21

Lời yêu cầu của Sê-đê-kia

1Vua Sê-đê-kia sai Pha-su-rơ (con của Manh-ki-gia) và thầy tế lễ Sô-phô-ni (con của Ma-a-sê-gia) đến thăm tôi và hỏi: 2“Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-luân, chỉ huy quân đội tiến công vào đất nước, xin ông cầu nguyên giúp, may ra Chúa sẽ thương chúng ta, thi hành những việc không ngờ và đẩy lui quân đội Ba-by-luân!" 3Chúa dạy bảo tôi trả lời họ như sau: "Xin các ông tâu lại nhà vua: 4Chúa là Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên, phán: Này, Ta sẽ đẩy lui các lực lượng võ trang của Giu-đa đang chiến đấu với vua Ba-by-luân và quân đội người. Dù hiện nay địch quân mới bao vây Giê-ru-sa-lem, nhưng Ta sẽ tập họp các đơn vị địch vào trung tâm thành phố. 5Chính Ta sẽ chiến đấu chống lại các ngươi vì các ngươi cứ chọc giận Ta đến mức độ không tưởng tượng được, 6Ta sẽ đánh hạ cả người và thú vật trong thành phố này. Chúng sẽ chết vì bệnh dịch đáng sợ. 7Sau cùng, Ta sẽ nộp vua Sê-đê-kia và tất cả dân cư còn sống sót trong thành này vào tay vua Nê-bu-cát-nết-sa nước Ba-by-luân. Vua ấy sẽ thẳng tay tàn sát, không chút thương hại, khoan dung.
8Con cũng bảo nhân dân: 'Chúa phán: Này, Ta đặt trước mặt các ngươi con đường sống và con đường chết. 9Ai cứ ở lại trong thành phố sẽ chết vì gươm đao, đói kém và dịch hạch. Nhưng ai ra khỏi thành, để cho quân đội Ba-by-luân bắt, sẽ được sống sót và thoát họa diệt vong. 10Vì Ta đã quyết tâm giáng họa chứ không giáng phúc cho thành phố này. Vua Ba-by-luân sẽ được phép chiếm đóng thành phố này và thiêu đốt nó."
11Về hoàng triều Giu-đa, hãy nghe lời Chúa! 12Chúa phán: "Hoàng triều Giu-đa, mỗi buổi sáng hãy xét xử cách công minh và giải thoát người bị áp bức khỏi tay bọn cường hào, ác bá! Nếu không, cơn phẫn nộ Ta sẽ bốc cháy như lửa hừng, không ai dập tắt nổi, vì các việc ác các ngươi đã làm. 13Chúa phán: Này, dân chúng Giê-ru-sa-lem, Ta chống nghịch các ngươi. Các ngươi tự phụ: 'Ai dám tiến công xuống đây? Ai vào lọt khu gia cư sầm uất của chúng ta?' 14Nhưng Ta sẽ hình phạt các ngươi đúng theo hậu quả của việc ác các ngươi. Ta sẽ nhóm lên một ngọn lửa trong rùng; lửa sẽ đốt sạch tất cả mọi vật quanh nó."