26

Arăng Arưp Aram Bi Mdjiê Y-Yêrêmi

1 Hlăm ênuk mphŭn dơ̆ng klei Y-Jêhôyakim anak êkei Y-Jôsia mtao Yuđa kiă kriê, Yêhôwa blŭ snei: 2“Snei Yêhôwa lač: Dôk dơ̆ng bĕ hlăm wăl sang Yêhôwa, leh anăn blŭ kơ jih jang phung ƀuôn sang čar Yuđa hriê kkuh mpŭ hlăm sang Yêhôwa jih jang klei blŭ kâo mtă brei ih blŭ kơ diñu; đăm kƀah sa boh blŭ ôh. 3Năng ai diñu srăng dôk hmư̆, leh anăn grăp čô srăng wir đuĕ mơ̆ng êlan jhat ñu, čiăng kơ kâo dưi bi mlih klei kâo mĭn ngă klei jhat kơ diñu kyua klei soh diñu ngă. 4Brei ih lač kơ diñu, ‘Snei Yêhôwa lač: Tơdah diih amâo dôk hmư̆ kâo ôh, amâo êbat hlăm klei bhiăn kâo mdơ̆ng leh ti anăp diih, 5amâo mđing ôh kơ klei dĭng buăl kâo phung khua pô hưn êlâo blŭ kâo tiŏ nao kơ diih lu bliư̆, wăt tơdah diih amâo dôk hmư̆ ôh, 6 snăn kâo srăng ngă kơ sang anei msĕ si kâo ngă leh kơ ƀuôn Silô, leh anăn kâo srăng yua anăn ƀuôn anei jing sa klei tăm pah kơ jih jang găp djuê mnuih ti lăn ala.’ ”
7Phung khua ngă yang, phung khua pô hưn êlâo leh anăn jih jang phung ƀuôn sang hmư̆ leh klei Y-Yêrêmi blŭ klei anei hlăm sang Yêhôwa. 8Tơdah Y-Yêrêmi blŭ leh jih klei Yêhôwa mtă leh brei ñu blŭ kơ jih jang phung ƀuôn sang, snăn phung khua ngă yang, phung khua pô hưn êlâo, leh anăn jih jang phung ƀuôn sang djă kơ̆ng ñu, lač, “Ih srăng djiê! 9Si ngă ih hưn êlâo hlăm anăn Yêhôwa, lač, ‘Sang anei srăng jing msĕ si ƀuôn Silô, leh anăn ƀuôn prŏng anei srăng jing ênguôl, amâo mâo mnuih dôk ôh?’ ” Leh anăn jih jang phung ƀuôn sang bi kƀĭn jŭm Y-Yêrêmi hlăm sang Yêhôwa.
10Tơdah phung khua Yuđa hmư̆ klei anei, mơ̆ng sang mtao diñu nao truh kơ sang Yêhôwa leh anăn dôk gŭ ti anôk mŭt Ƀăng Jang Mrâo sang Yêhôwa. 11Phung khua ngă yang leh anăn phung khua pô hưn êlâo lač kơ phung khua leh anăn kơ jih jang phung ƀuôn sang, “Êkei anei năng kơ klei bi kmhal tơl djiê, kyuadah ñu hưn êlâo leh klei bi kdơ̆ng hŏng ƀuôn prŏng anei, tui si diih hmư̆ leh hŏng knga diih pô.”
12Leh anăn Y-Yêrêmi blŭ kơ jih jang phung khua leh anăn kơ jih jang phung ƀuôn sang, lač, “Yêhôwa tiŏ hriê kâo leh brei hưn êlâo klei bi kdơ̆ng hŏng sang anei leh anăn hŏng ƀuôn prŏng anei jih klei blŭ diih hmư̆ leh. 13Kyuanăn ară anei bi mlih bĕ êlan diih leh anăn klei diih ngă, leh anăn gưt bĕ asăp Yêhôwa Aê Diê diih, leh anăn Yêhôwa srăng bi mlih klei ñu hưn leh čiăng ngă jhat kơ diih. 14Ƀiădah bi kâo, nĕ anei, kâo dôk hlăm kngan diih. Ngă bĕ kơ kâo tui si diih mĭn jăk leh anăn djŏ. 15Knŏng brei diih thâo sĭt, tơdah diih bi mdjiê kâo, diih srăng bi msoh kơ diih pô, kơ ƀuôn prŏng anei, leh anăn jih jang mnuih dôk hlăm ƀuôn anei hŏng êrah amâo mâo soh ôh, kyuadah sĭt nik yơh Yêhôwa tiŏ hriê leh kâo brei blŭ kơ knga diih jih jang klei blŭ anei.”
16Snăn phung khua leh anăn jih jang phung ƀuôn sang lač kơ phung khua ngă yang leh anăn phung khua pô hưn êlâo snei: “Êkei anei amâo năng kơ klei bi kmhal tơl djiê ôh, kyuadah ñu blŭ leh kơ drei hlăm anăn Yêhôwa Aê Diê drei.” 17Đa đa phung khua mduôn hlăm čar kgŭ leh anăn blŭ kơ jih jang phung ƀuôn sang bi kƀĭn leh, lač, 18 “Y-Mika ƀuôn Môrêset hưn êlâo leh hlăm ênuk Y-Hêsêkia mtao Yuđa, leh anăn lač kơ jih jang phung ƀuôn sang čar Yuđa, ‘Snei klei Yêhôwa kơ phung kahan lač,

