2

Yêhôva Vơl Ma Phung Israel Lĕ Chalơi Jêh

1Yêhôva ngơi ma gâp, lah: 2"hăn hom, mbơh ta trôm tôr phung ƀon Yêhôva, pô aơ Yêhôva lah: "Gâp kah gĭt ma nau may gŭ răp jăp dôl may ndăm.
 ma nau may rŏng nâm bu du huê bu ur ntơm gŭ sai.
 ma nau may tĭng ndô̆ gâp jêh tâm bri rdah tâm bri bu mâu mâp srih ntil ôh.
3Phung Israel jêng kloh ueh ma Yêhôva; jêng play dak bôk bơh kan Păng. Ma mbu nơm sa play nây jêng tih jêh, nau mhĭk tât ma păng." Yêhôva lah pô nây.
4Iăt hom nau Yêhôva ngơi, Ơ ngih Y-Yakôp, ndrel ma lĕ rngôch ngih Israel, iăt hom nau Yêhôva! 5Yêhôva lah pô aơ: "Moh nau tih phung che khân may saơ tâm gâp, tât khân păng du ngai bơh gâp, ŭch tĭng ndô̆ nau dơm dam, jêh ri jêng hĕ bunuyh dơm dam?
6Khân păng mâu lah ôh: "Ta ntŭk Yêhôva gŭ? Nây jêng Nơm hŏ njŭn he du luh tă bơh n'gor bri Êjipt, hŏ têk leo he lăp găn bri mbâng, tâm ntŭk rdah lŭ rdeng leng rdăp, tâm neh choih kroh đang jêh ri ngo klĕng njŭn nau khĭt, jêng bri neh mâu geh du huê bunuyh mâp prot găn ôh, jêh ri mâu geh bunuyh gŭ." 7Gâp njŭn leo khân may tât du ntŭk bri neh geh ndơ sông sa rmeh ler, neh geh âk play do, gay ăn khân may sa play păng jêh ri nau ueh păng. Ƀiălah, dôl gŭ ta nây, khân may ƀư ƀơ̆ ƀơch neh gâp, jêh ri njêng ma bri krâm ndrâm ngât gâp jêng bri bu tâm rmot.
8Phung kôranh ƀư brah mâu lah ôh: 'Ta ntŭk Yêhôva gŭ?' Phung nti nau vay mâu gĭt lĕ gâp. Phung kôranh chiă uănh ƀư tih đah gâp. Phung kôranh mbơh lor mbơh amoh brah Baal, jêh ri tĭng ndô̆ nau mâu khlay ôh.
9Yêhôva lah: "Yor nau nây gâp mra ăt hôm tâm dun đah khân may, tât ma kon sau jêh ri tât ma se săn khân may đŏng.
10Hăn găn hom ma kơh dak mƀŭt Kittim gay uănh! Mâu lah prơh bu hăn ma phung Kêdar, jêh ri uănh n'hêl; uănh hom gĭt lah geh ngăn pô nây. 11Mâp geh lĕ du bri dak êng tâm rgâl brah păng, nđâp lah brah nây mâu jêng brah ngăn ôh? Ƀiălah phung ƀon lan gâp tâm rgâl jêh nau chrêk rmah khân păng sŏk ndơ dơm dam! 12Ơ trôk, hih rhâl hom ma nau nây, klach krit hom, jêh ri rngot rvê hom." nau Yêhôva lah. 13Yorlah phung ƀon lan gâp ƀư jêh bar ntil nau mhĭk: khân păng hŏ chalơi gâp jêh, nơm jêng tu dak nau rêh, jêh ri kuyh êng ntu dak ma khân păng nơm, ntu dak lĕ đang, jêh ri luh srip mâu hôm kơn dak. 14Phung Israel jêng dĭk lĕ, mâu lah oh mon bu deh tâm vâl kôranh păng? Pôri mâm ƀư păng hŏ jao ăn ma nau ntŭng? 15Âk phung yau mŭr ngrông, ŭch ƀư ma khân păng, ngrông dŭt huy ngăn, gay ƀư ma bri neh khân păng jêng bri nsoih. Lĕ rngôch ƀon păng lĕ bu su ma ŭnh, mâu geh bunuyh gŭ ôh. 16Rlau ma nĕ, kon sau ƀon Memphis jêh ri Tahpanhês poih jêh sŏk khân may.
17Lĕ ntil nau nây mâu di hĕ nau tât ma khân may yor nau chalơi Yêhôva Brah Ndu khân may dôl păng njŭn khân may rŏ trong?
18Jêh ri aƀaơ, moh kan khlay ma khân may dĭng khân may hăn ma bri Êjipt ŭch nhêt dak krong Nil? Mâu lah moh kan khlay ăn ma khân may dôl hăn n'gŏ trong hăn ma bri Asiri ŭch nhêt dak krong toyh Ơprat? 19Nau tih mhĭk khân may mra phat nkra khân may nơm, nau khân may tâm rdâng mra nduyh khân may, gay ăn khân may gĭt jêh ri saơ nau khân may chalơi Yêhôva Brah Ndu khân may, jêh ri mâu geh nau klach yơk ma gâp ôh, nây jêng du nau djơh mhĭk jêh ri rngot, kôranh Brah, Brah Ndu ma phung tahan lah pô nây.
