28

Ha-na-ni-a Giảng Dạy Nghịch Ý Chúa và Bị Phạt Chết

1Trong năm đó, vào tháng Năm của năm thứ tư, đầu triều đại Xê-đê-ki-a vua Giu-đa, Tiên Tri Ha-na-ni-a con của A-xua, quê ở Ghi-bê-ôn, nói với tôi trong nhà CHÚA, trước mặt các tư tế và mọi người rằng, 2“CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy, Ta đã bẻ gãy cái ách của vua Ba-by-lôn. 3Trong vòng hai năm Ta sẽ đem trở về nơi nầy tất cả các vật dụng của nhà CHÚA mà Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn đã lấy ở nơi nầy đem qua Ba-by-lôn. 4Ta cũng sẽ đem về nơi nầy Giê-cô-ni-a con của Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa và tất cả những kẻ đã bị bắt ở Giu-đa và đem lưu đày qua Ba-by-lôn,” CHÚA phán, “vì Ta sẽ bẻ gãy cái ách của vua Ba-by-lôn.”
5Bấy giờ Tiên Tri Giê-rê-mi-a nói với Tiên Tri Ha-na-ni-a trước mặt các tư tế và mọi người đang đứng trong nhà CHÚA. 6Tiên Tri Giê-rê-mi-a nói, “A-men! Cầu xin CHÚA làm như vậy. Nguyện CHÚA làm ứng nghiệm những lời ông đã nói tiên tri và đem về nơi nầy tất cả các vật dụng của nhà CHÚA và đem về mọi người đã bị lưu đày ở Ba-by-lôn. 7Nhưng bây giờ xin ông và mọi người ở đây lắng nghe những lời tôi nói: 8Các vị tiên tri sống trước quý vị và tôi trong thời xa xưa đã nói tiên tri về chiến tranh, nạn đói, và ôn dịch nghịch lại các dân và các vương quốc. 9Riêng đối với vị tiên tri nói tiên tri về hòa bình thì chỉ khi nào hòa bình đã thật sự xảy ra, bấy giờ người ta mới biết rằng quả thật CHÚA đã sai vị tiên tri đó.”
10Nghe vậy Tiên Tri Ha-na-ni-a đến lấy cái ách đang đeo nơi cổ Tiên Tri Giê-rê-mi-a và đập gãy nó. 11Kế đó Ha-na-ni-a nói trước mặt mọi người lúc đó rằng, “CHÚA phán thế nầy, Ta sẽ bẻ gãy cái ách của Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn trên các nước như thế nầy trong vòng hai năm tới.” Thấy vậy, Tiên Tri Giê-rê-mi-a bỏ đi.
12Sau khi Tiên Tri Ha-na-ni-a đã bẻ gãy cái ách đeo nơi cổ Tiên Tri Giê-rê-mi-a chẳng bao lâu, lời của CHÚA đến với Giê-rê-mi-a, 13“Hãy đi và nói với Ha-na-ni-a, CHÚA phán thế nầy, ‘Ngươi đã bẻ gãy những thanh gỗ của cái ách bằng gỗ nên ngươi phải làm những thanh sắt cho cái ách bằng sắt thế vào,’” 14vì CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy, “Ta đã đặt một cái ách bằng sắt trên cổ những nước nầy để chúng thần phục Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn, và chúng sẽ thần phục nó; ngay cả các thú hoang ngoài đồng Ta cũng sẽ ban chúng cho nó.” 15Ðoạn Tiên Tri Giê-rê-mi-a nói với Tiên Tri Ha-na-ni-a, “Hỡi ông Ha-na-ni-a, bây giờ xin ông hãy nghe đây, ‘CHÚA không hề sai ông, nhưng ông đã làm cho dân nầy tin vào một lời nói dối.’ 16Vì thế CHÚA phán thế nầy, ‘Này, Ta sẽ quăng ngươi ra khỏi mặt đất. Năm nay ngươi sẽ chết, vì ngươi đã rao báo những điều nghịch ý CHÚA.’” 17Ðến tháng Bảy năm đó Tiên Tri Ha-na-ni-a qua đời.