23

Vua khôn ngoan

1Chúa tuyên bố: "Ta sẽ giáng họa trên các nhà lãnh đạo dân Ta các kẻ chăn bầy chiên Ta, vì họ đã làm tản lạc và tiêu diệt bầy chiên Ta giao cho họ chân giữ. 2Thay vì hướng dẫn dân Ta đến nơi an ninh, các ngươi đã bỏ họ và đẩy họ vào cảnh diệt vong. Này, Ta sẽ báo trả việc ác các ngươi đã làm cho họ. 3Ta sẽ tập họp các con chiên còn sống sót trong tất cả các xứ lưu đày và đem chúng về ràn chiên. Chúng sẽ sinh sôi nẩy nở đông đúc. 4Ta sẽ đặt những người chăn xứng đáng để dìu dắt dân Ta: chúng sẽ không còn sợ hãi hoặc bị khủng bố, cũng không còn ai bị mất tích nữa."
5Chúa phán: "Sắp đến thời kỳ Ta sẽ đặt một Người được gọi là 'Cành Công lý' trên ngai Đa-vít. Người sẽ trị vì cách khôn ngoan và đem công lý mà cầm cân nẩy mực cho cả thế giới. Người sẽ mang danh hiệu: 'Chúa là Công lý của chúng ta.' 6Dưới triều vua đó, Giu-đa sẽ được cứu và Y-sơ-ra-ên sẽ hưởng thái bình an lạc.
7Lúc ấy, nhân dân không còn thề: "Thật như Chúa Hằng sống, là Đấng đã giải phóng dân Ta ra khỏi Ai-cập," 8nhưng sẽ thề: "Thật như Chúa Hằng sống, là Đấng đem dân Ta trở về quê cha đất tổ, từ những xứ lưu đày," Lúc ấy nhân dân sẽ an cư lạc nghiệp tại quê hương.

Các tiên tri giả

9Lòng tôi tan vỡ vì các tiên tri giả chuyên đi lừa bịp nhân dân. Tôi giật mình khiếp sợ, xây xẩm như người say rượu vì nghe thấy số phận kinh khiếp của họ. Chúa đã lên tiếng kết án họ đúng theo tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài. 10Đất nước đầy dẫy những bọn tà dâm, ruộng vườn khô héo, các đồng cỏ xanh ở các vùng chăn nuôi đều cháy khô vì bị Chúa rủa sả. Các tiên tri làm điều ác và lạm dụng quyền hành. 11“Cả tiên tri lẫn các thầy tế lễ đều vô đạo; ngay khi họ vào Đền thờ Ta, Ta cũng bắt gặp những việc gian ác ấy," Chúa Hằng Hữu phán vậy. 12“Vì thế, con đường của họ thật trơn trợt và tối đen; họ sẽ bị rượt đuổi và ngã xuống trên con đường ấy vì đến thời kỳ đoán phạt, Ta sẽ giáng họa để báo trả tội ác của họ," Chúa phán vậy.
13Vẫn biết các tiên tri Sa-ma-ri thật gian ác: họ giảng đạo tà thần và kéo nhân dân vào con đường lầm lạc. 14Nhưng các tiên tri Giê-ru-sa-lem còn tệ hại hơn; họ phạm tội tà dâm và thích lừa gạt, dối trá, khuyến khích những kẻ làm ác thay vì kêu gọi họ ăn năn. Các tiên tri Do-thái đồi trụy như dân Sô-đôm và Gô-mo ngày xưa.
15Vì thế, Chúa Hằng Hữu Toàn năng phán về các tiên tri ấy: "Ta sẽ cho các tiên tri Giê-ru-sa-lem ăn ngải cứu và uống thuốc độc vì sự vô đạo bắt nguồn từ họ đã tràn lan khắp đất nước. 16Chúa bảo: "Đừng nghe lời các tiên tri ấy! Họ chỉ làm cho nhân dân hy vọng hão huyền; họ dám công bố khải tượng do họ bịa đặt, chứ không biết gì khải tượng của Chúa Hằng Hữu. 17Họ bảo những kẻ khinh lờn Ta: Chúa phán: 'Quý vị sẽ được bình an!' Họ trấn an những kẻ ngoan cố cứng lòng: 'Quý vị sẽ không bị hoạn nạn gì cả!' 18Ai đã tham dự hội đồng kế hoạch của Chúa và được nghe thấy Chúa phán dạy đều biết rõ. 19Chúa đang giáng một cơn bão dữ dội, một trận bão trốt để đập nát đâu kẻ ác. 20Cơn phẫn nộ của Chúa sẽ không nguôi cho đến khi Ngài thực hiện hoàn toàn ý định. Đến ngày cuối cùng, các ngươi sẽ hiểu tận tường. 21Ta không sai họ làm tiên tri, họ đã chạy. Ta chưa dặn bảo, họ đã nói tiên tri. 22Giá họ đã biết mưu định Ta và phản ánh trung thực lời Ta cho nhân dân, tất nhiên họ đã khiến nhân dân ăn năn, lìa bỏ con đường tội ác và việc gian tà."

