26

Giê-rê-mi bị bắt

1Năm đầu triều vua Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua nước Giu-đa, Chúa bảo Giê-rê-mi: 2“Hãy đứng trong hành lang Đền thờ trung ương và thuật cho dân chúng các thành phố Giu-đa đã lên thờ phượng Chúa tại Đền thờ nghe tất cả những lời Ta dạy con nói; đừng bỏ sót một lời nào. 3Có lẽ chúng sẽ lắng tai và mỗi người xây lại, lìa bỏ con đường xấu, để Ta đổi ý, không giáng xuống những hình phạt Ta đã ấn định đúng theo điều ác chúng đã làm. 4Con hãy bảo chúng: "Chúa phán: Nếu các ngươi không nghe Ta, không giữ luật pháp Ta đã đặt trước mặt các ngươi, 5và không vâng lời các đầy tớ Ta, là các nhà tiên tri Ta đã cấp kỳ sai đến mặc dù các ngươi đã nhiều phen khước từ, 6Ta sẽ tiêu diệt Đền thờ này như đền tạm ở Si-lô ngày xưa, Ta sẽ hủy phá thủ đô này, cho các dân tộc khắp thế giới nguyền rủa nó."
7Các thầy tế lễ, các tiên tri và tất cả dân chúng đều nghe Giê-rê-mi nói những lời ấy trong Đền thờ của Chúa. 8Khi Giê-rê-mi nói xong những lời Chúa dặn, các thầy tế lễ, các tiên tri và tất cả dân chúng đều xúm lại bắt Giê-rê-mi và quát rằng: "Mày đáng chết! 9Sao mày dám nhân danh Chúa tiên đoán rằng: 'Đền thờ này sẽ bị tiêu diệt như Si-lô, và thủ đô này sẽ bị tàn phá, tiêu điều, không còn ai ở nữa?' Tất cả dân chúng đều vây quanh Giê-rê-mi trong Đền thờ Chúa.
10Các nhà lãnh đạo chính trị nước Giu-đa nghe báo cáo liền vội vã bỏ cung vua, lên Đền thờ Chúa, mỗi người ngồi trên chiếc ghế danh dự đặt giữa cổng Mới của Đền thờ. 11Các thầy tế lễ và các tiên tri liền tố cáo Giê-rê-mi với các nhà lãnh đạo và toàn thể nhân dân: "Tên này đáng bị xử tử vì nó dám trù cho thủ đô đủ thứ tai họa như đồng bào đã nghe tận tai!"
12Giê-rê-mi nói với các nhà lãnh đạo và nhân dân Do-thái: "Chúa đã sai tôi nói tiên tri về sự sụp đổ của Đền thờ và thủ đô tôi đã thuật đúng từng chữ. 13Vậy, đồng bào hãy thay đổi đường hướng và việc làm, hãy vâng theo tiếng phán dạy của Chúa là Chân Thần của đồng bào, tự nhiên Chúa sẽ đổi ý, không giáng các tai họa Ngài đã báo trước. 14Còn về phần tôi, đồng bào nắm trọn quyền sinh sát trong tay, đồng bào muốn giết hay làm gì tùy ý. 15Chỉ yêu cầu đồng bào ý thức rõ rệt rằng, nếu đồng bào giết tôi là công nhiên làm dân chúng thủ đô và toàn dân nhúng tay vào máu vô tội, vì Chúa thật đã sai tôi đến thuật đúng lời Ngài phán dạy vào tận tai đồng bào."
16Nghe xong, các nhà lãnh đạo và nhân dân liền phản đối các thầy tế lễ và các tiên tri: "Ông ấy đâu có đáng bị tử hình! Ông ấy chỉ thuật lại cho chúng ta những lời Chúa là Chân Thần của chúng ta đã phán dạy!" 17Mấy trưởng lão cũng đứng lên phát biểu: 18“Mai-ca ở Mô-rô-sết cũng đã nói tiên tri vào đời vua Ê-xê-chia và bảo nhân dân rằng: "Si-ôn sẽ bị cày như ruộng; Giê-ru-sa-lem chỉ còn một cảnh điêu tàn và khuôn viên Đền thờ sẽ trở thành rừng rậm." 19Thế mà vua Ê-xê-chia và nhân dân đâu có xử tử Mai-ca? Vua đã tỏ lòng kính sợ Chúa và nài xin ân khoan hồng của Chúa. Do đó, Chúa đã đổi ý, không giáng tai họa Ngài đã báo trước. Nếu ngày nay chúng ta giết Giê-rê-mi, là chúng ta tự rước đại họa vào thân!"

Tiên tri U-ri

20Có một người khác cũng từng nhân danh Chúa nói tiên tri cho nhân dân Giu-đa. Ông này tên U-ri, con trai Sê-ma-gia ở Ki-ri-át Giê-a-rim. Sứ điệp của ông giống hệt những lời Giê-rê-mi đã nói về thủ đô Giê-ru-sa-lem và đất nước Giu-đa. 21Tuy nhiên, khi vua Giê-hô-gia-kim, các công hầu khanh tướng và quân đội Giu-đa nghe sứ điệp xong, nhà vua liền tìm cách thủ tiêu U-ri. Nghe tin ấy, U-ri sợ hãi, vượt biên trốn xuống Ai-cập. 22Vua Giê-hô-gia-kim sai một đoàn người sang Ai-cập do Ên-na-than, con trai Ạc-bồ chỉ huy. 23Họ dò ra tung tích, bắt sống U-ri, giải về nước. Vua Giê-hô-gia-kim chém đầu tiên tri U-ri và quăng xác người trong nghĩa địa thường dân.
24Nhưng lần này, tổng bí thư A-hi-cam, con trai Sa-phan, đã can thiệp và che chở, không cho nhân dân thủ tiêu Giê-rê-mi.