26

Mienh Oix Daix Ye^le^mi

1Yu^ndaa hungh, Yo^si^yaa, nyei dorn, Ye^ho^yaa^kim, jiez gorn zoux hungh gunv nyei ziangh hoc, maaih naaiv joux waac yiem Ziouv daaih. 2Ziouv hnangv naaiv gorngv, “Meih oix zuqc souv jienv zaangc Ziouv nyei biauv, laatc gu'nyuoz. Gorngv mbuox Yu^ndaa nyei norm-norm zingh daaih nyei mienh, dongh daaih zaangc Ziouv nyei biauv baaix Ziouv. Oix zuqc gorngv yie mbuox meih gorngv nyei yietc zungv waac. Maiv dungx bungx ndortv yietc joux. 3Nziex ninh mbuo oix muangx, dauh dauh ziouc leih nqoi ninh orqv nyei jauv weic bun yie goiv za'eix, maiv laaix ninh mbuo zoux nyei orqv sic bun ninh mbuo zuqc ciouv nyei zeqc naanc.” 4Meih oix zuqc mbuox ninh mbuo, “Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Se gorngv meih mbuo maiv muangx yie, maiv yangh yie jiu bun meih mbuo nyei leiz-latc, 5yaac maiv ei jienv yie nyei bou gorngv nyei waac, se yie maiv dingh liouh nyei paaiv mingh wuov deix douc waac mienh, maiv gunv meih mbuo maiv muangx jiex, 6yie ziouc zoux bun naaiv norm biauv hnangv Silo yaac bun naaiv norm zingh benx lungh ndiev maanc guoqv mienh zioux nyei dorngx.’ ”
7Sai mienh caux douc waac mienh caux zuangx mienh haiz Ye^le^mi yiem zaangc Ziouv nyei biauv gorngv wuov deix waac. 8Ye^le^mi gorngv liuz Ziouv paaiv ninh gorngv mbuox zuangx mienh nyei yietc zungv waac, sai mienh caux douc waac mienh caux zuangx mienh nyau jienv ninh gorngv, “Meih oix zuqc daic aqv. 9Meih weic haaix diuc dengv Ziouv nyei mbuox douc waac gorngv, ‘Naaiv norm biauv oix hnangv Silo. Naaiv norm zingh oix benx baaic huaang nyei dorngx, maiv maaih mienh yiem?’+” Zuangx baeqc fingx ziouc yiem zaangc Ziouv nyei biauv weih gormx Ye^le^mi.
10Yu^ndaa nyei bieiv zeiv muangx haiz naaiv deix sic, ninh mbuo yiem hungh dinc faaux taux zaangc Ziouv nyei biauv, zueiz jienv zaangc Ziouv nyei biauv nyei Siang-Gaengh nyei gaengh ndaangc. 11Sai mienh caux ⟨douc waac mienh⟩ gorngv mbuox wuov deix bieiv zeiv caux zuangx baeqc fingx, “Naaiv laanh mienh zic duqv dingc zuiz daic aqv, weic zuqc ninh douc waac gorngv naaiv norm zingh hnangv meih mbuo ganh nyei m'normh haiz liuz nyei nor.”
12Ye^le^mi ziouc mbuox zuangx bieiv zeiv caux yietc zungv baeqc fingx, “Ziouv paaiv yie douc waac gorngv naaiv norm biauv caux naaiv norm zingh. Ninh gorngv dongh meih mbuo muangx haiz nyei yietc zungv waac. 13Weic naaiv ih zanc meih mbuo oix zuqc goiv yienc meih mbuo nyei jauv caux zoux nyei sic, muangx Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei waac. Ziouv ziouc goiv za'eix, maiv ziux ninh gorngv meih mbuo nyei waac bun meih mbuo zuqc ciouv nyei zeqc naanc. 14Mv baac yie ganh aeqv, yie yiem meih mbuo nyei buoz-ndiev. Meih mbuo buatc hnangv haaix nor longx, hnangv haaix nor horpc, meih mbuo gunv hnangv wuov nor zoux. 15Meih mbuo oix zuqc hiuv duqv dingc, se gorngv meih mbuo daix yie daic, meih mbuo ziouc bun maiv zoux dorngc nyei mienh nyei nziaamv liouc cuotv. Meih mbuo caux naaiv norm zingh caux yiem zingh gu'nyuoz nyei baeqc fingx oix zuqc ndaam-dorng, weic zuqc zien sic Ziouv paaiv yie daaih zorqv naaiv deix yietc zungv waac gorngv bun meih mbuo muangx.”
16Bieiv zeiv caux zuangx baeqc fingx ziouc gorngv mbuox sai mienh caux douc waac mienh, “Naaiv laanh mienh maiv zic duqv daic, weic zuqc ninh dengv Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh, nyei mbuox caux yie mbuo gorngv waac.”
17Maaih deix guoqv zaangc nyei mienh gox souv jiez daaih caux gapv zunv nyei zuangx baeqc fingx gorngv, 18“Yiem Yu^ndaa nyei hungh, He^se^ki^yaa, nyei hnoi-nyieqc, yiem Mo^le^setv Mienh, Mikaa, douc waac gorngv mbuox Yu^ndaa nyei zuangx mienh, ‘Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv nor gorngv,
  ⟨“Si^on⟩ oix zuqc laih hnangv laih lingh deic nor,
   Ye^lu^saa^lem oix zuqc benx mbaang waaic nyei ga'naaiv-ndui.
  Wuov norm biauv nyei mbong yaac benx ndiangx-lomc.” ’+”
19“Yu^ndaa hungh, He^se^ki^yaa, caux Yu^ndaa nyei zuangx mienh zorqv ninh daix daic fai? He^se^ki^yaa maiv zeiz taaih Ziouv aengx tov ninh ceix en fai? Ziouv yaac maiv zeiz goiv za'eix, maiv ei ninh gorngv ninh oix zoux nyei bun ninh mbuo zuqc ciouv nyei zeqc naanc fai? Mv baac yie mbuo ganh zungv oix bun yie mbuo ganh zuqc ciouv nyei domh zeqc naanc.”
20Aengx maaih dauh Ki^li^yaatv Ye^aa^lim Mienh. Se^mai^aa nyei dorn, U^li^aa, dengv Ziouv nyei mbuox douc waac. Ninh longc waac hnangv Ye^le^mi douc daaih gorngv naaiv norm zingh caux naaiv norm guoqv. 21Ye^ho^yaa^kim Hungh caux ninh henv haic nyei zuangx baeng caux zuangx jien haiz U^li^aa nyei waac, hungh diex ziouc lorz ninh daix. U^li^aa muangx haiz naaiv deix waac ninh gamh nziex ziouc biaux mingh yiem I^yipv. 22Ye^ho^yaa^kim Hungh aengx paaiv deix mienh mingh I^yipv. Maaih Akc^mbo nyei dorn, En^naa^tan, yaac maaih ziex laanh mienh caux jienv ninh mingh. 23Ninh mbuo ziouc mingh I^yipv dorh U^li^aa nzuonx daaih jiu bun Ye^ho^yaa^kim Hungh. Hungh diex longc nzuqc ndaauv daix aengx dorh ninh nyei sei mingh zoi guangc pou-tong mienh nyei zouv-gemh.
24Mv baac Saafaan nyei dorn, Aa^hi^kam, beu Ye^le^mi. Hnangv naaic Ye^le^mi maiv zuqc jiu bun yiem baeqc fingx nyei buoz-ndiev daix.