28

Pô Pơala Yirmeyah Hăng Pô Pơala Ƀlŏr Hananyah

1Ƀơi blan tal rơma amăng thŭn anŭn mơ̆n, jing amăng thŭn tal pă̱, ƀu sui ôh tơdơi kơ Zidkiyah ngă pơtao anih lŏn Yudah, pô pơala Hananyah ană đah rơkơi Azzur, jing mơnuih mơ̆ng plei pơnăng Gibôn, laĭ kơ kâo amăng sang yang Yahweh ƀơi anăp ƀing khua ngă yang laih anŭn abih bang ƀing ană plei tui anai: 2“Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang, Ơi Adai ƀing Israel, pơhiăp, ‘Kâo či pơjŏh hĭ oč pơtao lŏn čar Babilon pioh laih ƀơi tơkuai gih. 3Ƀơi jĕ hơnăl tuč kơ dua thŭn, Kâo či ba glaĭ pơ anih anai abih bang gơnam yom sang yang Yahweh, jing gơnam Nebukhadnezzar pơtao prŏng dêh čar Babilon mă pơđuaĭ laih mơ̆ng anih anai hăng ba nao pơ dêh čar Babilon. 4Kâo ăt či ba glaĭ pơ anih anai Yehôyakhin ană đah rơkơi Yehôyakim pơtao lŏn čar Yudah laih anŭn abih bang ƀing Yudah jing ƀing arăng mă pơđuaĭ hĭ pơ dêh čar Babilon. Sĭt Kâo či pơjŏh hĭ oč pơtao dêh čar Babilon pioh laih ƀơi tơkuai gih.’ ” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
5Giŏng anŭn, kâo, Yirmeyah, laĭ glaĭ kơ pô pơala Hananyah ƀơi anăp ƀing khua ngă yang laih anŭn abih bang ƀing ană plei, jing ƀing pơjơnum glaĭ amăng sang yang Yahweh. 6Ñu laĭ tui anai, “Djơ̆ yơh! Kwưh kiăng kơ Yahweh ngă tui anŭn yơh! Kwưh kiăng kơ Yahweh pơkrĕp truh hĭ hơdôm boh hiăp ih hơmâo laĭ lui hlâo laih kơ tơlơi ba glaĭ mơ̆ng dêh čar Babilon hơdôm gơnam sang yang Yahweh wơ̆t hăng abih bang ƀing ană plei arăng mă pơđuaĭ hĭ laih pơ anŭn. 7Samơ̆, hơmư̆ bĕ kơ tơlơi kâo či pơhiăp hăng ih laih anŭn hăng abih bang ƀing ană plei tui anai: 8Mơ̆ng rơnŭk hlâo adih, jing rơnŭk hlâo kơ ƀing ta, ƀing pô pơala, hơmâo laĭ lui hlâo laih kơ tơlơi pơblah, tơlơi truh sat laih anŭn tơlơi kli̱n khe̱ng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng lu lŏn čar laih anŭn hăng khul dêh čar yom prŏng. 9Samơ̆ wơ̆t tơdah sa čô pô pơala jing pô laĭ lui hlâo kơ tơlơi rơnŭk rơno̱m, ñu či tŭ arăng yap kơnăl kơ tơlơi ñu jing pô Yahweh pơkiaŏ rai sĭt, tơdah kơnơ̆ng tơlơi laĭ lui hlâo ñu anŭn đôč yơh pơkrĕp truh sĭt.”
10Giŏng anŭn, pô pơala Hananyah tŏh hĭ oč ƀơi tơkuai kâo, Yirmeyah, hăng pơjŏh hĭ, 11laih anŭn pơhiăp ƀơi anăp abih bang ƀing ană plei anŭn tui anai, “Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp, ‘Ăt kar hăng anŭn mơ̆n, Kâo či pơjŏh hĭ oč Nebukhadnezzar pơtao dêh čar Babilon mơ̆ng tơkuai abih bang ƀing lŏn čar ƀơi jĕ hơnăl tuč kơ dua thŭn.’ ” Giŏng anŭn, kâo tơbiă đuaĭ hĭ yơh.
12Ƀu sui ôh tơdơi kơ pô pơala Hananyah hơmâo pơjŏh hĭ laih oč ñu tŏh hĭ laih mơ̆ng tơkuai kâo, Yirmeyah, Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, 13“Nao ruai bĕ kơ Hananyah tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp: Ih hơmâo pơjŏh hĭ laih oč kơyâo, samơ̆ ih či tŭ tơlơi Kâo, Yahweh, pioh sa ƀĕ oč pơsơi ƀơi tơkuai ih yơh. 14Anai yơh jing tơlơi Kâo, Yahweh Dưi Kơtang, jing Ơi Adai ƀing Israel, pơhiăp dơ̆ng: Kâo ăt či pioh oč pơsơi mơ̆n ƀơi tơkuai abih bang ƀing lŏn čar kiăng kơ ƀing gơñu dŏ gah yŭ tơlơi dưi Nebukhadnezzar pơtao prŏng dêh čar Babilon. Sĭt pơtao anŭn či git gai ƀing gơñu laih anŭn Kâo ăt či brơi kơ ñu git gai khul hlô mơnơ̆ng glai mơ̆n.’ ”
15Giŏng anŭn, kâo laĭ kơ pô pơala Hananyah tui anai, “Hơmư̆ bĕ, Ơ Hananyah! Yahweh ƀu pơkiaŏ rai ih ôh, samơ̆ ih hơmâo pơtrŭt pơđu̱r laih lŏn čar anai đaŏ kơnang kơ khul tơlơi ƀlŏr. 16Hơnŭn yơh, Yahweh laĭ kơ tơlơi Ñu jĕ či mă pơđuaĭ hĭ laih ih mơ̆ng rŏng lŏn tơnah anai. Amăng thŭn anai yơh, ih či djai yuakơ ih hơmâo pơtrŭt pơđu̱r ƀing ană plei Yahweh tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ñu.”
17Tui anŭn, amăng blan tal tơjuh ăt amăng thŭn anŭn mơ̆n, pô pơala Hananyah djai hĭ.