25

1Năm thứ tư đời Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, tức là năm thứ nhất đời Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-luân, 2tiên tri Giê-rê-mi kêu gọi toàn thể nhân dân Giu-đa và dân chúng thủ đô Giê-ru-sa-lem: 3“Từ năm thứ 13 đời vua Giô-si-a, con trai A-môn. đến nay, tức là suốt 23 năm qua, Chúa đã phán dạy tôi và tôi đã dậy sớm truyền giảng lời Ngài cho đồng bào nhưng đồng bào không chịu nghe. 4Bao nhiêu năm qua, Chúa đã dậy sớm sai các tiên tri, tức là các đầy tớ Ngài, đi kêu gọi đồng bào, nhưng đồng bào vẫn bịt tai không chịu nghe. 5Chúa phán: "Các ngươi hãy quay lại, mỗi người bỏ con đường tội ác, chấm dứt nhưng việc gian tà để được an cư lạc nghiệp trong xứ Ta đã vĩnh viễn ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi. 6Đừng chạy theo các thần lạ, đừng tạc tượng, thờ phượng, phục vụ các thần ấy mà chọc giận Ta thì Ta không hình phạt các ngươi. 7Thế mà các ngươi vẫn ngoan cố không chịu nghe Ta, cứ thờ lạy thần tượng để chọc giận Ta và gây thảm họa cho dân tộc.
8Vì thế, Chúa Hằng Hữu Toàn năng phán: "Vì các ngươi không nghe lời Ta, 9nên Ta sẽ sai các dân tộc phương bắc và Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-luân, đầy tớ Ta đến tiến công vào đất nước và nhân dân Giu-đa cùng các nước láng giềng. Ta sẽ tuyệt diệt chúng và biến nước chúng thành một nơi đổ nát ghê gớm, ai nghe thấy cũng phải trề môi, biếm nhẻ. 10Ta sẽ chấm dứt những cuộc ca nhạc vui nhộn; sẽ khổng còn tiệc cưới liên hoan; công việc canh tác sẽ thất bại; đất nước chúng sẽ tối tăm, không còn có ánh đèn. 11Các quốc gia này sẽ đổ nát, điêu tàn và nhân dân đều phải bị vua Ba-by-luân thống trị 70 năm."
12Chúa phán: "Sau 70 năm ấy, Ta sẽ hình phạt vua và dân Ba-by-luân về tội ác chúng và đất nước chúng sẽ đổ nát, điêu tàn vĩnh viễn. 13Ta sẽ thực hiện tất cả những lời Ta đã phán về sự đoán phạt các dân tộc mà tiên tri Giê-rê-mi đã ghi chép trong quyển sách này. 14Vì nhiều đại đế và nhiều quốc gia sẽ bắt dân Ba-by-luân làm nô lộ; Ta sẽ báo trả xứng đáng với việc ác chúng đã làm.

Mức hình phạt

15Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của Y-sơ- ra-ên bảo: "Hãy lấy chén rượu phẫn nộ này từ tay Ta và cho các dân tộc ấy uống! 16Chúng sẽ uống rồi say sưa, ngây dại vì Ta sẽ để cho chúng bị chiến tranh tàn sát." 17Tôi vâng lời, lấy chén từ tay Chúa để cho các dân tộc ấy uống. 18Vua và các cấp lãnh đạo Giu-đa đều phải uống; thủ đô Giê-ru- sa-lem và các thành phố Giu-đa phải bị tàn phá, đổ nát như ngày nay, ai trông thấy cũng phải trề môi, biếm nhẻ. 19,20Vua và các cấp lãnh đạo Ai-cập, các công hầu khanh tướng và cả nhân dân Ai-cập đều phải uống chén hình phạt với các dân ngoại kiều trong xứ. Các vua xứ U-xơ, các vua xứ Phi-li-tin (các thành phố Ách-ca-lôn, Ga-xa, Éc-rôn, và tàn dư của dân Ách-đốt); 21các xứ Ê-đôm, Mô-áp, Am-môn; 22các vua Ty-rơ và các vua Si-đôn, các vua những xứ bên kia Địa trung hải; 23các xứ Đê-đan, Thê-ma, Bu-xơ và các dân cắt tóc ở màng tang; 24tất cả vua chúa Á-rập và tất cả vua chúa các sắc tộc pha giống ở sa mạc; 25tất cả các vua Xim-ri, Ê-lam và Mã-đại; 26tất cả vua chúa các nước phương bắc gần xa, nước này đến nước khác, và tất cả các vương quốc trên thế giới. Và cuối cùng, vua Ba-by-luân cũng sẽ uống chén hình phạt này.
27“Con hãy bảo chúng: 'Chúa Hằng Hữu Toàn năng, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên phán: 'Hãy uống cho say, mửa ra rồi ngã vật xuống, đừng bao giờ đứng dậy vì Ta sẽ để cho chiến tranh bùng nổ, tàn sát các ngươi.'
28“Nếu chúng không chịu uống chén này, con hãy bảo chúng: 'Chúa Toàn năng phán: 'Các ngươi phải uống 29vì Ta bắt đầu hình phạt dân tộc mang danh Ta, lẽ nào các ngươi thoát nạn? Các ngươi sẽ không thoát khỏi hình phạt vì Ta đang cho chiến tranh bùng nổ khắp nơi để đoán phạt tất cả mọi người trên thế giới."

Chúa bảo trả công bằng

30“Vì thế, con hãy rao lời tiên tri này để lên án chúng nó: 'Chúa sẽ gầm thét trên trời cao, từ Đền thánh của Ngài. Chúa sẽ quát lên như thợ ép nước nho để quở trách tất cả mọi người trên thế giới. 31Tiếng ầm ầm vang thấu đến cực địa vì Chúa buộc tội các dân tộc và Chúa đang lên ngai xét xử tất cả nhân loại và kết án tử hình bọn người độc ác." 32Chúa Toàn năng phán: 'Này, tai họa sẽ lan tràn từ nước này sang nước khác. Một cơn bão tố dữ dội sẽ đảo lộn những miền cực địa. 33Những người bị Chúa xử tử sẽ nằm la liệt khắp mặt địa cầu từ đông sang tây. Không ai than khóc, tẩm liệm và chôn cất chúng; những xác rữa nát sẽ làm phân bón đất.
34“Các người chăn bầy, hãy khóc than! Các chủ chiên, hãy lăn lóc trong đống tro vì đã đến ngày các ngươi bị tàn sát và lưu đày, tản lạc khắp nơi. Các ngươi sẽ ngã chết như dê đực bị người ta làm thịt. 35Không còn lối thoát nào cho các chủ chiên! 36Hãy nghe! Bọn chăn bầy và chủ chiên đang la khóc vì Chúa đã phá tan các đồng cỏ chúng. 37Các dân đang an cư lạc nghiệp sẽ điêu linh khốn khốn vì cơn đoán phạt nặng nề của Chúa. 38Như sư tử ra khỏi động đi tàn phá, Chúa sẽ ra đi đoán phạt các dân tộc, làm cho đất nước họ đổ nát, điêu tàn vì chiến tranh, bạo lực áp bức của quân thù và vì cuộc đoán phạt nặng nề của Chúa.