21

Yeluxalee yuav puam tsuaj

1Nuav yog tej lug kws Yawmsaub has tuaj rua Yelemi, yog thaus vaajntxwv Xentekhiya khaiv Makhia tug tub Pasaw hab Ma‑axeya tug tub Xefaniya kws ua pov thawj moog cuag Yelemi, has tas, 2“Ca le thov nug Yawmsaub rua peb, vem Nenpukhanexa kws ua vaajntxwv huv Npanpiloo saamswm ua rog rua peb. Tej zag Yawmsaub yuav ua nwg tej num phemfwj huvsw paab peb lawv le yaav thau u hab yuav ua rua Nenpukhanexa thim tub rog ntawm peb rov qaab.”
3Mas Yelemi has rua ob tug tas, 4“Meb ca le has le nuav rua Xentekhiya tas, ‘Yawmsaub, kws yog Yixayee tug Vaajtswv, has le nuav tas, Saib maj, kuv yuav ua rua tej cuab yeej ua rog huv mej txhais teg tig rov lug raug mej, yog tej kws mej swv tawm tsaam Npanpiloo tug vaajntxwv hab cov Kheentia kws vej nkaus mej lub ntsaa loog. Hab kuv yuav sau zog puab tuaj rua huv plawv lub nroog nuav. 5Yog kuv ua rog rua mej ntaag. Kuv yuav tsaa hlo kuv txhais teg hab swv kuv txhais npaab kws muaj zug ntaus mej npau tawg vog hab chim heev hab npau tawg ceev. 6Hab kuv yuav ntaus cov kws nyob huv lub nroog nuav, tsw has tuabneeg hab tsaj txhu huvsw, mas yuav muaj mob kis luj tuag taag. 7Yawmsaub has tas, Tom qaab ntawd kuv yuav muab Yuta tug vaajntxwv Xentekhiya hab nwg cov tub teg tub taw hab cov tuabneeg huv lub nroog nuav kws tsw tuag mob kis hab nav ntaaj hab kev tshaib nqhes, cob rua huv vaajntxwv Nenpukhanexa huv Npanpiloo txhais teg hab rua huv puab cov yeeb ncuab txhais teg, yog muab rua huv cov kws txuv puab txujsa txhais teg. Mas Nenpukhanexa yuav xuas ntaaj tua puab, nwg yuav tsw khuvleej puab, tsw tseg ib tug sav le, tsw taab ncuab puab hlo le.’
8“Hab koj yuav has rua cov pejxeem tas, ‘Yawmsaub has le nuav tas, Saib maj, kuv muab txujkev caj hab txujkev tuag txawb rua ntawm mej xubndag. 9Tug kws nyob huv lub nroog nuav yuav tuag nav ntaaj nav rag hab tuag tshaib tuag nqhes hab tuag mob kis, tassws tug kws tawm moog zwm rua cov Kheentia kws vej lub nroog nuav lawm yuav dim txujsa, nwg yuav tau txujsa ua nqe zug huv tshaav rog lug. 10Kuv tsom ntsoov ua xwm txheej phem rua lub nroog nuav tsw yog ua zoo. Lub nroog nuav yuav raug muab cob rua tug vaajntxwv huv Npanpiloo txhais teg mas nwg yuav muab hlawv pov tseg.’ Yawmsaub has le nuav ntaag.”

Tej lug has txug Yuta tej vaajntxwv

11“Ca le has rua Yuta tug vaajntxwv caaj ceg tas, ‘Ca le noog Yawmsaub tej lug, 12Tavi caaj ceg 'e, Yawmsaub has le nuav tas,
  “ ‘Ca le txav txem ncaaj txhua taagkig
   hab paab tug kws raug tub saab lws kuas dim
   huv tug kws quab yuam nwg txhais teg,
  tsaam tes kuv txujkev npau tawg yuav tawm plawg
   yaam le suavtawg kub tsw muaj leejtwg tua tau,
   yog tim tej kev phem kws mej ua.
  13Yawmsaub has tas, Yeluxalee 'e,
   kws nyob sau tej hauv haav,
  hab yog lub pob zeb kws nyob nraag taj,
   saib maj, kuv tawm tsaam koj.
  Mej has tas, “Leejtwg yuav lug tawm tsaam peb
   hab leejtwg yuav nkaag rua huv peb tej chaw nyob?”
  14Kuv yuav rau txem rua mej lawv le kws mej tau ua lawm.
   Kuv yuav tis tawg rua mej lub haav zoo
  mas suavtawg yuav kub txhua yaam ib ncig ntawd huvsw.’ ”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.