24

Ob lub tawb txwv cua

1Thaus vaajntxwv Nenpukhanexa huv Npanpiloo tub nteg Yehauyakhi tug tub Yekhauniya kws ua Yuta tug vaajntxwv coj tawm huv Yeluxalee ua ke nrug Yuta cov thawj hab tej Kws txawj txhua yaam hab tej Kws tooj Kws hlau, coj moog rua Npanpiloo lawm, Yawmsaub rov qha ib zaaj yug quas toog rua kuv pum le nuav, pum muaj ob lub tawb txwv cua txawb rua ntawm hauv ntej Yawmsaub lub tuam tsev. 2Ib lub tawb muaj cov txwv cua kws zoo heev ib yaam le cov txwv cua kws sav thawj phaum, tassws ib lub tawb muaj cov txwv cua kws tsw zoo hlo le, tsw zoo noj le. 3Mas Yawmsaub has rua kuv tas, “Yelemi, koj pum daabtsw?” Kuv teb tas, “Kuv pum cov txwv cua, pum cov kws zoo kuj zoo kawg le, cov kws phem kuj phem kawg le, tsw zoo noj le.”
4Mas Yawmsaub has tuaj rua kuv tas, 5“Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, ‘Kuj ib yaam le cov txwv cua kws zoo nuav ntaag, kuv yuav suav cov kws raug muab nteg coj tawm huv Yuta lawm yog cov zoo, yog cov kws kuv xaa tawm ntawm qhov chaw nuav moog rua cov Kheentia lub tebchaws. 6Kuv yuav saib xyuas puab kuas puab tau zoo, hab kuv yuav coj puab rov qaab lug rua lub tebchaws nuav. Kuv yuav tsaa puab lub neej kuas sawv, hab kuv yuav tsw muab rhuav lawm. Kuv yuav muab puab cog, yuav tsw muab puab dob lawm. 7Kuv yuav pub puab muaj lub sab kws xaav paub tas kuv yog Yawmsaub. Puab yuav ua kuv haiv tuabneeg, hab kuv yuav ua puab tug Vaajtswv, vem puab yuav rov lug cuag kuv kawg sab kawg ntsws.’ ”
8“Hab Yawmsaub has le nuav tas, ‘Zoo yaam le ua rua cov txwv cua tsw zoo kws noj tsw tau ntawd, kuv yuav ua rua Yuta tug vaajntxwv Xentekhiya hab nwg cov tub teg tub taw hab cov tuabneeg Yeluxalee kws tseed tshuav nyob huv lub tebchaws nuav hab cov kws nyob huv Iyi tebchaws ib yaam le ntawd. 9Kuv yuav ua rua puab ua lub chaw kws ib tsoom tebchaws huv nplajteb suavdawg ceeb hab ntshai, puab yuav raug luas thuaj, tag luas ncauj luas lu, raug luas luag hab ua lu lug tsawm foom rua huv txhua qhov chaw kws kuv lawv puab moog nyob. 10Kuv yuav tso nav ntaaj nav rag hab kev tshaib nqhes hab mob kis lug raug puab moog txug thaus puab puam tsuaj taag huvsw huv lub tebchaws kws kuv muab pub rua puab hab puab tej laug.’ ”