25

Báo Trước Về Sự Lưu Ðày Bảy Mươi Năm Ở Ba-by-lôn

1Lời của CHÚA đến với Giê-rê-mi-a liên quan đến mọi người ở Giu-đa, trong năm thứ tư của triều đại Giê-hô-gia-kim con của Giô-si-a vua Giu-đa, cũng là năm thứ nhất của Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn. 2Tiên Tri Giê-rê-mi-a đã rao báo sứ điệp đó cho mọi người ở Giu-đa và cho mọi cư dân ở Giê-ru-sa-lem:
3“Trong hai mươi ba năm, kể từ năm thứ mười ba của Giô-si-a con của A-môn vua Giu-đa, cho đến ngày nay, lời của CHÚA đã đến với tôi và tôi đã kiên trì rao báo cho anh chị em, nhưng anh chị em không nghe. 4Và dù CHÚA đã không ngừng sai tất cả các đầy tớ Ngài là các tiên tri đến rao báo, nhưng anh chị em đã chẳng nghe và cũng chẳng thèm để ý đến. 5Họ đã nói, ‘Hỡi mọi người trong các ngươi, bây giờ hãy quay khỏi con đường tà và những việc làm gian ác thì các ngươi sẽ được tiếp tục sống trong xứ CHÚA đã ban cho các ngươi và cho tổ tiên các ngươi từ thời xa xưa cho đến muôn đời. 6Chớ đi theo các thần khác, phục vụ và thờ phượng chúng, và chớ chọc giận Ta bằng những việc do tay các ngươi làm ra, để Ta sẽ không giáng họa trên các ngươi.’ 7Tuy nhiên, các ngươi đã không nghe lời Ta,” CHÚA phán, “Và các ngươi đã chọc giận Ta bằng những việc do tay các ngươi làm, để phải chuốc lấy tai họa cho mình.” 8Vì thế CHÚA các đạo quân phán thế nầy, “Bởi vì các ngươi đã không vâng lời Ta, 9Ta sẽ sai tất cả các chi tộc ở phương bắc đến,” CHÚA phán, “kể cả Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn đầy tớ Ta. Ta sẽ đem chúng đến đánh xứ nầy và dân cư trong xứ, cùng mọi nước lân cận nó. Ta sẽ hủy diệt chúng hoàn toàn và sẽ biến chúng thành một đối tượng kinh hoàng, một đề tài để huýt gió cười chê, và một nơi hoang tàn vĩnh viễn. 10Ta sẽ loại trừ khỏi chúng âm thanh reo mừng và âm thanh vui vẻ, tiếng nói của chàng rể và tiếng nói của nàng dâu, tiếng động của cối xay, và ánh đèn trong đêm. 11Cả xứ nầy sẽ trở thành một chốn điêu tàn và một nơi hoang phế, và các dân ấy sẽ thần phục vua Ba-by-lôn bảy mươi năm. 12Khi bảy mươi năm mãn, Ta sẽ phạt vua Ba-by-lôn và quốc gia đó, tức xứ của người Canh-đê, vì tội lỗi của chúng,” CHÚA phán, “và sẽ biến xứ đó thành một nơi hoang tàn vĩnh viễn. 13Ta sẽ giáng trên xứ đó mọi tai họa để làm ứng nghiệm mọi lời Ta đã phán nghịch lại nó, tức mọi lời đã chép trong sách nầy, mà Giê-rê-mi-a đã nói tiên tri để nghịch lại mọi nước. 14Bấy giờ nhiều nước và các vua lớn sẽ đến bắt chúng làm nô lệ, và Ta sẽ báo trả chúng tùy theo những việc chúng đã làm và tùy theo những gì tay chúng đã gây ra.”

