28

Y-Hanania Mboh Lor Mƀruh

1Tâm nây lĕ ta rnôk ntơm saơm nau Y-Sêdêkia chiă uănh tâm khay prăm ta năm rơh puăn, Y-Hanania kon bu klâu Y-Asur kôranh nơm mbơh lor tă bơh ƀon Gabaôn ngơi ma gâp tâm ngih Yêhôva ta phung kôranh ƀư brah jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan, lah, 2"Pô aơ Yêhôva ma phung tahan Brah Ndu Israel lah: 'Gâp mra nkêch lơi mâng mbăk hađăch Babilôn ăn ndô. 3Tâm bar năm gâp mra leo sĭt ma ntũk aơ lĕ rngôch khăl ngan tâm ngih Yêhôva, ndơ Y-Nebukatnetsar hađăch Babilôn sŏk rdu jêh bơh ntŭk aơ jêh ri leo ma ƀon Babilôn. 4Yêhôva ngơi, lah: Gâp mra njŭn sĭt Y-Jêhôyakin, kon bu klâu Y-Jêhôyakim, hađăch Yuda, jêh ri lĕ rngôch phung Yuda nhŭp jêng bu nă hăn gŭ jêh tâm bri Babilôn ăt plơ̆ sĭt da dê tâm ntŭk aơ, yorlah gâp nkêch lơi mâng mbăk hađăch Babilôn ndô. 5Jêh ri kôranh nơm mbơh lor Y-Yêrêmi ơh ngơi ma kôranh nơm mbơh lor Y-Hanania ta năp phung kôranh ƀư brah jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan gŭ dâk tâm ngih Yêhôva. 6Kôranh nơm mbơh lor Y-Yêrêmi, lah: "Amen! Ăn Yêhôva ƀư nâm bu pônây; ăn Yêhôva ăn tât ngăn nau may mbơh lor jêh, jêh ri leo sĭt ma ntŭk aơ tă bơh bri Babilôn khăl ngan tâm ngih Yêhôva jêh ri njŭn sĭt lĕ rngôch phung bu nă. 7Ƀiălah aƀaơ ri iăt hom nau gâp ngơi aơ ma tôr may jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan. 8Phung kôranh nơm mbơh lor rnôk saơm lor ma may jêh ri gâp mbơh lor mra geh nau tâm lơh, nau sa sât ji ngot, jêh ri nau ji tưp mra tât ma âk rplay bri (n'gor bri) jêh ri ma âk ƀon bri hađăch toyh. 9Bi ma kôranh nơm mbơh lor nau đăp mpăn, tơlah nau kôranh nơm mbơh lor nây mbơh tât ngăn, nôk nây bu mra gĭt n'hêl nanê̆ ngăn Yêhôva prơh hăn kôranh nơm mbơh lor nây."
10Pôri, kôranh nơm mbơh lor Y-Hanania sŏk mâng mbăk bơh trô ko kôranh nơm mbơh lor Y-Yêrêmi jêh ri nkêch lơi păng. 11jêh ri Y-Hanania ngơi ta năp lĕ rngôch phung ƀon lan; lah: "Pô aơ Yêhôva lah: 'Nâm bu nĕ lĕ tâm bar năm gâp mra nkêch lơi mâng mbăk Y-Nebukatnetsar hađăch Babilôn ndô ta trô ko lĕ rngôch phung mpôl băl bunuyh." Jêh ri kôranh nơm mbơh lor Y-Yêrêmi du hăn.
12Jêh kôranh nơm mbơh lor Y-Hanania sŏk nkêch mâng mbăk nây bơh trô ko kôranh nơm mbơh lor Y-Yêrêmi, Yêhôva ngơi ma Y-Yêrêmi: 13"Hăn mbơh hom ma Y-Hanania, pô aơ Yêhôva lah: May nkêch jêh mâng tơm si, ƀiălah gâp mra ntrok tay mâng loih. 14Yorlah pô aơ Yêhôva ma phung tahan Brah Ndu Israel lah: Gâp dơm jêh ta trô ko lĕ rngôch phung mpôl băl aơ mâng mbăk loih nau jêng dĭk ma Y-Nebukatnetsar hađăch Babilôn, jêh ri khân păng mra pah kan ma păng, yorlah gâp jao jêh ma păng nđâp mpô mpa bri." 15Kôranh nơm mbơh lor Y-Yêrêmi lah ma kôranh nơm mbơh lor Y-Hanania, "Gŭ iăt hom, Ơ Hanania, Yêhôva mâu mâp prơh may hăn ôh, jêh ri may ăn phung ƀon lan aơ rnơm ma nau mƀruh. 16Yor nây Yêhôva lah pô aơ: Aơ, gâp mra mprơh may bơh kalơ neh ntu. Năm aơ ro may mra khĭt, yorlah may ngơi jêh nau tâm rdâng đah Yêhôva."
17Nãm nây lĕ, ta khay pơh kôranh nơm mbơh lor Y-Hanania djiê.