2

Vaajtswv hu cov Yixayee rov lug cuag nwg

1Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 2“Ca le moog tshaaj tawm rua huv Yeluxalee lub qhov ntsej tas, Yawmsaub has le nuav tas,

  “ ‘Kuv ncu ntsoov qhov kws
   thaus koj tseed hluas nkauj koj xwb rua kuv,
  thaus koj ua nkauj nyaab koj nyam kuv,
   koj lawv kuv qaab huv tebchaws moj saab qhua lug,
  yog lub tebchaws kws tsw tau cog
   ib yaam qoob loos hlo le.
  3Yixayee dawb huv rua Yawmsaub,
   yog thawj phaum qoob loos kws Yawmsaub sau lug.
  Txhua tug kws noj tej qoob hov kuj txhum,
   xwm txheej phem txhad lug raug puab.’ ”
 Yawmsaub has le nuav ntaag.

  4Yakhauj caaj ceg 'e,
   hab Yixayee caaj ceg tej cum suavdawg 'e,
   ca le tig ntsej noog Yawmsaub tej lug.
5Yawmsaub has le nuav tas,
  “Mej tej laug pum kuv ua txhum qhov twg
   puab txhad tswv deb ntawm kuv,
  hab moog lawv kua tej kws tsw tswm txaj
   puab txhad ua tau tuabneeg tsw tswm txaj?
  6Puab tsw tau has tas,
   ‘Yawmsaub nyob hovtwg?
   Nwg yog tug kws coj peb tawm huv Iyi tebchaws lug,
  hab coj peb lug huv tebchaws moj saab qhua
   kws yog ntuj nraag teb do hab muaj qhov taub,
  yog lub tebchaws tsw muaj dej haus tsuas yog tsaus ntuj nti,
   yog lub tebchaws kws tsw muaj leejtwg hlaa moog
   hab tsw muaj tuabneeg nyob huv.’
  7Kuv coj mej lug rua huv ib lub tebchaws kws zoo qoob
   sub txhad tau noj tej txwv ntoo hab tej yaam zoo zoo.
  Tassws thaus mej lug rua huv lawd
   mej ua qas puag tsuas kuv lub tebchaws,
  hab ua rua kuv tej qub txeeg qub teg
   qas vuab tsuab.
  8Cov pov thawj tsw tau has tas,
   ‘Yawmsaub nyob hovtwg?’
   Cov kws qha kuv tej kevcai tub tsw paub kuv,
   cov kws ua thawj kuj faav xeeb rua kuv.
  Cov kws cev kuv lug kuj tuav Npa‑aa lub npe cev lug,
   hab lawv kua tej kws tsw muaj qaabhau.”

  9Yawmsaub has tas,
   “Vem le nuav kuv tseed nrug mej ua plaub,
   hab kuv yuav nrug mej tej tub ki ua plaub.
  10Ca le moog kuas txug ntug Khithi moog saib,
   lossws khaiv tuabneeg moog txug tebchaws Khenta
  ua tuab zoo tshuaj saib,
   saib txeev muaj tej kws zoo le nuav los tsw muaj.
  11Muaj haiv tuabneeg twg txeev
   pauv tej daab kws puab teev,
   txawm yog tej daab hov tub tsw yog timtswv tag?
  Tassws kuv haiv tuabneeg muab Vaajtswv
   kws yog puab lub koob meej
   pauv yaam kws tsw muaj qaabhau hlo le.”
  12Yawmsaub has tas, “Lub ntuj 'e,
   ca le poob sab nthaav rua tej nuav,
   ca le ceeb nkaus, hab ca le ua sab puag taag,
  13tsua qhov kuv haiv tuabneeg ua ob yaam phem,
   puab tso kuv kws yog lub qhov dej txhawv pub txujsa tseg,
  puab khawb qhov zeb cug dej rua puab,
   yog tej qhov dej tawg kws cug tsw tau dej.

  14“Yixayee yog ib tug qhev lov?
   Nwg yog ib tug qhev kws yug lug huv tsev lov?
   Ua caag nwg yuav ua qauv rua luas noj?
  15Tej tsuv ntxhuav nyooj quas lawg rua nwg,
   nyooj ua suab nrov heev.
  Puab tau ua rua nwg lub tebchaws raug muab tso tseg pam taag,
   nwg tej moos pob taag tsw muaj tuabneeg nyob huv.
  16Dua le ntawd cov tuabneeg huv lub moos Meefi
   hab cov huv lub moos Thapaahe, tsoo koj taj taubhau lawm.
  17Koj coj tej xwm txheej nuav lug raug koj xwb los sas,
   vem koj tso Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv tseg,
   rua thaus nwg coj koj taug kev.
  18Nwgnuav qhov kws koj moog rua nraag Iyi tebchaws
   moog haus tug dej Nai koj yuav tau daabtsw?
  Lossws qhov kws koj moog rua Axilia tebchaws
   moog haus tug dej Yufeti koj yuav tau daabtsw?
  19Tej kws koj ua limham yuav txav txem rua koj,
   qhov kws koj tso kuv tseg yuav tshev koj.
  Koj ca le paub hab pum tas
   qhov kws koj tso Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv tseg
   yog ib qho kev phem hab kev ab sab.
  Tsw muaj qhov kws fwm hab paub ntshai kuv
   nyob huv koj hlo le.”
  Vaajtswv Yawmsaub kws muaj fwjchim
   luj kawg nkaus has le nuav ntaag.

