21

Yahweh Hơngah Lui Hĭ Tơlơi Zidkiyah Rơkâo

1Boh hiăp truh pơ Yirmeyah mơ̆ng Yahweh tơdang pơtao Zidkiyah pơkiaŏ nao Pashur ană đah rơkơi Malkiyah hrŏm hăng khua ngă yang Zephanyah ană đah rơkơi Maasêyah kiăng kơ rơkâo kơ ñu tui anai, 2“Tơña bĕ kơ Yahweh kiăng kơ djru ƀing ta yuakơ pơtao Nebukhadnezzar pơtao prŏng dêh čar Babilon hlak kơsung blah plei prŏng ta. Năng ai Yahweh či ngă khul tơlơi mơsêh mơyang kơ ƀing ta kar hăng Ñu ngă laih hlâo adih kiăng kơ pơgŏ̱ hĭ pơtao Nebukhadnezzar kơdŭn đuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing ta yơh.”
3Samơ̆ Yirmeyah laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Pơruai bĕ kơ pơtao Zidkiyah tui anai, 4‘Anai yơh jing tơlơi Yahweh, Ơi Adai ƀing Israel, pơhiăp: Khul gơnam blah amăng tơngan gih Kâo jĕ či pơwĕh nao pơkơdơ̆ng glaĭ hăng gih pô yơh. Anŭn jing khul gơnam ƀing gih hlak yua kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pơtao dêh čar Babilon laih anŭn hăng ƀing ling tơhan Babilon, jing ƀing dŏ gah rơngiao pơnăng plei hlak blah hruă hĭ ƀing gih. Sĭt Kâo či pơƀut glaĭ khul gơnam blah gih amăng gah lăm plei anai yơh. 5Kâo pô či pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih hăng abih bang tơlơi kơtang tơngan Kâo yuakơ tơlơi hil nač Kâo, tơlơi hil nač hĭr hăr Kâo laih anŭn tơlơi hil ƀrŭk ƀrăk Kâo yơh. 6Kâo či pơdjai hĭ ƀing hlơi pô hơdip amăng plei anŭn wơ̆t hăng khul hlô mơnơ̆ng yơh. Sĭt ƀing gơñu či djai hĭ hăng tơlơi kli̱n khe̱ng huĭ hyưt yơh.’ ”
7Yahweh pơhaih dơ̆ng tui anai, “Samơ̆ bơ kơ ih, Ơ Zidkiyah jing pơtao ƀing Yudah hơi, Kâo či jao hĭ ih kơ pơtao Nebukhadnezzar, pơtao dêh čar Babilon laih anŭn kơ ƀing rŏh ayăt gih, jing ƀing hơduah pơdjai hĭ ƀing gih yơh. Kâo ăt či jao hĭ kơ ƀing gơñu ƀing khua moa ih wơ̆t hăng ƀing mơnuih dŏ hơdip amăng plei anai, jing ƀing dŏ so̱t mơ̆ng tơlơi kli̱n khe̱ng, tơlơi pơblah hăng tơlơi ư̆ rơpa. Pơtao anŭn či pơdjai hĭ abih bang ƀing gih ƀu thâo pap brơi, pap mơñai brơi ƀôdah glưh pran jua kơ ƀing gih ôh.”
8Yahweh pơhiăp dơ̆ng Yirmeyah tui anai, “Hloh kơ anŭn dơ̆ng, ruai bĕ kơ ƀing ană plei tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp: Anai nê, Kâo hlak pơkra ƀơi anăp gih jơlan truh pơ tơlơi hơdip laih anŭn jơlan truh pơ tơlơi djai yơh. 9Hlơi pô dŏ amăng plei anai či djai hĭ yua mơ̆ng tơlơi pơblah, tơlơi ư̆ rơpa laih anŭn tơlơi kli̱n khe̱ng yơh. Samơ̆ hlơi pô tơbiă jao hĭ ñu pô kơ ƀing ling tơhan Babilon, jing ƀing hlak blah hruă ƀing gih, ñu anŭn či hơdip yơh. Ñu anŭn či tơklaih hĭ mơ̆ng tơlơi djai yơh. 10Kâo hơmâo pơkă laih kiăng kơ ba rai tơlơi truh sat ƀơi plei anai laih anŭn ƀu ba rai tơlơi hiam ôh. Kâo či jao hĭ plei anŭn kơ tơngan tơlơi dưi pơtao dêh čar Babilon laih anŭn ñu či čuh pơrai hĭ plei anai hlo̱m ƀo̱m yơh.’ ” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
11“Hloh kơ anŭn dơ̆ng, laĭ bĕ kơ sang anŏ pơtao ƀing Yudah tui anai, ‘Hơmư̆ bĕ boh hiăp Yahweh. 12Ơ ƀing pơtao amăng rơnŭk pơtao Dawid hơi, anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp:
  “ ‘Ngă bĕ tơlơi djơ̆ lăp kơ rĭm hrơi;
   pơklaih hĭ bĕ pô arăng plư pleč laih
   mơ̆ng tơngan pô kơtư̆ juă ñu,
  huĭdah tơlơi hil Kâo či čuh tơbiă laih anŭn ƀơ̆ng hĭ ƀing gih kar hăng apui ƀơ̆ng ƀu dưi pơthăm hĭ ôh,
   yuakơ tơlơi bruă sat ƀai ƀing gih hơmâo ngă laih.
  13Ơ plei Yerusalaim, jing ƀing hơdip gah ngŏ kơ dơnung hơi,
   jing ƀing dŏ ƀơi anih boh pơtâo tơhnă̱ ăh,
   Kâo či pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih yơh.
  Ƀing gih yơh jing ƀing laĭ tui anai, “Hlơi pô dưi rai pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ta lĕ?
   Hlơi pô dưi mŭt rai pơ anih kơdŏp ta lĕ?” ’ ” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
  14“ ‘Kâo či pơkơhma̱l hĭ ƀing gih tui hăng tơlơi soh gih lăp tŭ yơh.
   Kâo či pơtŏ apui amăng sang pơtao ngă hăng kơyâo mơ̆ng glai kơmrơ̆ng gih,
   jing apui či ƀơ̆ng hĭ abih bang gơnam jum dar sang anŭn yơh.’ ”
  Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.