  “Arăng srăng kai ƀuôn Siôn msĕ si sa boh hma;
   ƀuôn Yêrusalem srăng jing sa kăm mnơ̆ng rai,
   leh anăn čư̆ sang yang srăng jing čư̆ kmrơ̆ng.” ’
19Si ngă Y-Hêsêkia mtao Yuđa leh anăn jih jang phung Yuđa bi mdjiê gơ̆ mơ̆? Amâo djŏ hĕ gơ̆ huĭ mpŭ kơ Yêhôwa leh anăn kwưh kơ Yêhôwa pap brei; leh anăn amâo djŏ hĕ Yêhôwa bi mlih leh klei ñu hưn leh čiăng ngă jhat kơ digơ̆? Ƀiădah drei giăm dơ̆ng bi truh klei jhat prŏng snăk kơ drei pô.”
20Mâo sa čô mkăn hưn êlâo leh hlăm anăn Yêhôwa, jing Y-Uri anak êkei Y-Sêmaya mơ̆ng ƀuôn Kiriat-Jêarim. Gơ̆ hưn êlâo klei bi kdơ̆ng hŏng ƀuôn prŏng anei leh anăn hŏng čar anei klei blŭ msĕ si Y-Yêrêmi anei. 21Tơdah mtao Y-Jêhôyakim mbĭt hŏng jih jang phung kahan ñu leh anăn jih jang phung khua hmư̆ klei gơ̆ blŭ, mtao duah bi mdjiê gơ̆; ƀiădah tơdah Y-Uri hmư̆ klei anăn, ñu huĭ leh anăn đuĕ kơ čar Êjip čiăng kơ tlaih. 22Mtao Jêhôyakim tiŏ nao đa đa mnuih kơ čar Êjip, Y-Êlnathan anak êkei Y-Akbôr leh anăn phung mkăn mbĭt hŏng gơ̆. 23Diñu mă Y-Uri mơ̆ng čar Êjip leh anăn đoh ba kơ mtao Y-Jêhôyakim. Mtao koh gơ̆ hŏng đao gưm leh anăn dlăm asei mlei gơ̆ hlăm anôk msat phung ƀuôn sang.
24Ƀiădah Y-Ahikam anak êkei Y-Saphan đru mgang Y-Yêrêmi, snăn arăng amâo jao gơ̆ brei phung ƀuôn sang bi mdjiê ôh.