26

Ƀing Khua Ngă Yang Hăng Ƀing Pô Pơala Kiăng Kơ Pơdjai Hĭ Yirmeyah

1Ƀu sui ôh tơdơi kơ Yehôyakim, jing ană đah rơkơi Yôsiyahu, ngă pơtao anih lŏn Yudah, Yahweh pơhiăp hăng kâo, Yirmeyah, tui anai: 2“Anai yơh jing tơlơi Kâo, Yahweh, pơhiăp: Nao bĕ pơ anih wăl tơdron gah anăp kơ sang yang Yahweh laih anŭn dŏ dơ̆ng kiăng kơ pơhiăp hăng abih bang ƀing ană plei rai mơ̆ng khul plei pla amăng anih lŏn Yudah, jing ƀing rai kơkuh pơpŭ amăng sang anŭn. Pơhaih bĕ kơ ƀing gơñu abih bang tơlơi Kâo pơđar laih kơ ih. Anăm lui hĭ boh hiăp pă ôh! 3Năng ai ƀing gơñu či hơmư̆ laih anŭn rĭm čô ƀing gơñu či wĕh đuaĭ hĭ mơ̆ng jơlan sat ƀai gơñu pô. Giŏng anŭn, tơdah ƀing gơñu ngă tui anŭn, Kâo či pơplih hĭ tơlơi pơmĭn Kâo laih anŭn ƀu brơi rai ƀơi ƀing gơñu tơlơi truh sat Kâo pơkra laih yuakơ tơlơi bruă sat ƀai ƀing gơñu hơmâo ngă laih.
4“Laĭ bĕ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Kâo, Yahweh, pơhiăp: Tơdah ƀing gih tŏ tui hơngah ƀu kiăng hơmư̆ tui Kâo ôh hăng ƀu đuaĭ tui ôh tơlơi pơtă pơtăn Kâo brơi laih kơ ƀing gih; 5laih anŭn tơdah ƀing gih tŏ tui hơngah ƀu kiăng hơmư̆ tui ôh hơdôm boh hiăp ƀing ding kơna Kâo, jing ƀing pô pơala Kâo pơkiaŏ rai laih pơ ƀing gih nanao samơ̆ ƀing gih ƀu kiăng hơmư̆ ôh, 6giŏng anŭn Kâo či pơrai hĭ sang anai jing kar hăng Kâo ngă laih kơ anih Silôh, jing anih sang khăn pơjơnum dŏ hlâo adih. Hloh kơ anŭn dơ̆ng, Kâo či ngă brơi kơ anăn plei prŏng Yerusalaim anai jing kar hăng gơnam arăng yua kiăng kơ hơtŏm păh kơ mơnuih pơkŏn amăng abih bang ƀing lŏn čar ƀơi lŏn tơnah anai yơh.’ ”
7Ƀing khua ngă yang, ƀing pô pơala laih anŭn abih bang ƀing ană plei hơmư̆ kâo, Yirmeyah, pơhiăp kơ hơdôm boh hiăp anŭn gah anăp kơ sang yang Yahweh. 8Samơ̆ tơdơi kơ kâo pơgiŏng hĭ ră ruai kơ abih bang ƀing ană plei hơdôm tơlơi Yahweh hơmâo pơđar laih kơ kâo kiăng kơ pơhaih, ƀing khua ngă yang, ƀing pô pơala laih anŭn abih bang ƀing ană plei hơñăk mă kâo hăng laĭ tui anai, “Ŏng khŏm djai yơh! 9Yua hơget ŏng laĭ lui hlâo amăng anăn Yahweh kơ tơlơi sang yang Yahweh anai či jing kar hăng anih Silôh hlâo adih laih anŭn plei prŏng anai či jing kar hăng anih rơngol hông hang lĕ?” Laih anŭn abih bang ƀing ană plei rai wang dar kâo gah anăp sang yang Yahweh yơh.
10Tơdang ƀing khua moa lŏn čar Yudah hơmư̆ kơ hơdôm tơlơi anŭn, ƀing gơñu đĭ nao mơ̆ng sang pơtao truh pơ sang yang Yahweh laih anŭn dŏ be̱r ƀơi bah amăng arăng pơanăn Amăng Ja̱ng Phrâo sang yang Yahweh kiăng kơ phat kơđi kơ kâo yơh. 11Giŏng anŭn, ƀing khua ngă yang laih anŭn ƀing pô pơala laĭ kơ ƀing khua moa hăng abih bang ƀing ană plei tui anai, “Pô anai khŏm tŭ tơlơi klă̱ kơđi kơ tơlơi djai yơh yuakơ ñu hơmâo laĭ lui hlâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei prŏng anai kar hăng ƀing gih hơmâo hơmư̆ laih hăng tơngia gih pô!”
