28

Y-Hanania Hưn Êlâo Luar

1 Hlăm thŭn anăn mơh ti ênuk mphŭn dơ̆ng klei Y-Sêđêkia mtao Yuđa kiă kriê, hlăm mlan êma ti thŭn tal pă, Y-Hanania anak êkei Y-Asur khua pô hưn êlâo mơ̆ng ƀuôn Gabaôn blŭ kơ kâo hlăm sang Yêhôwa ti anăp phung khua ngă yang leh anăn jih jang phung ƀuôn sang, lač, 2“Snei Yêhôwa kơ phung kahan Aê Diê Israel lač: ‘Kâo srăng bi joh knông mtao Ƀaƀilôn bi mđua. 3Hlăm dua thŭn kâo srăng ba wĭt kơ anôk anei jih jang čhiên mngan hlăm sang Yêhôwa, mnơ̆ng Y-Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn mă mđuĕ leh mơ̆ng anôk anei leh anăn ba kơ ƀuôn Ƀaƀilôn. 4Msĕ mơh kâo srăng atăt wĭt kơ anôk anei Y-Jêhôyakin anak êkei Y-Jêhôyakim mtao Yuđa, leh anăn jih jang phung Yuđa jing mnă nao dôk leh hlăm čar Ƀaƀilôn,’ Yêhôwa lač, ‘kyuadah kâo srăng bi joh hĕ knông mtao Ƀaƀilôn bi mđua.’ ”
5Leh anăn khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi blŭ kơ khua pô hưn êlâo Y-Hanania ti anăp phung khua ngă yang leh anăn jih jang phung ƀuôn sang dôk dơ̆ng hlăm sang Yêhôwa. 6Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi lač, “Amen! Brei Yêhôwa ngă msĕ snăn; brei Yêhôwa bi truh sĭt klei ih hưn êlâo leh, leh anăn ba wĭt kơ anôk anei mơ̆ng čar Ƀaƀilôn čhiên mngan hlăm sang Yêhôwa leh anăn atăt wĭt jih jang phung mnă. 7Ƀiădah ară anei hmư̆ bĕ klei kâo blŭ anei kơ knga ih leh anăn jih jang phung ƀuôn sang. 8Phung khua pô hưn êlâo ênuk đưm êlâo kơ ih leh anăn kơ kâo hưn êlâo srăng mâo klei bi blah, klei ư̆ êpa, leh anăn klei ruă tưp srăng truh kơ lu boh čar leh anăn lu ƀuôn ala mtao prŏng. 9Bi kơ khua pô hưn êlâo hưn klei êđăp ênang, tơdah klei khua pô hưn êlâo anăn hưn truh sĭt, hlăk anăn arăng srăng thâo sĭt nik yơh Yêhôwa tiŏ nao khua pô hưn êlâo anăn.”
10Snăn khua pô hưn êlâo Y-Hanania mă giê knông mơ̆ng kkuê khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi leh anăn bi joh hĕ gơ̆. 11Leh anăn Y-Hanania blŭ ti anăp jih jang phung ƀuôn sang, lač, “Snei Yêhôwa lač: ‘Msĕ snăn mơh hlăm dua thŭn kâo srăng bi joh hĕ knông Y-Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn bi mđua leh ti kkuê jih jang phung găp djuê mnuih.’ ” Leh anăn khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi đuĕ nao.
12Leh khua pô hưn êlâo Y-Hanania bi joh giê knông anăn mơ̆ng kkuê khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi, Yêhôwa blŭ kơ Y-Yêrêmi: 13“Nao hưn bĕ kơ Y-Hanania, ‘Snei Yêhôwa lač: Ih bi joh leh giê kyâo, ƀiădah kâo srăng lŏ hrô giê msei. 14Kyuadah snei Yêhôwa kơ phung kahan Aê Diê Israel lač: Kâo dưm leh ti kkuê jih jang phung găp djuê anei knông msei klei jing hlŭn kơ Y-Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn, leh anăn diñu srăng mă bruă kơ gơ̆, kyuadah kâo jao leh kơ gơ̆ wăt hlô dliê.’ ” 15Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi lač kơ khua pô hưn êlâo Y-Hanania, “Dôk hmư̆ bĕ, Ơ Y-Hanania, Yêhôwa amâo tuôm tiŏ ih nao ôh, leh anăn ih brei phung ƀuôn sang anei knang kơ klei luar. 16Kyuanăn Yêhôwa lač snei: ‘Nĕ anei, kâo srăng suôt ih mơ̆ng rŏng lăn ala. Thŭn anei mtam ih srăng djiê, kyuadah ih blŭ leh klei bi kdơ̆ng hŏng Yêhôwa.’ ”
17Thŭn anăn mơh, ti mlan tal kjuh, khua pô hưn êlâo Y-Hanania djiê.