30

Chúa Hứa Tái Lập I-sơ-ra-ên và Giu-đa

1Có lời của CHÚA đến với Giê-rê-mi-a: 2CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy, “Hãy viết vào một cuộn sách mọi lời Ta đã phán với ngươi, 3vì chắc chắn trong những ngày đến,” CHÚA phán, “Ta sẽ tái lập vận mạng của dân Ta, tức của dân I-sơ-ra-ên và Giu-đa,” CHÚA phán. “Ta sẽ đem chúng trở về xứ Ta đã ban cho tổ tiên của chúng, và chúng sẽ chiếm lấy làm sở hữu.”
4Ðây là những lời CHÚA phán liên quan đến I-sơ-ra-ên và Giu-đa:
  5“CHÚA phán thế nầy,
  Chúng tôi đã nghe tiếng kêu khóc kinh hoàng,
  Biểu lộ sự kinh khiếp chứ không phải bình an.
  6Bây giờ hãy hỏi xem,
  Chẳng lẽ đàn ông lại có thể mang thai và sinh con?
  Thế sao người đàn ông lực lưỡng nào cũng lấy tay ôm bụng như người đàn bà sắp lâm bồn vậy?
  Tại sao mặt mày người nào cũng tái xanh sợ sệt vậy?
  7Hỡi ôi! Ngày ấy thật lớn lao khủng khiếp!
  Không ngày nào giống như ngày ấy,
  Vì đó là ngày khốn quẫn cho Gia-cốp;
  Tuy nhiên nó sẽ được giải thoát khỏi ngày ấy.
  8Trong ngày ấy,” CHÚA các đạo quân phán,
  “Ta sẽ bẻ gãy ách khỏi cổ nó.
  Ta sẽ phá tan gông cùm trói buộc ngươi,
  Và ngươi sẽ không phải làm tôi cho người ngoại quốc nữa.
  9Nhưng chúng sẽ phục vụ CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng, và phục vụ Ða-vít vua của chúng, người Ta sẽ dấy lên cho chúng.
  10Còn phần ngươi, ngươi chớ sợ, hỡi Gia-cốp đầy tớ Ta,” CHÚA phán.
  “Hỡi I-sơ-ra-ên, chớ kinh hãi,
  Vì Ta sẽ cứu ngươi ra khỏi các xứ xa xăm,
  Và giải thoát con cháu của ngươi ra khỏi các xứ chúng bị lưu đày.
  Gia-cốp sẽ trở về, sống an lành và thoải mái,
  Không ai sẽ làm nó sợ hãi nữa,
  11Vì Ta ở với ngươi để cứu ngươi,” CHÚA phán.
  “Ta sẽ làm cho các nước, những nơi Ta tung rải các ngươi đến, phải bị giải thể;
  Còn ngươi, Ta sẽ không để cho ngươi bị triệt tiêu.
  Ta sẽ sửa trị ngươi đúng mức,
  Và Ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi thoát khỏi bị sửa phạt,”
  12Vì CHÚA phán thế nầy,
  “Vết thương của ngươi đã vô phương cứu chữa,
  Chỗ độc trên thân thể ngươi đã quá trầm trọng rồi.
  13Chẳng ai cầu thay cho ngươi,
  Chẳng ai kiếm thuốc băng bó vết thương của ngươi;
  Ngươi sẽ không thể lành lại như trước.
  14Tất cả những kẻ đã từng yêu mến ngươi đã quên ngươi;
  Chúng chẳng quan tâm đến ngươi nữa;
  Vì Ta đã đánh ngươi trọng thương như đánh một kẻ thù;
  Ta đã phạt ngươi một hình phạt quá ư tàn khốc,
  Bởi tội của ngươi quá nhiều,
  Vì lỗi của ngươi vô kể.
  15Ngươi kêu la vì vết thương của ngươi đau nhức làm gì?
  Nỗi đau của ngươi sẽ không thể nào chữa lành được.
  Bởi tội của ngươi quá nhiều,
  Vì lỗi của ngươi vô kể,
  Nên Ta đã làm những điều ấy cho ngươi.
  16Vậy tất cả những kẻ đã ăn nuốt ngươi sẽ bị ăn nuốt,
  Tất cả những kẻ đã thù ghét ngươi, không chừa một kẻ nào, sẽ bị đem đi lưu đày;
  Những kẻ đã xông vào cướp đoạt của cải ngươi sẽ bị kẻ khác xông vào cướp đoạt của cải;
  Tất cả những kẻ đã rình rập cướp giựt ngươi sẽ trở thành miếng mồi cho kẻ khác cướp giựt.
  17Vì Ta sẽ phục hồi sức khỏe của ngươi,
  Ta sẽ chữa lành các vết thương của ngươi,” CHÚA phán,
  “Vì chúng đã gọi ngươi là đồ bỏ:
  ‘Si-ôn đấy à; chẳng ai cần đến nó!’”
  18CHÚA phán thế nầy,
  “Ta sẽ tái lập số phận các lều của Gia-cốp,
  Ta sẽ dủ lòng thương xót các nơi chúng ở;
  Kinh đô sẽ được dựng lại trên đống đổ nát của nó,
  Thành trì sẽ được xây lại tại chỗ của nó trước kia.
  19Từ những nơi ấy sẽ vang ra tiếng cảm tạ,
  Vang âm thanh của những kẻ vui mừng.
  Ta sẽ làm cho chúng gia tăng dân số;
  Chúng sẽ không là dân thiểu số nữa;
  Ta sẽ làm cho chúng được tôn trọng;
  Chúng sẽ không còn bị khinh khi.
  20Con cháu của chúng sẽ được như thuở xưa,
  Cộng đồng của chúng sẽ được vững lập trước mặt Ta;
  Ta sẽ phạt mọi kẻ áp bức chúng.
  21Người lãnh đạo của chúng sẽ là một người của chúng,
  Kẻ cầm quyền của chúng sẽ từ giữa chúng mà ra.
  Ta sẽ cho nó đến gần, và nó sẽ được đến gần Ta,
  Vì ai dám cả gan tự động đến gần Ta?” CHÚA phán.
  22“Các ngươi sẽ là dân Ta,
  Và Ta sẽ là Ðức Chúa Trời các ngươi.”

  23Này, cơn bão tố của CHÚA!
  Cơn thịnh nộ của CHÚA đã bùng lên,
  Cơn giông tố đang quay cuồng,
  Nó sẽ giáng xuống đầu của phường gian ác.
  24Cơn giận bừng bừng của CHÚA sẽ không nguôi đi,
  Cho đến khi Ngài thực hiện và hoàn tất mọi điều lòng Ngài đã định.
  Ðiều ấy sau này các người sẽ hiểu.