12Giŏng anŭn, kâo, Yirmeyah, pơgăl pơgang kâo pô hăng laĭ kơ abih bang ƀing khua moa laih anŭn kơ abih bang ƀing ană plei tui anai, “Yahweh pơkiaŏ rai kâo kiăng laĭ lui hlâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng sang anai laih anŭn hăng plei prŏng anai abih bang tơlơi ƀing gih hơmâo hơmư̆ laih. 13Ră anai, pơplih bĕ khul hơdră jơlan gih wơ̆t hăng khul bruă sat gih laih anŭn tui gưt Yahweh Ơi Adai gih. Tui anŭn, Yahweh či pơplih hĭ tơlơi pơmĭn Ñu laih anŭn ƀu brơi rai tơlơi truh sat Ñu hơmâo pơhaih pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng ƀing gih. 14Bơ kơ kâo, kâo dŏ amăng tơngan tơlơi dưi gih, Ơ ƀing phat kơđi kâo. Ngă bĕ kơ kâo tui hăng tơlơi ƀing gih pơmĭn jing găl djơ̆ laih anŭn djơ̆ lăp. 15Samơ̆ brơi răng bĕ, tơdah ƀing gih pơdjai hĭ kâo, tui anŭn tơlơi soh tuh drah mơnuih ƀu soh ƀing gih či ba rai ƀơi gih pô, ƀơi plei prŏng anai wơ̆t hăng ƀơi ƀing hlơi pô hơdip amăng plei anai, yuakơ Yahweh yơh jing Pô hơmâo pơkiaŏ rai laih kâo pô pơ ƀing gih kiăng kơ pơkơđiăng ƀing gih hăng abih bang boh hiăp anŭn, jing tơlơi ƀing gih hơmư̆ laih.”
16Giŏng anŭn, ƀing khua moa laih anŭn abih bang ƀing ană plei pơhiăp hăng ƀing khua ngă yang laih anŭn hăng ƀing pô pơala tui anai, “Mơnuih anai hơmâo pơhiăp laih hăng ƀing ta amăng anăn Yahweh Ơi Adai ta. Tui anŭn, ñu ƀu năng tŭ tơlơi klă̱ kơđi kơ tơlơi djai ôh!”
17Giŏng anŭn, hơmâo đơđa ƀing kŏng tha anih lŏn Yudah anŭn tơgŭ dŏ dơ̆ng laih anŭn pơhiăp hăng abih bang ƀing mơnuih pơjơnum glaĭ pơ anŭn tui anai, 18“Mikhah mơ̆ng plei Môreset laĭ lui hlâo amăng rơnŭk Hizkiyah jing pơtao anih lŏn Yudah hlâo adih. Ñu laĭ kơ abih bang ƀing ană plei Yudah tui anai: Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang pơhiăp,
  “ ‘Arăng či jŭ pla Ziôn hrup hăng đang hơma,
   plei prŏng Yerusalaim či jing hĭ ƀu̱r boh pơtâo glưh pơčah,
   laih anŭn bŏl čư̆ sang yang anŭn či jing hĭ glai glo glĭp glăp yơh.’
19“Hiư̆m pă, ƀơi mông anŭn Hizkiyah pơtao lŏn čar Yudah laih anŭn ƀing ană plei Yudah pơdjai hĭ pô pơala Mikhah hă? Kơđai glaĭ, Hizkiyah pơpŭ pơyom kơ Yahweh laih anŭn kwưh rơkâo tơlơi pơmơak kơ Ñu yơh. Tui anŭn, Yahweh pơplih hĭ tơlơi pơmĭn Ñu laih anŭn Ñu ƀu brơi rai ôh tơlơi răm rai Ñu pơhaih laih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu. Ră anai ƀing ta jĕ či ba rai tơlơi truh sat prŏng biă mă yơh ƀơi ta pô!”
20Amăng rơnŭk Yehôyakim, ăt hơmâo sa čô jing Uriah ană đah rơkơi Semayah mơ̆ng plei pơnăng Kiryat-Yearim jing pô pơkŏn dơ̆ng laĭ lui hlâo laih amăng anăn Yahweh. Ñu laĭ lui hlâo ăt kar kaĭ mơ̆n pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei prŏng Yerusalaim anai laih anŭn kơ anih lŏn Yudah anai hrup hăng tơlơi Yirmeyah laĭ laih. 21Tơdang pơtao Yehôyakim, ƀing ling tơhan khĭn kơtang ñu laih anŭn abih bang ƀing khua moa ñu hơmư̆ hơdôm boh hiăp Uriah, pơtao hơduah hơdră kiăng pơdjai hĭ gơ̆. Samơ̆ tơdang Uriah hơmư̆ kơ tơlơi anŭn, ñu huĭ bra̱l hăng đuaĭ kơdŏp hĭ pơ lŏn čar Êjip yơh. 22Samơ̆ pơtao Yehôyakim pơkiaŏ nao Elnathan ană đah rơkơi Akbôr nao pơ lŏn čar Êjip hrŏm hăng ƀing ling tơhan pơkŏn mơ̆n kiăng kơ mă gơ̆. 23Ƀing gơñu ba tơbiă Uriah mơ̆ng lŏn čar Êjip laih anŭn ba glaĭ gơ̆ pơ pơtao Yehôyakim. Giŏng anŭn, pơtao brơi kơ arăng klâŏ pơdjai hĭ gơ̆ laih anŭn glŏm hĭ drơi jan gơ̆ pơ anih pơsat ƀing mơnuih ƀun rin yơh.
24Hloh kơ anŭn dơ̆ng, Ahikam ană đah rơkơi Saphan pơgăl pơgang brơi kơ Yirmeyah, tui anŭn arăng ƀu jao hĭ Yirmeyah kơ ƀing ană plei kiăng kơ tŭ tơlơi djai ôh.