26

Những Lời Tiên Tri của Giê-rê-mi-a Công Bố tại Ðền Thờ

1Vào đầu triều đại của Giê-hô-gia-kim con của Giô-si-a vua Giu-đa có lời nầy của CHÚA đến, phán rằng, 2“CHÚA phán thế nầy, ‘Hãy đến đứng nơi sân của nhà CHÚA và hãy nói với mọi người từ các thành của Giu-đa đến thờ phượng trong nhà CHÚA. Hãy nói cho chúng mọi lời Ta truyền cho ngươi, chớ bỏ sót lời nào. 3Biết đâu chúng sẽ nghe, rồi tất cả chúng sẽ xây bỏ con đường tà, và Ta sẽ đổi ý về tai họa Ta định giáng trên chúng vì những việc ác chúng làm. 4Ngươi hãy bảo chúng, CHÚA phán thế nầy, “Nếu các ngươi không nghe Ta, để đi trong luật pháp Ta mà Ta đã đặt trước mặt các ngươi, 5và làm theo lời các đầy tớ Ta là các tiên tri Ta đã cấp bách sai đến với các ngươi, mặc dù cho đến nay các ngươi vẫn chưa chịu nghe theo, 6thì Ta sẽ làm cho ngôi đền nầy trở nên giống như Si-lô, và Ta sẽ làm cho thành nầy thành một lời nguyền rủa cho mọi dân trên đất.”’”
7Các tư tế, các tiên tri, và toàn dân đã nghe Giê-rê-mi-a nói những lời ấy trong nhà CHÚA. 8Khi Giê-rê-mi-a vừa nói xong mọi lời CHÚA truyền ông nói cho toàn dân, các tư tế, các tiên tri, và toàn dân bắt ông và nói, “Ông phải chết! 9Tại sao ông dám nhân danh CHÚA nói tiên tri rằng nhà nầy sẽ trở nên giống như Si-lô, thành nầy sẽ bị hoang phế, không người ở?” Bấy giờ, mọi người a lại vây quanh Giê-rê-mi-a trong nhà CHÚA.
10Khi những người lãnh đạo của Giu-đa nghe báo cáo những điều đó, họ từ hoàng cung đến nhà CHÚA và ngồi vào chỗ của họ để xét xử, ở lối vào của Cổng Mới của nhà CHÚA. 11Bấy giờ, các tư tế và các tiên tri nói với các nhà lãnh đạo và với toàn dân, “Người nầy đáng tội chết, vì ông ấy đã nói tiên tri chống lại thành nầy, như chính tai quý vị đã nghe.”
12Bấy giờ Giê-rê-mi-a nói với toàn thể quý vị lãnh đạo và mọi người có mặt tại đó, “Ấy là CHÚA đã sai tôi nói tiên tri mọi lời mà quý vị đã nghe để nghịch lại ngôi đền nầy và thành nầy. 13Vậy bây giờ hãy sửa đổi đường lối của quý vị và việc làm của quý vị, hãy vâng lời CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, thì CHÚA sẽ đổi ý về tai họa mà Ngài đã tuyên bố chống lại quý vị. 14Còn phần tôi, này, tôi ở trong tay quý vị. Quý vị muốn làm gì với tôi mà quý vị thấy là tốt và đúng thì xin cứ tự nhiên. 15Tuy nhiên tôi chỉ muốn quý vị biết rằng, nếu quý vị giết tôi, quý vị sẽ chuốc lấy án phạt cho mình, cho thành nầy, và cho dân cư của thành, vì đã làm đổ máu vô tội, vì quả thật CHÚA đã sai tôi nói những lời ấy vào tai quý vị.”
16Bấy giờ các nhà lãnh đạo và toàn dân nói với các tư tế và các tiên tri, “Người nầy không đáng tội chết, vì ông ấy đã nhân danh CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, nói với chúng ta.”
17Lúc đó có mấy vị trưởng lão trong nước đứng dậy nói với toàn dân đang tụ tập ở đó, 18“Mi-ca ở Mô-rê-sết, người đã nói tiên tri trong thời của Hê-xê-ki-a vua Giu-đa, đã bảo toàn dân ở Giu-đa rằng, ‘CHÚA các đạo quân phán thế nầy,
  “Si-ôn sẽ bị cày xới như một cánh đồng,
  Giê-ru-sa-lem sẽ trở thành một đống đổ nát,
  Ngọn núi mà ngôi đền nầy đang tọa lạc sẽ biến nên một rừng cây cao chót vót.”’
19Thế nhưng Hê-xê-ki-a vua Giu-đa và toàn dân Giu-đa lúc đó có giết chết ông ấy không? Há chẳng phải ông ấy kính sợ CHÚA và đã cầu xin ơn thương xót của CHÚA sao? Há chẳng phải CHÚA đã đổi ý về tai họa Ngài đã tuyên bố nghịch lại họ sao? Còn chúng ta, chúng ta sắp gây lấy tai họa lớn cho mình.”
20Thuở ấy cũng có một người nhân danh CHÚA nói tiên tri, đó là U-ri-a con của Sê-ma-gia, quê ở Ki-ri-át Giê-a-rim. Ông ấy đã nói những lời tiên tri nghịch lại thành nầy và nghịch lại dân nầy giống như những lời của Giê-rê-mi-a. 21Nhưng khi Vua Giê-hô-gia-kim, cùng tất cả các dũng sĩ của ông và tất cả triều thần của ông nghe những lời ấy, vua ra lịnh xử tử ông ta. Khi U-ri-a nghe lệnh đó, ông sợ, bỏ trốn, và xuống lẩn tránh ở Ai-cập. 22Nhưng Vua Giê-hô-gia-kim sai Ên-na-than con của Ách-bơ và một số người xuống Ai-cập tầm nã ông ấy. 23Họ bắt được U-ri-a ở Ai-cập và mang ông ấy về nộp cho Vua Giê-hô-gia-kim. Vua đã dùng gươm giết ông ấy và ném thây ông vào nghĩa địa của thường dân.
24Tuy nhiên Giê-rê-mi-a đã được A-hi-cam con của Sa-phan ra tay binh vực hết sức, nên ông đã không bị trao vào tay của dân chúng để bị giết.