20"Kăl e ri gâp hŏ kêch jêh mâng mbăk khân may, jêh ri ƀư klah jêh rse rvăk kât khân may; jêh ri khân may lah pô aơ: 'Hên mâu hôm pah kan đŏng ôh; yor ma ntŭk prêh ăp gôl yôk, tâm dâng ăp tơm si lung ndrêh, khân may hŏ kŭnh bôk, khân may ƀư nâm bu bu ur văng tir. 21Gâp hŏ tăm jêh khân may nâm bu tơm play kriăk ƀâu ueh uĭn, bơh ntil găr ueh dadê; pôri mbah tă luh khân may tâm rgâl jêng nkhơng tơm play mhĭk nâm bu tơm play kriăk ƀâu bri ăn ma gâp? 22Nđâp tơlah khân may sŏk dak sôda jêh ri dŏng âk ntil saƀu gay rao săk jăn kađôi lĕ, ntŭk ƀơ̆ nau tih khân may ăt hôm ta năp gâp.
 "Kôranh Brah, Brah Ndu lah:
23"Mâm khân may dơi lah: 'Gâp mâu geh ƀơ̆ ƀơch; gâp mâu prot hăn tĭng ndô̆ rup brah Baal ôh? Uănh hom trong khân may tâm ntŭk rlŭng; gĭt saơ ro moh ntil nau khân may hŏ ƀư jêh, nâm bu seh samô phơr jêh ri nsong mblêng blă lbơ̆, 24nâm bu seh bri me, mơng bên gŭ tâm ntŭk bri rdah, chŭm n'hơp tâm gar me nkuăng! Mbu nâm dơi king dôl mông păng ŭch tâm gar (tâm jơng)? Mâu khlay ôh nkuăng joi me nây; nkuăng mra tâm mâp đah me tơlah di khay ma me nây. 25Njrăng hom jâng may lơi ta brô̆ jâng dơm, lơi ta ăn trôko may ji hir! Ƀiălah khân may lah: 'Mâu hôm geh nau kâp gâp ôh, yorlah gâp rŏng jêh ma phung bunăch, jêh ri gâp mra tĭng ndô̆ khân păng.'
26"Nâm bu du huê bunuyh ntŭng geh bu nhŭp, prêng hâu ngăn ngên, pô nây lĕ phung Israel, phung hađăch, ƀă phung kôranh ƀư brah, ƀă phung kôranh khân păng, phung kôranh nơm mbơh lor, ăt geh nau prêng tâm ban pô nây lĕ. 27Khân păng lah ma tơm si pô aơ: 'may jêng mbơ̆ gâp; jêh ri lah ma glo lŭ: may hŏ deh ăn gâp. Yorlah khân păng hŏ ndôn kơi ma gâp jêh, mâu ŭch rle năp uănh gâp ôh. Ƀiălah dôl nôk khân păng uh ah khân pang lah: 'Dâk hom, sâm rklaih hên ƀă!' 28Pôri, ta ntŭk phung brah khân may gŭ, phung brah nây ƀơh khân may hŏ ƀư jêh ma khân may nơm? Tơlah phung brah nây dơi rklaih khân may tâm dôl geh nau uh ah; jêh ri dâk tâm rklaih hom khân may! Ơ phung Yuda, yorlah phung brah khân may jêng âk tâm ban đah rnoh âk, lĕ rngôch ƀon khân may.
29"Mâm ƀư khân may ngơi ƀrôk ma gâp? Lĕ rngôch khân may tâm rdâng jêh đah gâp." Yêhôva lah pô nây. 30Gâp hŏ dong jêh phung kon khân may jêng mâu khlay ôh: khân păng mâu ŭch dơn nau ntĭm nti; đao khân may ƀư nkhĭt jêh kôranh nơm mbơh lor khân may nơm nâm bu du mlâm yau mŭr sa hêk. 31Ơ phung ndŭl mpôl aơ! Iăt hom nau Yêhôva ngơi: "Gâp mâp tă jêng lĕ du ntŭk bri rdah ma phung Israel, mâu lah du n'gor bri ngo vêt vê? Mâm ƀư phung ƀon lan gâp lah aơ; 'Hên lĕ mpăn jêh, mâu hôm văch ma may đŏng ôh? 32Du huê bu ur druh chuêl lĕ ma ndơ nkrơ̆ păng, mâu lah du huê bu ur druh ntơm gŭ sai chuêl lĕ ma bok ao ueh păng? Ƀiălah phung ƀon lan gâp lĕ chuêl jêh gâp, hŏ jŏ nar jêh mâu hôm dăng kơp ôh.
33Mâm blau ngăn may nkra trong gay joi phung may rŏng! kŏ tât may nti ăn ma phung bu ur ƀai tĭng trong may. 34Tâm ban lĕ ta ao may bu saơ mham phung o ach mâu geh nau tih ôh; mâu di yor may saơ păng lôk mpir gay ŭch ntŭng ôh, ƀiălah yor moh ntil nau nây kađôi. 35May lah: 'Gâp mâu geh tih ôh; n'hêl nanê̆ nau Păng ji nuih du ngai jêh bơh gâp. Aơ, gâp mra njŭn leo may ma nau phat dôih, yor may lah: 'Gâp mâu prot ƀư tih ôh! 36Mâm ƀư nơih ngăn may tâm rgâl trong may? Kăl e ri khân prêng đah phung Asiri, aƀaơ ăt mra prêng đah phung Êjipt tâm ban lĕ. 37May mra juăl ti kalơ bôk, du luh bơh ntŭk nây jêng bună, yorlah Yêhôva dun jêh ma phung bunuyh may nsing, may mâu mra dơi chăt jêng ôh yor khân păng.