24

Tơlơi Pơhơmutu Kơ Dua Bai Boh Hra

1Pơtao Nebukhadnezzar, pơtao lŏn čar Babilon, ba pơđuaĭ ataih hĭ mơ̆ng plei Yerusalaim Yehôyakhin, pơtao lŏn čar Yudah, jing ană đah rơkơi pơtao Yehôyakim, wơ̆t hăng ƀing khua moa ñu, ƀing thâo trah kơyâo laih anŭn ƀing thâo čruih tia. Tơdơi kơ anŭn, Yahweh pơrơđah kơ kâo, Yirmeyah, amăng tơlơi pơƀuh kơ dua boh bai boh hra ƀơi anăp sang yang Ñu. 2Sa boh bai hơmâo le̱ng kơ boh hra hiam, kar hăng hơdôm boh tơsă hơnưm. Sa boh bai adih le̱ng kơ boh hra brŭ sat biă mă tơl arăng ƀu thâo ƀơ̆ng ôh.
3Giŏng anŭn, Yahweh tơña kơ kâo tui anai, “Hơget tơlơi ih ƀuh lĕ, Ơ Yirmeyah?”
 Kâo laĭ glaĭ kơ Ñu tui anai, “Kâo ƀuh dua mơta boh hra. Hơdôm boh hiam jing hiam biă mă yơh, samơ̆ hơdôm boh sat jing brŭ tơl arăng ƀu thâo ƀơ̆ng ôh.”
4Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, 5“Anai yơh jing tơlơi Kâo, Yahweh, Ơi Adai ƀing Israel, pơhiăp, ‘Ăt kar hăng hơdôm boh hra hiam anŭn mơ̆n, Kâo či ngă hiam klă kơ ƀing mơ̆ng lŏn čar Yudah, jing ƀing Kâo puh pơđuaĭ hĭ ataih laih mơ̆ng anih lŏn anai truh pơ dêh čar Babilon, jing anih ƀing gơñu jing hĭ hlŭn mơnă. 6Mơta Kâo či wai lăng ƀing gơñu amăng anih lŏn anŭn, laih anŭn tơdơi kơ rơnŭk jing hlŭn mơnă anŭn, Kâo či ba glaĭ ƀing gơñu pơ anih lŏn anai dơ̆ng. Giŏng anŭn, Kâo či pơdơ̆ng đĭ ƀing gơñu laih anŭn ƀu či pơglưh trŭn hĭ ƀing gơñu ôh. Kâo či pla ƀing gơñu laih anŭn ƀu či buč hĭ ƀing gơñu dơ̆ng tah. 7Kâo či pha brơi kơ ƀing gơñu jua pơmĭn kiăng kơ thâo krăn Kâo, jing thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh. Ƀing gơñu či jing ƀing ană plei Kâo dơ̆ng laih anŭn Kâo pô či jing Ơi Adai gơñu yơh, yuakơ ƀing gơñu či wơ̆t glaĭ pơ Kâo hăng abih pran jua gơñu yơh.’
8“Yahweh laĭ dơ̆ng tui anai, ‘Samơ̆ kar hăng hơdôm boh hra sat yơh, jing boh brŭ sat biă mă tơl arăng ƀu thâo ƀơ̆ng ôh, Kâo či ngă sat kơ Zidkiyah, pơtao ƀing Yudah, ƀing khua moa ñu wơ̆t hăng ƀing dŏ so̱t mơ̆ng plei Yerusalaim, wơ̆t tơdah ƀing gơñu dŏ amăng anih lŏn anai ƀôdah đuaĭ nao pơ anih lŏn Êjip. 9Kâo či ngă kơ ƀing gơñu jing hĭ kar hăng tơlơi huĭ bra̱l biă mă kơ abih bang ƀing lŏn čar ƀơi lŏn tơnah anai. Pơ anih pă Kâo pơčơlah hĭ ƀing Yudah anŭn, pơ anih anŭn yơh arăng či pơhiăp ngor kơ ƀing gơñu, pơhiăp klao kơ ƀing gơñu, djik djak kơ ƀing gơñu laih anŭn yua hơdôm anăn gơñu kiăng kơ hơtŏm păh mơnuih pơkŏn. 10Kâo či ba rai tơlơi pơblah, tơlơi ư̆ rơpa laih anŭn tơlơi kli̱n khe̱ng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Yudah anŭn tơl ƀing gơñu răm rơngiă hĭ abih hlo̱m mơ̆ng anih lŏn Kâo pha brơi laih kơ ƀing gơñu laih anŭn kơ ƀing ơi adon gơñu yơh.’ ”