭ snăk.
   Kyuanăn phung ngă jhat kơ kâo srăng têč hnêč,
  diñu amâo srăng dưi hŏng kâo ôh.
   Diñu srăng hêñ êdimima,
  kyuadah diñu amâo srăng dưi ôh.
   Klei hêñ diñu dôk hlŏng lar,
   arăng amâo srăng wơr bĭt ôh.
  12Ơ Yêhôwa kơ phung kahan, pô lông dlăng phung kpă,
   pô ksiêm ai tiê leh anăn klei mĭn,
  brei kâo ƀuh klei ih rŭ ênua truh kơ diñu,
   kyuadah kâo jao leh klei kâo kơ ih.

  13Mmuñ bĕ kơ Yêhôwa;
   Hơêč hmưi bĕ kơ Yêhôwa!
  Kyuadah ñu bi mtlaih leh mngăt phung ƀun ƀin
   mơ̆ng kngan phung ngă jhat.

  14 Tăm pah hĕ kơ hruê arăng kkiêng kơ kâo!
   Đăm brei mâo klei jăk jĭn ôh kơ hruê amĭ kkiêng kơ kâo leh!
  15Tăm pah hĕ kơ mnuih pô hưn klei mrâo kơ ama kâo,
   “Arăng kkiêng leh kơ ih sa čô anak êkei,”
   brei ñu mơak snăk.
  16Brei mnuih anăn jing msĕ si jih jang ƀuôn prŏng
   Yêhôwa bi rai leh amâo pap ôh;
  brei ñu hmư̆ klei čŏk hia êjai aguah,
   leh anăn asăp iêu mthưr kơ klei bi blah êjai yang hruê dơ̆ng,
  17kyuadah ñu amâo bi mdjiê kâo ôh êjai ăt dôk hlăm tian;
   tơl amĭ kâo jing msat kâo leh,
   leh anăn ñu amâo tuôm kkiêng kơ kâo ôh.
  18Si ngă kâo kbiă hĕ mơ̆ng tian,
   čiăng ƀuh klei suăi leh anăn klei ênguôt,
   leh anăn dôk hdĭp jih hruê hŏng klei hêñ?