Khải tượng và chiêm bao giả dối

23Ta có phải là Chân Thần ở gần mà không phải Chân Thần ở xa sao? 24Có ai ẩn trốn vào nơi nào bí mật đến nỗi Ta không tìm thấy được? Ta vẫn đầy dẫy cả trời đất, vũ trụ. 25Ta đã nghe lời các tiên tri giả. Họ trắng trợn lừa gạt nhân dân bằng cách nói tiên tri nhân danh Ta: 'Tôi thấy chiêm bao! Tôi được báo mộng! 26Họ sẽ còn bịp bợm đến bao giờ? Nếu gọi họ là "tiên tri," thì chỉ là 'tiên tri lừa gạt,' khéo bịa đặt những 'khải tượng' và 'sứ điệp.' 27Họ âm mưu làm cho nhân dân quên Ta như tổ phụ họ đã làm để chạy theo thần tượng. 28Cứ để các tiên tri giả thuật chuyện chiêm bao, nhưng ai có lời Ta, hãy truyền giảng lời Ta cách trung thực. Phải dứt khoát phân biệt chân giả. 29Chúa Hằng Hữu hỏi: Lời Ta chẳng giống như lửa thiêu đốt, như búa Ta đập tan vầng đá sao? 30Vì thế, Ta chống nghịch các tiên tri ăn cắp lẫn nhau lời Ta. 31Này, Ta chống nghịch các tiên tri uốn ba tấc lưỡi lừa gạt nhân dân rằng: "Chúa phán: 32Này, Ta chống nghịch các tiên tri trắng trợn rao giảng những chiêm bao giả dối để kéo dân Ta vào con đường lầm lạc, mặc dù Ta chẳng bao giờ sai họ hoặc ủy thác nhiêm vụ gì cho họ nên họ chẳng giúp ích gì cho nhân dân cả!" Chúa phán vậy.

Tin buồn của Chúa

33“Khi có người Do-thái, hoặc công dân, tiên tri hay thầy tế lễ hỏi con: 'Có tin gì của Chúa không?' con hãy đáp: Chúa phán: 'Các ngươi chính là tin buồn vì Ta sẽ lìa bỏ các ngươi!' 34Khi nào một tiên tri, hoặc một thầy tế lễ hoặc một công dân nói đến 'tin buồn của Chúa,' Ta sẽ trừng phạt người ấy luôn với cả gia đình. 35Các ngươi có thể hỏi nhau: 'Chúa giải đáp thế nào?' hoặc 'Chúa phán dạy điều gì?' 36Nhưng đừng bao giờ nói đến 'tin buồn cửa Chúa' vì chỉ có việc đáng buồn là tâm địa tội lỗi và dối gạt của các ngươi và vì các ngươi xuyên tạc lời Ta và bịa đặt ra những "sứ điệp" mà Ta chẳng bao giờ truyền dạy. 37Các ngươi có thể hỏi tiên tri Giê-rê-mi: 'Chúa giải đáp thế nào?' hoặc 'Chúa phán dạy điều gì?' 38,39Nhưng nếu các ngươi cứ mỉa mai hỏi người về 'tin buồn của Chúa' sau khi Ta đã cảnh cáo các ngươi, thì Ta sẽ nhổ bật các ngươi ra khỏi quê hương xứ sở và lưu đày các ngươi biệt xứ tức là xứ Ta đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi. 40Ta sẽ quở phạt các ngươi và các ngươi sẽ mang ô nhục mãi mãi.