Chén Thịnh Nộ của Ðức Chúa Trời

15CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, đã phán với tôi thế nầy, “Hãy lấy chén rượu thịnh nộ nầy nơi tay Ta mà bắt tất cả các nước Ta sai ngươi đến uống chén rượu ấy. 16Chúng sẽ uống và bị say lảo đảo. Ðầu óc chúng sẽ điên cuồng vì gươm giáo Ta sai đến giữa chúng.” 17Vậy tôi lấy cái chén từ tay CHÚA và bắt mọi nước CHÚA sai tôi đến uống chén ấy: 18Giê-ru-sa-lem và các thành của Giu-đa, vua của nó và các quan chức của nó, để biến chúng thành một chốn điêu tàn, một nơi hoang phế, một đối tượng để huýt gió cười chê, và một lời nguyền rủa, như đã thấy ngày nay; 19Pha-ra-ôn vua Ai-cập, quần thần của ông ấy, các quan chức của ông ấy, và toàn dân của ông ấy; 20tất cả các dân hỗn tạp; tất cả các vua trong xứ U-xơ; tất cả các vua trong xứ Phi-li-tin, tức Ách-kê-lôn, Ga-xa, Éc-rôn, và những kẻ còn sót lại ở Ách-đốt; 21Ê-đôm, Mô-áp, và dân Am-môn; 22tất cả các vua ở Ty-rơ, tất cả các vua ở Si-đôn, và tất cả các vua ở các hải đảo bên kia bờ biển; 23Ðê-đan, Tê-ma, Bu-xơ, và tất cả các dân cạo tóc hai bên thái dương; 24tất cả các vua ở Ả-rập và tất cả các vua của các dân hỗn tạp sống trong sa mạc; 25tất cả các vua ở Xim-ri, tất cả các vua ở Ê-lam, và tất cả các vua ở Mê-đi-a; 26tất cả các vua ở phương bắc, gần hay xa, kẻ trước người sau, và tất cả các nước trên thế giới, tức ở trên mặt đất; và sau cùng là vua của Sê-sách của Ba-by-lôn phải uống chén ấy.
27“Bấy giờ ngươi sẽ nói với chúng,” CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy, “Hãy uống cho say và hãy ói mửa ra. Hãy ngã gục xuống và không đứng dậy được nữa, vì gươm giáo Ta sẽ sai đến giữa các ngươi. 28Nếu chúng từ chối, không chịu uống chén nơi tay ngươi, ngươi hãy bảo chúng, ‘CHÚA các đạo quân phán thế nầy, “Các ngươi phải uống! 29Vì, hãy xem, ngay cả thành được gọi bằng danh Ta mà Ta còn giáng họa trên nó thì làm sao các ngươi có thể khỏi bị phạt? Các ngươi sẽ không khỏi bị phạt đâu, vì Ta kêu gọi gươm giáo đến nghịch lại mọi dân trên đất,” CHÚA các đạo quân phán.’ 30“Vì thế, ngươi phải dùng mọi lời nầy nói tiên tri nghịch lại chúng và hãy bảo chúng rằng,
  Từ trên cao CHÚA gầm thét,
  Từ trong nơi ngự thánh của Ngài, Ngài cất tiếng rầy la;
  Ngài gầm lên dữ dội nghịch lại nơi Ngài chọn để danh Ngài ngự;
  Ngài hét to như tiếng reo hò của những kẻ đạp nho,
  Ðể nghịch lại mọi dân cư trên đất.
  31Tiếng gào thét sẽ vang rền đến tận cùng trái đất,
  Vì CHÚA sẽ đoán phạt các quốc gia;
  Ngài sẽ phán xét mọi loài xác thịt,
  Và kẻ có tội sẽ bị trao cho gươm giáo,” CHÚA phán.
  32CHÚA các đạo quân phán,
  “Này, tai họa đang lan tràn từ nước nầy sang nước khác,
  Một cơn bão tố khủng khiếp đang nổi lên từ những miền xa xôi trên đất!”
33Thây những kẻ bị CHÚA phạt chết ngày hôm đó sẽ nằm ngổn ngang từ phương trời nầy đến phương trời kia khắp mặt đất. Chúng không có ai than khóc, không có ai gom lại, và không có ai đem chôn. Chúng sẽ bị tan rữa như phân trên đất.
  34Hỡi các ngươi, những kẻ chăn dân, hãy than khóc, và hãy lớn tiếng kêu than;
  Hỡi các ngươi, những kẻ đè đầu cỡi cổ đàn chiên, hãy lăn mình trong tro bụi,
  Vì những ngày các ngươi bị thảm sát đã đến, kỳ tán loạn của các ngươi đã gần,
  Các ngươi sẽ như bình sứ quý giá bị ngã xuống vỡ tan.
  35Những kẻ chăn dân sẽ không còn đường chạy trốn,
  Những kẻ đè đầu cỡi cổ đàn chiên sẽ không còn lối thoát thân.
  36Hãy lắng nghe tiếng khóc của những kẻ chăn dân vang vọng,
  Tiếng rên siết của những kẻ đè đầu cỡi cổ đàn chiên,
  Vì CHÚA đang phá tan đồng cỏ của chúng.
  37Các ràn chiên an lành đã bị phá tan hoang,
  Vì cơn nóng giận của CHÚA.
  38Ngài như con sư tử đã ra khỏi nơi rình mồi trong bụi rậm,
  Nên xứ của chúng đã trở nên hoang phế điêu tàn,
  Vì gươm giáo bạo tàn và vì cơn nóng giận của Ngài.