21

Giê-ru-sa-lem Sẽ Thất Thủ

1Ðây là lời của CHÚA đến với Giê-rê-mi-a khi Vua Xê-đê-ki-a sai Pát-khua con của Manh-ki-a và Tư Tế Sô-phô-ni-a con của Ma-a-sê-gia đến với ông, nói rằng, 2“Xin ông cầu vấn CHÚA cho chúng tôi, vì Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn đang tiến đánh chúng tôi. Biết đâu CHÚA sẽ làm một việc lạ lùng cho chúng tôi như Ngài vẫn thường làm, và sẽ khiến vua ấy lui quân khỏi chúng tôi.”
3Bấy giờ Giê-rê-mi-a nói với họ, 4“Xin quý ông về nói lại với Xê-đê-ki-a như thế nầy, ‘CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy, “Ta sẽ làm những binh khí ngươi dùng để đánh vua Ba-by-lôn và quân Canh-đê, những kẻ bao vây ngươi bên ngoài thành, quay ngược lại giết hại ngươi. Ta sẽ đem chúng vào tận trung tâm thành nầy. 5Trong cơn giận, trong cơn thịnh nộ, trong cơn uất khí, chính Ta sẽ đưa cánh tay quyền năng của Ta ra đánh ngươi. 6Ta sẽ đánh hạ mọi kẻ ở trong thành nầy, cả người ta lẫn súc vật. Chúng sẽ chết vì bịnh dịch kinh hoàng. 7Sau đó,” CHÚA phán, “Ta sẽ trao Xê-đê-ki-a vua Giu-đa, quần thần của nó, và dân chúng trong thành nầy, tức những kẻ sống sót sau các trận ôn dịch, gươm giáo, và nạn đói, vào tay của Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn, vào tay quân thù của chúng, vào tay những kẻ tìm cách lấy mạng chúng. Nó sẽ đánh giết chúng bằng lưỡi gươm. Nó sẽ không thương xót chúng, hoặc chừa chúng lại, hoặc thương hại chúng.”’
8Bây giờ ngươi hãy nói với dân nầy, ‘CHÚA phán thế nầy, “Này, Ta đặt trước mặt các ngươi một con đường sống và một con đường chết. 9Ai ở lại trong thành sẽ phải chết bằng gươm đao, nạn đói, hoặc ôn dịch, còn ai đi ra ngoài thành đầu hàng quân Canh-đê đang bao vây các ngươi, sẽ giữ được mạng mình,” 10CHÚA phán, “Vì Ta đã hướng mặt Ta về thành nầy để giáng họa chứ không phải để ban phước. Ta sẽ trao nó vào tay vua Ba-by-lôn và hắn sẽ phóng hỏa thiêu rụi nó.”’

Sứ Ðiệp cho Nhà Ða-vít

11“Hãy nói với triều thần của vua Giu-đa, ‘Hãy nghe lời CHÚA, 12hỡi nhà Ða-vít, CHÚA phán thế nầy,
  “Mỗi sáng hãy thi hành công lý.
  Hãy giải thoát kẻ bị bóc lột khỏi tay kẻ áp bức,
  Nếu không cơn giận của Ta sẽ bừng lên như lửa cháy,
  Và không ai có thể dập tắt,
  Vì những việc ác các ngươi đã làm.
  13Này, hỡi kẻ sống dưới thung lũng,
  Trên vầng đá trong đồng bằng kia,” CHÚA phán,
  “Ta chống lại ngươi, những kẻ đã nói rằng, ‘Ai sẽ xuống chống lại chúng ta?
  Hay ai sẽ vào được nơi chúng ta ở?’”
  14CHÚA phán,
  “Nhưng Ta sẽ phạt các ngươi tùy theo kết quả của công việc các ngươi làm.
  Ta sẽ cho một ngọn lửa phựt cháy trong rừng của nó,
  Và ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi mọi vật chung quanh nó.”’”