25

Douc Waac Gorngv Yu^ndaa Oix Zuqc Baaic Cietv Ziepc Hnyangx

1Yu^ndaa nyei hungh, Yo^si^yaa nyei dorn, Ye^ho^yaa^kim, zoux hungh da'feix hnyangx, se Mbaa^mbi^lon nyei hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, duqv zoux hungh daauh hnyangx, Ye^le^mi duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv taux Yu^ndaa nyei yietc zungv mienh. 2⟨Douc waac mienh,⟩ Ye^le^mi, zorqv naaiv deix waac mbuox Yu^ndaa nyei zuangx mienh caux yiem Ye^lu^saa^lem nyei zuangx baeqc fingx. 3Ninh gorngv, “Yiem Yu^ndaa nyei hungh, Aamon nyei dorn, Yo^si^yaa, zoux hungh ziepc faam hnyangx wuov hnyangx taux ih hnoi benx nyic ziepc faam hnyangx, yie duqv zipv Ziouv nyei waac yaac zanc-zanc mbuox meih mbuo, mv baac meih mbuo maiv muangx.
4“Meih mbuo maiv muangx yaac maiv baeng m'normh muangx, maiv gunv Ziouv maiv dingh liouh nyei paaiv ninh nyei bou, se zuangx douc waac mienh, daaih lorz meih mbuo, 5gorngv, ‘Meih mbuo gorqv-mienh oix zuqc guangc nqoi ganh zoux orqv nyei jauv caux zoux nyei waaic sic. Meih mbuo ziouc duqv yiem jienv Ziouv loz-hnoi jiu bun meih mbuo caux meih mbuo nyei ong-taaix nyei deic-bung taux yietc liuz. 6Maiv dungx mingh gan nyiec nyei zienh weic fu-sux, baaix, fai longc meih mbuo nyei buoz zoux nyei gong cuoqv yie qiex jiez. Hnangv naaic yie ziouc maiv hoic meih mbuo.’+”
7Ziouv gorngv, “Mv baac meih mbuo maiv muangx yie. Meih mbuo longc meih mbuo nyei buoz zoux nyei gong cuoqv yie qiex jiez, yaac hoic meih mbuo ganh.”
8Weic naaiv Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv, “Laaix meih mbuo maiv muangx yie nyei waac, 9yie ziouc heuc baqv bung nyei zuangx fingx caux yie nyei bou, Mbaa^mbi^lon hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, daaih mborqv naaiv norm deic-bung caux yiem deic-bung nyei baeqc fingx caux weih gormx yietc zungv guoqv nyei mienh. Yie oix mietc ninh mbuo zutc nzengc, bun benx gamh nziex nyei ga'naaiv, zuqc mienh huotv yaac yietc liuz guangc huaang.” Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac. 10Maiv daan mbuoqc naaiv, yie oix zorqv nqoi yiem ninh mbuo mbu'ndongx njien-youh, orn-lorqc nyei qiex, siang-laangh siang-mbuangz nyei qiex, caux morc nyei qiex, caux dang nyei njang. 11Naaiv norm deic-bung yietc zungv ziouc benx baaic waaic baaic huaang nyei dorngx. Naaiv deix guoqv nyei mienh oix zuqc fu-sux Mbaa^mbi^lon hungh cietv ziepc hnyangx.
12“Jiex liuz cietv ziepc hnyangx, yie oix dingc Mbaa^mbi^lon hungh caux wuov norm guoqv nyei mienh, se Ken^ndie Mienh nyei deic-bung nyei zuiz, laaix ninh mbuo nyei orqv sic bun deic-bung yietc liuz zuqc guangc huaang.” Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac. 13“Yie oix bun wuov norm deic-bung zuqc ziux yie gorngv jiex oix bun zuqc nyei sic, se fiev jienv naaiv buonv sou nyei yietc zungv waac, dongh Ye^le^mi douc waac gorngv naaiv deix maanc guoqv. 14Weic zuqc maaih ziex guoqv mienh caux domh hungh diex oix bun liemh naaiv fingx mienh zoux nouh. Yie yaac oix ziux ninh mbuo zoux nyei sic caux ninh mbuo nyei buoz zoux nyei gong winh bun ninh mbuo.”

