30

Cov kws poob tebchaws yuav rov lug

1Yawmsaub has lug tuaj rua Yelemi tas, 2“Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, ‘Ca le sau tej lug kws kuv tau has rua koj lawd huvsw rua huv ib phoo ntawv.’ 3Yawmsaub has tas, ‘Saib nawj, lub caij lub nyoog saamswm lug yuav txug mas kuv yuav pub kuv haiv tuabneeg Yuta hab Yixayee rov vaam meej le qub, hab kuv yuav coj puab rov lug rua lub tebchaws kws kuv muab rua puab tej laug, mas puab yuav tau lub tebchaws hov ua puab teej puab tug.’ Yawmsaub has le nuav ntaag.”
4Ntawm nuav moog yog tej lug kws Yawmsaub has txug cov Yixayee hab cov Yuta.
  5Yawmsaub has le nuav tas,
  “Peb tau nov lub suab quaj raag zum zawg
   yog lub suab ntshai kawg, tsw tau nyob taj tug.
  6Ca le nug hab tshuaj saib,
   tug txwvneej yuav yug tau mivnyuas lov?
  Ua caag kuv pum txhua tug txwvneej muab teg npuab ntawm duav
   yaam le cov quaspuj kws ua mob teb yuav yug mivnyuas?
   Ua caag txhua tug lub ntsej muag thum xem taag?
  7Nub hov yuav txaus ntshai kawg le lauj!
   Tsw muaj ib nub twg yuav thooj le nub ntawd,
  yog nub kws Yakhauj txom nyem lwj sab kawg,
   tassws nwg yuav dim tau nub ntawd.”
  8Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has tas,
   “Txug nub ntawd kuv yuav luv tug quab ntawm puab caaj qwb,
  hab kuv yuav muab tej saw hlau kws khi puab tu pov tseg,
   hab lwm haiv tuabneeg yuav tsw muab puab ua qhev dua le lawm.
  9Mas puab yuav ua koom rua Yawmsaub kws yog puab tug Vaajtswv
   hab ua koom rua puab tug vaajntxwv Tavi
   tug kws kuv yuav tsaa sawv lug ua vaajntxwv kaav puab.”
  10Yawmsaub has tas, “Kuv tug qhev Yakhauj 'e, tsw xob ntshai,
   Yixayee 'e, tsw xob poob sab,
  tsua qhov kuv yuav cawm mej dim deb deb le lug,
   hab cawm mej tej tub ki huv lub tebchaws
   kws puab raug nteg coj moog nyob.
  Yakhauj yuav rov lug hab nyob sab tug yeeg noj qaab nyob zoo,
   hab yuav tsw muaj leejtwg ua rua nwg ntshai.”
  11Yawmsaub has tas,“Kuv nrug nraim koj
   hab yuav cawm koj dim.
  Kuv yuav ua rua txhua lub tebchaws
   kws kuv lawv mej rw quas sua moog nyob hov
  puam tsuaj taag nrho huvsw,
   tassws kuv yuav tsw ua rua koj puam tsuaj taag.
  Kuv yuav nplawm koj npaum le kws tswm nyog xwb,
   hab kuv yuav tsw tso qhov kws rau txem rua koj tseg.”

  12Yawmsaub has le nuav tas,
   “Qhov kws koj mob khu tsw tau le,
   koj lub kav txhaab saab saab le.
  13Tsw muaj leejtwg yuav paab has koj tshaaj plaub,
   tsw muaj tshuaj khu koj lub kav txhaab,
   tsw muaj ncauj kev khu tau koj zoo le.
  14Cov kws koj nyam suavdawg nov qaab koj lawm,
   puab tsw mob sab koj hlo le.
  Kuv tau nplawm koj ib yaam le yeeb ncuab nplawm,
   hab rau txem rua koj ib yaam le tuabneeg limham ndais ntuj rau,
   tsua qhov koj ua txhum ntau kawg, koj muaj txem luj.
  15Ua caag koj yuav quaj qhov kws mob?
   Qhov kws koj mob khu tsw tau le.
  Vem koj ua txhum ntau kawg hab koj muaj txem luj,
   kuv txhad ua tej nuav rua koj.
  16Vem le nuav txhua tug kws noj koj nwg yuav raug luas noj,
   txhua tug kws ua tshawj chim rua koj yuav raug muab nteg coj moog.
  Cov kws lws koj puab yuav raug luas lws,
   hab txhua tug kws quab yuam koj
   yuav raug luas quab yuam.
  17Kuv yuav khu kuas koj cev nqaj rov zoo le qub
   hab kuv yuav khu koj tej qhov txhaab kuas zoo,
  vem puab hu koj tas yog tug kws tsw muaj tswv,
   yog Xi‑oo kws tsw muaj leejtwg mob sab.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.

  18Yawmsaub has le nuav tas,
  “Kuv yuav pub Yakhauj tej tsev ntaub
   rov vaam meej le qub,
   hab taab ncuab nwg tej chaw nyob.
  Lub nroog yuav raug muab tswm dua tshab
   rua sau nwg lub roob,
   hab vaajntxwv lub tsev yuav nyob lub qub chaw.
  19Yuav muaj suab hu nkauj ua tsaug
   hab suab xyiv faab tawm qhov chaw ntawd tuaj.
  Kuv yuav ua rua puab fuam vaam coob tuaj,
   puab yuav tsw tsawg.
  Kuv yuav ua kuas puab muaj koob meej,
   puab yuav tsw raug luas saib tsw taug.
  20Puab tej tub ki yuav zoo ib yaam le thau u,
   hab puab haiv tuabneeg
  yuav raug muab tsaa nyob ruaj rua ntawm kuv xubndag.
   Kuv yuav rau txem rua txhua tug kws quab yuam puab.
  21Puab tug thawj yeej yuav yog ib tug huv puab cov tuabneeg,
   tug kws kaav puab yuav tawm huv plawv puab lug ntaag.
  Kuv yuav coj tug hov txaav lug ze hab nwg yuav tuaj cuag kuv.
   Leejtwg yuav muaj cuabkaav tuaj cuag kuv?”
   Yawmsaub has le nuav.
  22“Mej yuav ua kuv haiv tuabneeg,
   hab kuv yuav ua mej tug Vaajtswv.”

  23Ca le saib Yawmsaub le cua daaj cua dub.
   Txujkev npau tawg tawm moog lawm,
  yog cua daaj cua dub ntsawj hlub kawg,
   yuav tshwm plawg ntsawj raug cov tuabneeg limham lub taubhau.
  24Yawmsaub txujkev chim heev yuav tsw thim rov qaab
   moog txug thaus nwg ua tej kws nwg xaav huv lub sab tav.
   Mej yuav nkaag sab tej nuav rua yaav tom hauv ntej.