24

Klei Bi Hmô hŏng Boh Hra Jăk leh anăn Jhat

1 Leh Y-Nebukatnetsar mtao ƀuôn Ƀaƀilôn mă mjing mnă leh mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem Y-Jêhôyakin anak êkei Y-Jêhôyakim mtao Yuđa, mbĭt hŏng phung khua čar Yuđa, phung mbruă, phung tia, leh anăn atăt ba digơ̆ kơ čar Ƀaƀilôn, Yêhôwa bi êdah kơ kâo klei bi ƀuh anei: nĕ anei mâo dua boh bai boh hra arăng dưm leh ti anăp sang yang Yêhôwa. 2Sa boh bai mâo boh hra jăk snăk, msĕ si boh hra ksă tal êlâo; ƀiădah bai mkăn mâo boh hra jhat snăk, jhat snăk tơl arăng amâo dưi ƀơ̆ng ôh. 3Yêhôwa lač kơ kâo, “Ya dŏ ih ƀuh, Ơ Y-Yêrêmi?” Kâo lač, “Boh hra, boh hra jăk snăk leh anăn boh hra jhat snăk, jhat snăk tơl arăng amâo dưi ƀơ̆ng ôh.”
4Leh anăn Yêhôwa blŭ kơ kâo: 5“Snei Yêhôwa, Aê Diê phung Israel lač: ‘Msĕ si boh hra jăk anei, msĕ snăn mơh phung mnă mơ̆ng čar Yuđa kâo suôt leh mơ̆ng anôk anei brei diñu nao kơ čar Kaldê, klei anăn jing tŭ dưn kơ diñu. 6Kâo srăng kăp dlăng čiăng ngă klei jăk kơ diñu, leh anăn kâo srăng lŏ atăt diñu wĭt kơ čar anei. Kâo srăng mdơ̆ng diñu, leh anăn amâo bi rai diñu ôh; kâo srăng pla diñu, leh anăn amâo srăng buč diñu ôh. 7Kâo srăng brei kơ diñu ai tiê thâo kral kơ kâo jing Yêhôwa; leh anăn diñu srăng jing phung ƀuôn sang kâo, leh anăn kâo srăng jing Aê Diê diñu, kyuadah diñu srăng lŏ wĭt kơ kâo hŏng jih ai tiê diñu.’
8Ƀiădah snei Yêhôwa lač: ‘Bi kơ boh hra jhat anăn jing jhat snăk tơl arăng amâo dưi ƀơ̆ng ôh, snăn mơh kâo srăng ngă kơ Y-Sêdêkia mtao Yuđa, phung khua ñu, kdrêč ăt dôk mơ̆ng phung ƀuôn Yêrusalem ăt dôk hlăm čar anei, amâodah phung dôk hlăm čar Êjip. 9Kâo srăng mjing diñu klei bi huĭ kơ jih jang ƀuôn ala mtao ti lăn ala, brei jing sa klei hêñ, klei arăng djă djik djak, klei mưč, leh anăn klei tăm pah hlăm jih jang anôk kâo srăng suôt diñu. 10Leh anăn kâo srăng bi truh kơ diñu đao gưm, klei ư̆ êpa, leh anăn klei ruă tưp tơl diñu rai jih mơ̆ng čar kâo brei leh kơ diñu leh anăn kơ phung aê diñu.’ ”