25

Tóm tắt những lời giảng dạy
của Giê-rê-mi

1Đây là sứ điệp cho Giê-rê-mi về toàn thể dân Giu-đa. Ông nhận sứ điệp nầy vào năm thứ tư đời vua Giê-hô-gia-kim, con Giô-xia, vua Giu-đa, và năm thứ nhất đời Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn. 2Sứ điệp mà tiên tri Giê-rê-mi rao cho toàn dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem như sau:
3“Trong hai mươi ba năm qua CHÚA phán cùng ta nhiều lần. Ta đã làm tiên tri từ năm thứ mười ba đời Giô-xia, con Am-môn, vua Giu-đa. Ta đã rao truyền lời CHÚA cho các ngươi từ lúc đó đến nay, nhưng các ngươi không chịu nghe. 4CHÚA đã sai các tôi tớ Ngài là các nhà tiên tri đến cùng các ngươi nhiều lần nhưng các ngươi không thèm nghe cũng không thèm để ý đến họ.
5Các nhà tiên tri đó đã nói, ‘Hãy lìa bỏ đường lối ác của các ngươi. Đừng làm quấy nữa để các ngươi có thể ở trong xứ CHÚA ban cho các ngươi và tổ tiên cư ngụ đời đời. 6Đừng đi theo các thần khác để phục vụ chúng hay bái lạy chúng. Đừng chọc giận ta, CHÚA các ngươi, bằng cách bái lạy các thần tượng do chính tay các ngươi làm ra, nếu không ta sẽ trừng phạt các ngươi.’
7Nhưng dân Giu-đa không chịu nghe ta,” CHÚA phán vậy. “Các ngươi chọc giận ta bằng cách bái lạy các thần tượng do tay mình làm ra, vì thế cho nên ta trừng phạt các ngươi.”
8Cho nên CHÚA Toàn Năng phán như sau: “Vì các ngươi không nghe theo các lời ta 9nên CHÚA phán, ta sẽ mang tất cả các dân miền Bắc cùng tôi tớ là Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn đến. Ta sẽ mang chúng đến đánh dân Giu-đa, tất cả mọi người sống ở đây, và các dân sống quanh các ngươi nữa. Ta sẽ hoàn toàn tiêu diệt các xứ đó và khiến nó hoang tàn đời đời. Người ta sẽ sửng sốt khi thấy ta tiêu diệt các xứ đó tơi bời ra sao. 10Ta sẽ chấm dứt tiếng hoan ca, tiếng cô dâu chú rể, tiếng người xay cối. Ta cũng sẽ cất luôn ánh sáng đèn. 11Cả miền đó sẽ trở thành sa mạc hoang vu, các dân đó sẽ làm tôi mọi cho vua Ba-by-lôn trong bảy mươi năm.
12Sau bảy mươi năm ta sẽ trừng phạt vua Ba-by-lôn và toàn thể dân tộc người vì sự độc ác của chúng,” CHÚA phán vậy. “Ta sẽ khiến xứ đó thành sa mạc đời đời. 13Ta sẽ khiến những điều kinh khủng xảy đến cho Ba-by-lôn như ta đã nói, mọi điều mà Giê-rê-mi đã nói tiên tri về các dân tộc ngoại quốc, những lời cảnh cáo ghi trong sách nầy. 14Thật vậy, chúng cũng sẽ làm tôi mọi cho các dân và các vua lớn. Ta sẽ giáng trên chúng những sự trừng phạt tương xứng với các việc ác mà tay chúng đã gây ra.”