  20“Ntev lug lawm koj muab koj tug quab luv
   hab muab tej saw hlau kws khi koj tu nrho,
  hab koj has tas, ‘Kuv yuav tsw ua koom rua koj lawm.’
   Koj tau qhau cev hlo yaam le tug puj muag cev
  rua sau txhua lub ncov roob sab
   hab huv qaab txhua tsob ntoo ntsuab.
  21Thaus kuv cog koj, koj yog tsob tseem txwv maab zoo.
   Mas ua caag koj yuav phem txa ua tsob txwv maab qus?
  22Txawm yog koj muab kua tshuaj ntau ntau lug ntxuav koj lub cev
   los kuv tseed pum qhov kws lub txem tsuas koj lub cev.”
  Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.
  23“Koj yuav has tau le caag tas, ‘Kuv tsw qas puag tsuas,
   kuv tsw lawv kua tej daab Npa‑aa’?
  Ca le saib tej kws koj ua huv lub haav maj,
   ca le xaav saib koj ua daabtsw lawm.
  Koj ua ib tug xyuas ntxhuav
   kws dha moog dha lug nyob tsw tug le.
  24Koj ua tug maum neeg luav qus
   kws txeev nyob huv tebchaws moj saab qhua,
  nwg na ntxhab rua thaus nwg xaav phuv heev.
   Leejtwg yuav tswj tau qhov kws nwg xaav ntawd?
  Cov kws tuaj nrhav nwg yuav tsw khwv le,
   txug lub caij phuv yeej yuav ntswb nwg.
  25Mej ceev faaj tsw xob dha moog txug thaus mej khau nduag taag,
   hab ceev faaj mej lub caj paas tsw xob ca qhuav.
  Tassws mej has tas, ‘Taag kev vaam lawm,
   tsua qhov kuv nyam luas tej daab,
   hab kuv yeej yuav lawv kua moog.’

  26“Thaus tub saab raug nteg nwg txaaj muag le caag,
   Yixayee caaj ceg yuav txaaj muag ib yaam le hov,
  tsw has puab hab puab tej vaajntxwv,
   hab puab cov thawj, hab puab cov pov thawj
   hab puab cov xwbfwb cev kuv lug.
  27Puab has rua ib tsob ntoo tas, ‘Koj yog kuv txwv,’
   hab has rua ib lub pob zeb tas, ‘Koj yug kuv lug.’
  Puab tig nraus qaum rua kuv tsw tig xubndag lug,
   los thaus raug kev txom nyem ceblaaj puab has tas,
   ‘Thov ca le sawv tseeg hab cawm peb dim.’
  28Tej txoov daab kws mej txua rua mej dua twg lawm?
   Yog tej txoov daab hov paab tau mej dim,
  kuj ca puab sawv tseeg rua thaus mej raug kev txom nyem ceblaaj.
   Yuta 'e, koj tej txoov daab muaj ntau npaum nkaus le koj tej moos.”

  29Yawmsaub has tas, “Ua caag mej yuav ywg ywg kuv?
   Mej txhua tug tub faav xeeb rua kuv taag huvsw lawm.
  30Kuv tub nplawm mej tej mivnyuas do do xwb,
   nplawm taag los puab tsw ua zoo tuaj.
  Mej muab nav ntaaj tua mej cov xwbfwb kws cev kuv lug ntaag,
   zoo yaam nkaus le tug tsuv ntxhuav kws nyaum kawg.”

  31Mej tam nuav 'e, mej ca le noog Yawmsaub tej lug.
   “Kuv yog tebchaws moj saab qhua rua cov Yixayee lov,
   lossws yog lub tebchaws kws tsaus ntuj nti lov?
  Ua caag kuv haiv tuabneeg yuav has tas, ‘Peb nyob ywj pheej,
   peb yuav tsw tuaj cuag koj dua le lawm’?
  32Tug hluas nkauj yuav nov qaab nwg tej npauj tej saw tau lov,
   lossws tug nkauj nyaab nov qaab
   cev tsoog ua tshoob tau hab lov?
  Tassws kuv haiv tuabneeg nov qaab kuv
   ntev lug suav tsw taag lawm.
  33Mej txawj txawj nrhav tej kws mej nyam heev kawg le!
   Mej tseed qha mej tej kev rua cov quaspuj phem.
  34Tub pum tej tuabneeg pluag kws tsw txhum
   tej ntshaav lu mej lub qaab tsho,
  txawm yog mej tsw pum puab tho qhov tsev lug kuj xwj.
   Txawm yog muaj tej ntawd
  35los mej tseed has tas, ‘Kuv tsw tau ua txhum hlo le,
   nyab Yawmsaub tsw chim rua kuv lawm.’
  Saib maj, kuv yuav coj mej moog txav txem
   vem yog mej has tas, ‘Kuv tsw tau ua txhum.’
  36Mej laam moog moog lug lug xwb,
   pheej ntxeev sab rua yaam u yaam nua.
  Iyi yuav ua rua mej raug txaaj muag
   ib yaam le Axilia ua rua mej raug txaaj muag lawd.
  37Mej yuav muab teg npuab rua sau taubhau tawm hov ntawd lug,
   vem Yawmsaub tub muab tej tuabneeg kws mej tso sab hov tso tseg lawm,
   mej yuav tsw tau kev paab ntawm puab hlo le.”