Tin-Hungh Oix Bun Maanc Guoqv Zuqc Dingc Zuiz

15Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv mbuox yie, “Zorqv yiem yie nyei buoz nyei zaanv, se dapv buangv nouz mienh nyei a'ngunc diuv nyei zaanv, bun yie paaiv meih mingh taux nyei maanc guoqv mienh hopv. 16Ninh mbuo hopv liuz ziouc lungh lungh laih laih nyei yaac maiv nzang, laaix yie bun zuqc mborqv jaax nyei jauv yiem ninh mbuo mbu'ndongx.”
17Yie ziouc zipv yiem ninh nyei buoz daaih nyei zaanv, aengx aapv dongh Ziouv paaiv yie mingh nyei maanc guoqv mienh hopv. 18Maaih Ye^lu^saa^lem caux Yu^ndaa nyei zingh, liemh wuov deix zingh nyei hungh caux jien, ziouc zoux bun naaiv deix zingh benx baaic huaang guangc huaang nyei dorngx, zuqc huotv yaac zuqc zioux hnangv ih jaax hnoi. 19Aengx maaih I^yipv nyei Faalo Hungh caux ninh nyei bou, ninh nyei jien, caux ninh nyei zuangx baeqc fingx, 20yaac maaih yiem ninh mbuo mbu'ndongx nyei ganh fingx mienh, caux Utc Deic nyei yietc zungv hungh diex, caux Fi^li^saa^die Deic nyei zuangx hungh diex, se yiem Atc^ke^lon, Gaasaa, E^ko^lon caux Atc^ndotc zengc njiec nyei mienh. 21Maaih E^ndom Mienh, Mo^apc Mienh caux Ammon nyei zeiv-fun. 22Maaih Tailaqv nyei zuangx hungh caux Sai^ndorn nyei zuangx hungh caux wuov ngaanc ziqc koiv-hlen nyei hungh. 23Maaih Nde^ndaan, Temaa, Mbutc caux yietc zungv japv mba'biei baengh nyei huing gormx m'nqorngv nyei mienh. 24Maaih Aa^laa^mbie nyei zuangx hungh caux zorpc jienv yiem deic-bung-huaang fingx-fingx mienh nyei zuangx hungh. 25Maaih Simx^li nyei zuangx hungh, Elaam nyei zuangx hungh caux Mi^ndie nyei zuangx hungh. 26Maaih baqv bung nyei zuangx hungh maiv gunv go fai fatv, yietc laanh jiex yietc laanh, taux gormx nzengc lungh ndiev ndau-beih nyei maanc guoqv. Hopv liuz, nqa'haav Mbaa^mbi^lon Hungh oix zuqc hopv. 27“Meih oix zuqc mbuox ninh mbuo, Nernh Jiex nyei Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, ‘Oix zuqc hopv nquin mingh aengx lov yaac king njiec ndau, maiv haih aengx jiez sin, laaix yie bun yiem meih mbuo mbu'ndongx zuqc mborqv jaax.’ 28Se gorngv ninh mbuo maiv kangv zipv yiem meih nyei buoz naaiv norm zaanv daaih hopv, meih oix zuqc mbuox ninh mbuo, ‘Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Meih mbuo zungv oix zuqc hopv, 29weic zuqc mangc maah! Yie yiem dongh gan yie nyei Mbuox heuc nyei zingh jiez gorn bun ciouv nyei zeqc naanc cuotv. Meih mbuo haih biaux duqv ndutv, maiv zuqc dingc zuiz fai? Meih mbuo zungv biaux maiv ndutv, weic zuqc yie paaiv bun mborqv jaax nyei sic cuotv yiem lungh ndiev yietc zungv mienh maanh mbu'ndongx.’ Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv.
30Ye^le^mi aah! Weic naaiv meih oix zuqc douc naaiv deix yietc zungv waac gorngv ninh mbuo. Oix zuqc mbuox ninh mbuo,
  “Ziouv oix yiem hlang nyei dorngx heuc,
   yaac yiem ninh nyei cing-nzengc dorngx cuotv qiex,
  heuc mbui nyei gorngv ninh nyei ba'gi yungh guanh,
   hnangv mienh heuc jienv qiex hlo nyei nyueih a'ngunc biouv nor,
   gorngv yietc zungv lungh ndiev mienh.
  31Qiex mbui ziouc aengv mingh taux jomc lungh ndiev,
   weic zuqc Ziouv oix gox maanc guoqv.
  Da'faanh maaih orv sin nyei, ninh oix siemv.
   Zoux orqv nyei mienh, ninh oix bun zuqc nzuqc ndaauv daix.’
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.”
32Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Mangc maah! Maaih ciouv nyei zeqc naanc
   oix yiem naaiv norm guoqv jiex wuov norm guoqv.
  Yiem lungh ndiev go jiex nyei dorngx
   yaac maaih domh nziaaux jiez gorn buonc daaih.”
33Taux wuov hnoi yiem naaiv bung lungh gorn taux wuov bung lungh gorn maaih zuqc Ziouv daix nyei mienh. Maiv maaih haaix dauh nyiemv ninh mbuo, fai siou fai biopv ninh mbuo. Ninh mbuo ziouc yiem wuov ndau-beih hnangv nqaiv nor.
  34Goux ba'gi yungh nyei mienh aah!
   Meih mbuo oix zuqc nyiemv yaac heuc cuotv.
  Ba'gi yungh guanh nyei ziouv oix zuqc njangx saaiv gu'nyuoz,
   weic zuqc meih mbuo zuqc daix, zuqc bun nzaanx nyei hnoi-nyieqc taux.
   Meih mbuo ziouc hnangv ba'gi yungh gouv nzueic nyei king njiec.
  35Goux ba'gi yungh nyei mienh maiv maaih jauv biaux,
   ba'gi yungh guanh nyei ziouv yaac maiv maaih jauv biaux.
  36Muangx maah! Maaih goux ba'gi yungh nyei mienh heuc,
   yaac maaih ba'gi yungh guanh nyei ziouv nyiemv qiex mbui nyei,
   weic zuqc Ziouv zoux waaic ninh mbuo nyei miev-ciangv.
  37Baengh orn sekv nzieqc nyei ba'gi yungh laanh zuqc baaic waaic
   laaix Ziouv qiex jiez! nouz haic.
  38Ninh hnangv sienh leih nqoi ninh nyei kuotv,
   weic zuqc ninh mbuo nyei deic-bung zuqc baaic nzengc,
  laaix zeix mienh wuov dauh nyei nzuqc ndaauv
   yaac laaix Ziouv nouz, qiex jiez haic.