Sự xét xử các dân

15CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-en bảo ta như sau: “Cơn giận ta như rượu trong ly. Hãy lấy ly khỏi tay ta và bắt những dân mà ta sắp sai ngươi đến uống cơn giận ta trong ly nầy. 16Chúng sẽ uống cơn thịnh nộ ta và đi lạng quạng như người điên vì chiến tranh mà ta sắp mang đến giữa chúng nó.”
17Vậy tôi lấy ly khỏi tay Chúa và đi đến bắt các dân uống ly đó. 18Tôi đưa rượu ấy cho dân Giê-ru-sa-lem và dân thuộc các thị trấn Giu-đa, các vua và các quần thần của Giu-đa để họ trở thành hoang tàn. Vì thế, mọi người sẽ sửng sốt về sự việc xảy ra. Họ dùng tên chúng nó để nguyền rủa kẻ khác cho đến ngày nay.
19Tôi cũng khiến các dân sau đây uống cơn thịnh nộ của Chúa: vua Ai-cập, các tôi tớ, quần thần cùng dân tộc người,
20tất cả các ngoại kiều sống ở đó; tất cả các vua trong đất U-xơ; các vua Phi-li-tin tức vua của các thành Ách-kê-lôn, Ga-xa, Éc-rôn, và dân sống sót ở Ách-đốt;
21dân Ê-đôm, Mô-áp, và Am-môn;
22tất cả các vua Ty-rơ và Xi-đôn;
 tất cả các vua của các xứ vùng duyên hải, phía bên kia biển;
23các dân Đê-đan, Thê-ma và Bu-xơ; tất cả những dân cắt tóc ngắn; 24các vua Á-rập; vua của các bộ lạc pha giống trong sa mạc; 25tất cả các vua Xim-ri, Ê-lam, và Mê-đia; 26và tất cả các vua miền Bắc, gần và xa, hết người nầy đến người kia. Tôi bắt các nước trên đất uống ly thịnh nộ của Chúa, nhưng vua Ba-by-lôn sẽ uống ly đó sau khi các vua kia đã uống xong.
27“Rồi bảo chúng, ‘CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en phán: Hãy uống ly thịnh nộ của ta. Hãy say sưa và mửa ra đi. Hãy té nhào, đừng ngồi dậy nữa vì chiến tranh mà ta sắp đưa đến giữa các ngươi!’
28Nếu chúng không nhận ly từ tay ngươi thì hãy bảo chúng rằng, CHÚA Toàn Năng phán như sau: Ngươi phải uống ly nầy. 29Kìa! Ngươi phải làm chứng về điều ấy vì ta sẽ mang thảm họa đến cho Giê-ru-sa-lem, thành được gọi bằng danh ta. Còn ngươi nghĩ rằng sẽ thoát khỏi trừng phạt sao? Ngươi chắc chắn sẽ bị trừng phạt! Thật vậy, ta sai chiến tranh đến cho tất cả các dân trên đất,” CHÚA Toàn Năng phán vậy.
  30“Còn ngươi, hỡi Giê-rê-mi,
   hãy dùng những lời nầy
   nói tiên tri nghịch chúng nó.
  Hãy nói với chúng nó rằng:
   ‘CHÚA sẽ gầm lên từ trời
   và hò hét từ đền thờ thánh Ngài.
   Ngài sẽ gầm thật to nghịch lại xứ của Ngài.
  Ngài sẽ hò hét như người đạp lên nho để làm rượu.
   Ngài sẽ hò hét nghịch lại mọi dân trên đất.
  31Tiếng hét đó sẽ vang ra khắp đất,
   vì CHÚA sẽ truy tố mọi dân tộc.
  Ngài sẽ phân xử để cho thấy các dân phạm tội ra sao,
   Ngài sẽ dùng gươm giết kẻ ác,’” CHÚA phán vậy.
  32CHÚA Toàn Năng phán như sau:
   “Nầy, thảm họa sẽ đến trên dân nầy rồi dân khác.
  Chúng đến như một trận cuồng phong mãnh liệt
   từ miền xa xăm trên đất.”
33Lúc đó những kẻ bị CHÚA giết sẽ đầy dẫy từ đầu nầy đến đầu kia của trái đất. Không ai than khóc, lượm thây hay chôn cất chúng. Thây chúng sẽ bị bỏ nằm la liệt trên đất như phân vậy.
  34Hỡi các lãnh tụ, hãy khóc lên!
   Hãy khóc thảm thiết đi!
  Hỡi các lãnh tụ của dân chúng,
   hãy lăn trong bụi đất đi!
  Vì đến giờ các ngươi bị giết rồi.
   Các ngươi sẽ ngã và bị phân tán,
   như các mảnh bể của bình gốm.
  35Sẽ không có chỗ nào
   cho các lãnh tụ trốn tránh cả;
   chúng sẽ không thoát được.
  36Ta nghe tiếng các lãnh tụ la hét.
  Ta nghe các lãnh tụ khóc lóc thảm thiết,
   vì CHÚA đang tiêu diệt xứ của chúng.
  37Những đồng cỏ êm đềm
   sẽ trở nên sa mạc hoang vu,
   vì CHÚA đã nổi giận.
  38Ngài đã ra khỏi hang như sư tử.
   Đất chúng đã bị tiêu hủy
   vì chiến tranh khủng khiếp mà Ngài đưa đến,
   vì cơn thịnh nộ ghê gớm của Ngài.